راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
401 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
402 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
403 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
404 مهدی آریانژاد 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
405 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
406 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
407 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
408 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
409 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
410 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
411 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
412 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
413 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
414 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
415 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
416 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
417 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
418 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
419 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
420 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
421 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
422 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
423 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
424 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
425 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
426 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
427 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
428 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
429 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
430 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
431 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
432 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
433 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
434 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
435 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
436 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
437 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
438 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
439 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
440 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
441 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
442 سجاد آزاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
443 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
444 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
445 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
446 طاهره آزاد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
447 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
448 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
449 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
450 فاطمه آزاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
451 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
452 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
453 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
454 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
455 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
456 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
457 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
458 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
459 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
460 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
461 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
462 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
463 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
464 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
465 سیدنادر آزادصفت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
466 انسیه آزادفر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
467 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
468 محمدمهدی آزادفر 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
469 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
470 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
471 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
472 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
473 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
474 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
475 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
476 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
477 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
478 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
479 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
480 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
481 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
482 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
483 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
484 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
485 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
486 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
487 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
488 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
489 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
490 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
491 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
492 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
493 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
494 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
495 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
496 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
497 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
498 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
499 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
500 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   12345678910111213141516171819202131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945703