راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 سمیرا ازموده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4002 علیرضا ازموده 1374 علوم پايه زمین شناسی
4003 منصوره ازموده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4004 جواد ازموده فیض ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
4005 مجید ازموده کلاتی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4006 جعفر ازمون 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
4007 سیدکاظم ازهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
4008 مهدی ازهری راد 1383 مهندسي مهندسی شیمی
4009 زهرا اژدر 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4010 بابک اژدر افشار 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4011 علی اژدرافشار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4012 جلیل اژدرپور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4013 ابراهیم اژدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
4014 احسان اله اژدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4015 جلیل اژدری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4016 حمید اژدری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4017 زیبا اژدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
4018 سیده مرضیه اژدری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4019 علی اژدری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
4020 مائده اژدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4021 محمدحسین اژدری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4022 مریم اژدری 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4023 مسعود اژدری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
4024 مهدی اژدری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4025 زهرا اژدری برجی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4026 سمیه اژدری تفتی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
4027 افسانه اژدری چرمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
4028 افسانه اژدری چرمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
4029 فاطمه اژدری حسین ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4030 سیده زهرا اژدری زاهد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4031 سمانه اژدری زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
4032 آبتین اژدری فرد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4033 آبتین اژدری فرد 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4034 هاشم اژدری گوش 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
4035 مهران اژدری وطن 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
4036 حمیده اژعصاران 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4037 رضا اژغ 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4038 حیدر اژگان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
4039 شکوفه اژمیون 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
4040 محمدگلدی اسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
4041 ریحانه اساسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4042 علیرضا اساسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4043 ابوالفضل اساکهنه فرود 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4044 ابوالفضل اساکهنه فرودی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
4045 سیدرضا اسال 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4046 حسین اسایش 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4047 فاطمه اسبقی انجشش 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4048 اقدس اسپان بر 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4049 شکوفه اسپرائینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
4050 مژگان اسپرائینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
4051 حسن اسپرهم 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4052 محمد اسپکی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4053 آسیه اسپگی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4054 محمد اسپهبدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4055 سپیده استا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4056 ابراهیم استاجی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4057 ابراهیم استاجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4058 احسان استاجی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
4059 احسان استاجی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
4060 اعظم استاجی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
4061 اعظم استاجی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
4062 اعظم استاجی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4063 اکرم استاجی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4064 حسین استاجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4065 حمید استاجی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4066 حمید استاجی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
4067 زهره استاجی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
4068 زهره استاجی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4069 سارا استاجی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
4070 علی اکبر استاجی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
4071 علیرضا استاجی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4072 مصطفی استاجی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4073 مهناز استاجی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4074 الهام استاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
4075 الهام استاد 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
4076 معصومه استاد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
4077 ناصر استاداحمدی 1365 كشاورزى دامپروری
4078 سعید استاداستادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4079 شیرمحمد استاداستادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4080 شیرمحمد استاداستادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4081 فیض محمد استاداستادی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4082 بی بی مرضیه استادحسینی 1371 علوم رياضي ریاضی
4083 بی بی مرضیه استادحسینی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
4084 رضا استادخلیل 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4085 گل محمد استادرحیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4086 سیدارش استادزاده 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4087 سیدارش استادزاده 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4088 علی اصغر استادزاده 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
4089 فرح استادزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4090 نصراله استادعلی اکبرکاشی 1347 علوم پايه فیزیک
4091 زهرا استادقریه دولو 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4092 یداله استادمحمودی 1353 مهندسي راه و ساختمان
4093 امیر استادی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
4094 ایمان استادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4095 جواد استادی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4096 حسن استادی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
4097 محمد استادی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
4098 محمد استادی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4099 مریم استادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4100 هادی استادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233631