راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 مهدی ازادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4002 وجیهه ازادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4003 راهله ازادی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4004 علی ازادی نژاد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
4005 علی اکبر ازادی نصرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
4006 منصور ازادیان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4007 مصطفی ازبک زائی 1394
4008 سلطان ازدکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4009 نرگس ازدکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4010 حبیبه ازرم دخت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4011 سمیه ازرمجو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4012 داور ازرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4013 حامد ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4014 سارا ازغدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
4015 سارا ازغدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
4016 سیدمجتبی ازغدی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4017 نادر ازغدی 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4018 هاشم ازغدی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4019 هاشم ازغدی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
4020 وحیده ازغدی طوسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4021 بتول ازغشی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4022 زینب ازغشی 1382 علوم رياضي آمار
4023 انسیه ازغندی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
4024 محبوبه ازغندی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4025 مرجان ازغندی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
4026 مرجان ازغندی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
4027 مهدیه ازغندی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
4028 حسین ازغندی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4029 ریحانه ازغندی نیا 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
4030 عرفان ازقدان 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
4031 الهه ازقندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4032 بهجت الزمان ازقندی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4033 حمید ازقندی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4034 لیلی ازقندی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4035 محسن ازقندی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
4036 مرتضی ازقندی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4037 محمدحسین ازقندی بیلندی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4038 بتول ازقندیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
4039 مهلا ازکیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4040 کیانا ازما 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4041 محمد ازمل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4042 پریسا ازموده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4043 سمیرا ازموده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4044 علیرضا ازموده 1374 علوم پايه زمین شناسی
4045 منصوره ازموده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4046 جواد ازموده فیض ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
4047 مجید ازموده کلاتی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4048 جعفر ازمون 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
4049 سیدکاظم ازهدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
4050 مهدی ازهری راد 1383 مهندسي مهندسی شیمی
4051 زهرا اژدر 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4052 بابک اژدر افشار 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4053 علی اژدرافشار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4054 جلیل اژدرپور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4055 ابراهیم اژدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
4056 احسان اله اژدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4057 جلیل اژدری 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4058 حمید اژدری 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4059 زیبا اژدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
4060 سیده مرضیه اژدری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4061 علی اژدری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
4062 مائده اژدری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4063 محمدحسین اژدری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4064 مریم اژدری 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4065 مسعود اژدری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
4066 مهدی اژدری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4067 زهرا اژدری برجی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4068 سمیه اژدری تفتی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
4069 افسانه اژدری چرمی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
4070 افسانه اژدری چرمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
4071 فاطمه اژدری حسین ابادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4072 سیده زهرا اژدری زاهد 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4073 سمانه اژدری زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
4074 آبتین اژدری فرد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4075 آبتین اژدری فرد 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
4076 هاشم اژدری گوش 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
4077 مهران اژدری وطن 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
4078 حمیده اژعصاران 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4079 رضا اژغ 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4080 حیدر اژگان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
4081 شکوفه اژمیون 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
4082 محمدگلدی اسا 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
4083 ریحانه اساسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4084 علیرضا اساسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4085 ابوالفضل اساکهنه فرود 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4086 ابوالفضل اساکهنه فرودی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
4087 سیدرضا اسال 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4088 حسین اسایش 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4089 فاطمه اسبقی انجشش 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4090 اقدس اسپان بر 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4091 شکوفه اسپرائینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
4092 مژگان اسپرائینی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
4093 حسن اسپرهم 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4094 محمد اسپکی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4095 آسیه اسپگی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4096 محمد اسپهبدی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4097 سپیده استا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4098 ابراهیم استاجی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4099 ابراهیم استاجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4100 احسان استاجی 1385 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549860