راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 40101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40101 سیدطه رسولی 1379 علوم پايه فیزیک
40102 سیدمحمدحسن رسولی 1387 علوم پايه فیزیک
40103 سیدمهدی رسولی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40104 سیده زهرا رسولی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
40105 سیده طوبی رسولی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40106 سیده محیا رسولی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40107 شیوا رسولی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
40108 صفرعلی رسولی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
40109 طیبه رسولی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
40110 عباس رسولی 1367 علوم رياضي آمار
40111 عباس رسولی 1372 علوم رياضي آمار ریاضی
40112 علیرضا رسولی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
40113 فاطمه رسولی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
40114 فاطمه رسولی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
40115 فاطمه رسولی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40116 کبری رسولی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40117 کبری رسولی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
40118 محبوبه رسولی 1374 علوم رياضي آمار
40119 محبوبه سادات رسولی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
40120 محمد رسولی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40121 محمدرضا رسولی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40122 مدینه رسولی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40123 مرضیه رسولی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
40124 مریم رسولی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
40125 مریم رسولی 1377 دامپزشكي دامپزشکی
40126 مریم رسولی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40127 مریم رسولی 1386 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
40128 مریم رسولی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40129 مریم سادات رسولی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40130 معصومه رسولی 1391 علوم پايه زمین شناسی
40131 معصومه رسولی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40132 مهنوش رسولی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40133 نادرعلی رسولی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40134 نرگس رسولی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
40135 نسرین رسولی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
40136 نفیسه رسولی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
40137 هادی رسولی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
40138 هادی رسولی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
40139 هانیه رسولی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
40140 هدی سادات رسولی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40141 یاور رسولی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40142 فاطمه رسولی شورکی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
40143 مریم رسولی قوژدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40144 مراد رسولی آزا د 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
40145 سمیرا رسولی اسبوئی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
40146 احسان رسولی استادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
40147 سیدجواد رسولی اول 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
40148 سمیه رسولی بیدختی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40149 حسین رسولی پور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
40150 فاطمه رسولی پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40151 فاطمه رسولی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
40152 کاظم رسولی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40153 علیرضا رسولی جنت ابادی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40154 محسن رسولی جنت ابادی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40155 الهام رسولی جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40156 زهره رسولی جنت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
40157 طاهره رسولی جولقانی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
40158 مهری رسولی حاجی آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40159 مریم رسولی خورشیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
40160 فرشاد رسولی دیسفانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40161 جلال رسولی رودبارکی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
40162 سودابه رسولی زاده ئی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
40163 علی رسولی زاده ئی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40164 فهیمه رسولی زاده ئی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
40165 ثریا رسولی زاده بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40166 خدیجه رسولی زاده بنی تاک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40167 فریده رسولی زاده بنی تاک 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
40168 فاطمه رسولی زارع 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
40169 ابوذر رسولی سررود 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40170 میمنت رسولی سنگانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40171 وحیده رسولی فاز 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
40172 پدرام رسولی فر 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40173 سامان رسولی فر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
40174 علیرضا رسولی فر 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
40175 منیره رسولی فر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40176 امین رسولی فرد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40177 خسرو رسولی فرد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
40178 سمیه رسولی فریدونی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40179 سمیه رسولی فیروزآبادی 1391 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
40180 نجمه سادات رسولی کلاته میراسماعیل 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40181 فاطمه رسولی گرمارودی 1374 دامپزشكي دامپزشکی
40182 زینب رسولی لوشاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
40183 محمدحسین رسولی نژاد 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
40184 محمود رسولی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40185 مهدی رسولی نژاد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
40186 نفیسه رسولی نژاد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
40187 سیدرسول رسولی نوده 1374 علوم پايه زمین شناسی
40188 مسعود رسولی نوکنده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40189 خدیجه رسولیان 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
40190 زینت رسولیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40191 محمدعلی رسولیان 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
40192 سهیلا رسولیان مشهدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
40193 بهزاد رسیده 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40194 سارا رسیده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40195 علیرضا رشادت زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40196 پری رشادجغالی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
40197 رویا رشادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
40198 زینب رشادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40199 فرشید رشادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40200 مریم رشتچی 1377 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198803