راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 40201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40201 علی زراعتکار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40202 علی زراعتکار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40203 فاطمه زراعتکار 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
40204 نوید زراعتکار 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40205 ارسلان زراعتکار قوچان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40206 ملیحه زراعتکارالمتین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40207 محدثه زراعتکارایوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40208 معصومه زراعتکارایوری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
40209 الهه زراعتکارجعفرآباد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
40210 رضا زراعتکارشوشتری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت
40211 مرتضی زراعتکارعلی ابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40212 علی زراعتکارمقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
40213 هادی زراعتگر 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
40214 فاطمه زهرا زراعتگری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
40215 مبینا زراعتگری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40216 الهام زراعتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40217 سمیه زراعتی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
40218 علیرضا زراعتی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
40219 فاطمه زراعتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40220 مریم زراعتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40221 نرگس زراعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40222 نرگس زراعتی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40223 یونس زراعتی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
40224 معصومه زراعتی شهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40225 پروانه زراعتی فوکلائی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40226 الهه زراعتی نوقابی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40227 جعفر زراعتی نوقابی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
40228 کیانا زرافشان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40229 فاطمه زرافشان خراسانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40230 ملیحه زرئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
40231 جعفر زربافتی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40232 حامد زرپویان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40233 جواد زرخوانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40234 مریم زرخوانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40235 مریم زرخواه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40236 فاطمه زرداخانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40237 خدیجه زردادخانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40238 فاطمه زردادخانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
40239 محسن زردادی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40240 نجمه زردادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40241 مسعود زردست 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40242 وحیده زردست 1368 علوم پايه دبیری شیمی
40243 زهرا زردشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40244 سعید زردشتیان مقدم 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40245 ابوالفضل زردکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40246 زهره زردکانلو 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40247 صبا زردکانلو 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
40248 محراب زردکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
40249 مهسا زردکانلو 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40250 آزاده زردی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40251 سمانه زردی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
40252 ناصر زردی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
40253 نعیمه زرسازان خراسانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40254 پویا زرعی 1386 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
40255 علی محمد زرعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
40256 امیرحسین زرعی جورشری 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
40257 محمدمهدی زرعی جورشری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
40258 حمیدرضا زرعی چیان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
40259 نرگس زرعی خانکوک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40260 حسن زرقامی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40261 علی اکبر زرقامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40262 ابراهیم زرقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
40263 اعظم زرقانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
40264 الهام زرقانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
40265 امیر زرقانی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40266 امین زرقانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
40267 رضا زرقانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
40268 زهرا زرقانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
40269 زهرا زرقانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
40270 سیداحمد زرقانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40271 سیدحسن زرقانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40272 سیدرضا زرقانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
40273 سیدمحمدعلی زرقانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40274 سیدمهدی زرقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
40275 سیدمهدی زرقانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40276 طاهره زرقانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40277 علی زرقانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40278 علی اکبر زرقانی 1362 مهندسي نقشه برداري
40279 فاطمه زرقانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40280 فریبا زرقانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
40281 فریبا زرقانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
40282 کوکب زرقانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
40283 لیلا زرقانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
40284 محمّد زرقانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
40285 محمد زرقانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
40286 مرضیه زرقانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40287 مریم زرقانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
40288 مصطفی زرقانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40289 منیره زرقانی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
40290 مهین زرقانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
40291 نیره زرقانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
40292 هادی زرقانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
40293 هادی زرقانی 1389 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
40294 بهروز زرقلمی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40295 مینا زرقونی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40296 حسین زرقی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40297 حمیدرضا زرقی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40298 حیدر زرقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
40299 حیدر زرقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
40300 حیدر زرقی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233622