راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 4001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4001 امیر اریانا 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
4002 دانیال اریانژاد 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
4003 علی اصغر اریانفر 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
4004 محسن اریانفر 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4005 مارال اریانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
4006 رمضانعلی اریانی کلات 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
4007 رضا اریانی محمدیه 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
4008 عباس اریانی مقدم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4009 حمید اریاوند 1368 علوم رياضي آمار
4010 آزاده اریس 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
4011 افسانه اریک 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4012 ارش ارین 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4013 ماندانا ارین 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4014 محمدهادی ارین 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
4015 مهدی ارین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
4016 ناهید ارین 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
4017 مهرداد ارین نژاد 1362 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4018 رحمان اریه 1367 كشاورزى زراعت
4019 رحیم اریه 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4020 سلمه ازاد 1382 علوم پايه فیزیک
4021 سهیلا ازاد 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4022 کریم ازاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4023 مسعود ازاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4024 هاجر ازاد 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4025 هانیه ازادبیگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4026 محبوبه ازادتیرگان 1383 دامپزشكي دامپزشکی
4027 مهدی ازادتیرگان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4028 فاطمه ازادحسین اباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4029 زهرا ازاددیسفانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4030 علی ازاددیسفانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4031 فاطمه ازاددیسفانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
4032 مهدی ازاددیسفانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4033 محمدحسین ازادفر 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4034 نجمه ازادفر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4035 پروین ازادفکر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4036 بهنام ازادگان 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
4037 بهنام ازادگان 1374 علوم پايه فیزیک
4038 ناهید ازادگان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
4039 جلال ازادمنجیری 1375 علوم پايه فیزیک
4040 فرشته ازادمنحیری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4041 حسینعلی ازادمنش 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4042 سعید ازادمنش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4043 ازاددوخت ازادمهر 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4044 مهدی ازادمهر 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4045 معصومه ازادنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4046 مهدی ازاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4047 منیژه ازاده مافی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4048 حمید ازادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4049 رضا ازادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4050 سهیلا ازادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4051 عصمت ازادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4052 مجید ازادی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
4053 مریم ازادی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
4054 مهدی ازادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4055 وجیهه ازادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4056 راهله ازادی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4057 علی ازادی نژاد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
4058 علی اکبر ازادی نصرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
4059 منصور ازادیان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4060 مصطفی ازبک زائی 1394
4061 سلطان ازدکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4062 نرگس ازدکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
4063 حبیبه ازرم دخت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4064 سمیه ازرمجو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4065 داور ازرمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4066 حامد ازغدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4067 سارا ازغدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
4068 سارا ازغدی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
4069 سیدمجتبی ازغدی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4070 نادر ازغدی 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4071 هاشم ازغدی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4072 هاشم ازغدی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
4073 وحیده ازغدی طوسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4074 بتول ازغشی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4075 زینب ازغشی 1382 علوم رياضي آمار
4076 انسیه ازغندی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
4077 محبوبه ازغندی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4078 مرجان ازغندی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
4079 مرجان ازغندی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
4080 مهدیه ازغندی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
4081 حسین ازغندی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4082 ریحانه ازغندی نیا 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
4083 عرفان ازقدان 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
4084 الهه ازقندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4085 بهجت الزمان ازقندی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4086 حمید ازقندی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4087 لیلی ازقندی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4088 محسن ازقندی 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
4089 مرتضی ازقندی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4090 محمدحسین ازقندی بیلندی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4091 بتول ازقندیان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
4092 مهلا ازکیا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4093 کیانا ازما 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4094 محمد ازمل 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4095 پریسا ازموده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4096 سمیرا ازموده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4097 علیرضا ازموده 1374 علوم پايه زمین شناسی
4098 منصوره ازموده 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
4099 مهسا ازموده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
4100 جواد ازموده فیض ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602370