راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 نوید اردکانیان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
4002 نوید اردکانیان 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی(آموزش محور)
4003 وحید اردکانیان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
4004 وحید اردکانیان 1372 كشاورزى زراعت
4005 آرمان اردلان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
4006 بابک اردلان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4007 سمیه اردلان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4008 مهلا اردلان 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
4009 هدی اردلان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4010 یعقوبعلی اردلان پور 1371 علوم پايه زمین شناسی
4011 سمانه سادات اردلان جوان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
4012 علی اردلان جوان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4013 علی اردلان جوان 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4014 آرام اردلان زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
4015 طاهره اردلان منفرداندرخ 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4016 حسین اردلان نفطه 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
4017 آتوسا اردلانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
4018 حسین اردم 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4019 زهرا اردم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4020 محمدحسن اردم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4021 مرضیه اردم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4022 احسان اردمه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4023 حسین اردمه 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4024 راضیه اردمه 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4025 زهرا اردمه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4026 زهرا اردمه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4027 شهربانو اردمه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4028 صالح اردمه 1392 مهندسي مهندسی عمران
4029 مجتبی اردمه 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
4030 محمدرضا اردمه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
4031 محمدصادق اردمه 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
4032 مخدره اردمه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4033 مرتضی اردمه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4034 معصومه اردمه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4035 زهرا اردنجی کلاته سیاهدشت 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
4036 اشرف اردونی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4037 جعفر اردونی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4038 حسین اردونی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4039 زینب اردونی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4040 سمیه اردونی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4041 صدیقه اردونی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4042 طوبی اردونی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4043 علی اردونی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4044 فاطمه اردونی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4045 شهرزاد اردیانیان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4046 مهدی اردیانیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
4047 فرج الله اردیزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4048 فرنوش ارزانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4049 فرزانه ارزانی بیرگانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4050 فریده ارزانی بیرگانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
4051 معصومه ارزانیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4052 بهجت ارزنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4053 مهدی ارزنده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
4054 ندا ارزنده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
4055 ندا ارزنده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
4056 شعله ارزوبند 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4057 مهران ارزومندامیدی لنگرودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4058 زهره ارزه گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4059 اردوان ارژنگ 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
4060 اردوان ارژنگ 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4061 اردوان ارژنگ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4062 مهران ارژنگ مفرد 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4063 امیر ارژنگ نیا 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
4064 مینا ارژنگی 1388 علوم پايه زمین شناسی
4065 مینا ارژنگی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
4066 حسین ارسطو 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4067 شعله ارسطوپور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4068 شعله ارسطوپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
4069 شعله ارسطوپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
4070 روح الله ارسطویی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4071 کامران ارسکی کسرینه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4072 فاطمه ارسلان زاده پیراحمدکندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4073 عادله ارسلانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4074 غزاله ارسلانی بزدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4075 غزاله ارسلانی بزدی 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
4076 مرجان ارسلانی بزدی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4077 حمیدرضا ارسنجانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
4078 لیلا ارسنجانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4079 مهدی ارش 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4080 حامد ارشاد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
4081 علی ارشاد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
4082 رضوانه ارشادپورپیوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
4083 رضوانه ارشادپورپیوستی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4084 سارا ارشادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4085 سارا ارشادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
4086 هادی ارشادی خواه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
4087 اعظم ارشادی فاز 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4088 علی اصغر ارشادی مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
4089 غیاث الدین ارشادی ناورود 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4090 حدیث ارشادی نسب 1387 علوم پايه فیزیک
4091 حدیث ارشادی نسب 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
4092 سارا ارشادی نسب 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
4093 علی محمد ارشادی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4094 سارا ارشام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
4095 محمدامین ارشدترابی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
4096 محمودرضا ارشدخرگردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4097 حامد ارشدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4098 سحر ارشدی 1380 علوم رياضي آمار
4099 علی ارشدی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
4100 محمدجواد ارشدی 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765844