راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 حسین اردم 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4002 زهرا اردم 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4003 محمدحسن اردم 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4004 مرضیه اردم 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4005 احسان اردمه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4006 حسین اردمه 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4007 راضیه اردمه 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4008 زهرا اردمه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4009 زهرا اردمه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4010 شهربانو اردمه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4011 صالح اردمه 1392 مهندسي مهندسی عمران
4012 مجتبی اردمه 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
4013 محمدرضا اردمه 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
4014 محمدصادق اردمه 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
4015 مخدره اردمه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4016 مرتضی اردمه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4017 معصومه اردمه 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4018 زهرا اردنجی کلاته سیاهدشت 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
4019 اشرف اردونی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4020 جعفر اردونی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4021 حسین اردونی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4022 زینب اردونی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4023 سمیه اردونی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4024 صدیقه اردونی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4025 طوبی اردونی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4026 علی اردونی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4027 فاطمه اردونی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4028 شهرزاد اردیانیان 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4029 مهدی اردیانیان 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
4030 فرج الله اردیزی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4031 فرنوش ارزانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4032 فرزانه ارزانی بیرگانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4033 فریده ارزانی بیرگانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
4034 معصومه ارزانیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4035 بهجت ارزنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4036 مهدی ارزنده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
4037 ندا ارزنده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
4038 ندا ارزنده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
4039 شعله ارزوبند 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4040 مهران ارزومندامیدی لنگرودی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4041 زهره ارزه گر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4042 اردوان ارژنگ 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
4043 اردوان ارژنگ 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4044 اردوان ارژنگ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4045 مهران ارژنگ مفرد 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4046 امیر ارژنگ نیا 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
4047 مینا ارژنگی 1388 علوم پايه زمین شناسی
4048 مینا ارژنگی 1393 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
4049 حسین ارسطو 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4050 شعله ارسطوپور 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4051 شعله ارسطوپور 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
4052 شعله ارسطوپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
4053 روح الله ارسطویی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4054 کامران ارسکی کسرینه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4055 فاطمه ارسلان زاده پیراحمدکندی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4056 عادله ارسلانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4057 غزاله ارسلانی بزدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4058 غزاله ارسلانی بزدی 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
4059 حمیدرضا ارسنجانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
4060 لیلا ارسنجانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4061 مهدی ارش 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4062 حامد ارشاد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
4063 علی ارشاد 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
4064 رضوانه ارشادپورپیوستی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
4065 رضوانه ارشادپورپیوستی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4066 سارا ارشادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4067 سارا ارشادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
4068 هادی ارشادی خواه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
4069 اعظم ارشادی فاز 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4070 علی اصغر ارشادی مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
4071 غیاث الدین ارشادی ناورود 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4072 حدیث ارشادی نسب 1387 علوم پايه فیزیک
4073 حدیث ارشادی نسب 1393 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
4074 سارا ارشادی نسب 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
4075 علی محمد ارشادی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4076 سارا ارشام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
4077 محمدامین ارشدترابی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
4078 محمودرضا ارشدخرگردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4079 حامد ارشدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4080 سحر ارشدی 1380 علوم رياضي آمار
4081 علی ارشدی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
4082 محمدجواد ارشدی 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
4083 وحید ارشدی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
4084 وحید ارشدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
4085 رضا ارشدی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
4086 محمد جواد ارشدی شریف آباد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
4087 محمدجلال ارشدی شریف آباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
4088 تکتم ارشیا 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
4089 اسمعیل ارض پیمانعمتی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4090 مژده ارضی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4091 اعظم ارغا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
4092 محمدتقی ارغا 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4093 زکیه ارغشی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4094 محمدعلی ارغند 1369 مهندسي مهندسی عمران - سازه
4095 محبوبه ارغوان 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
4096 سمانه ارغوانی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
4097 محمدکاظم ارغوانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4098 مسعود ارغوانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
4099 شکوفه ارغوانی گزافی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
4100 زهرا ارغیانی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051753