راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 59 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 40601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
40601 سیدمحمد زنده باد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
40602 سیدمحمد زنده باد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
40603 سیده سعیده زنده باد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
40604 سیده سعیده زنده باد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
40605 سیده وجیهه زنده باد 1384 علوم رياضي آمار
40606 سیده وجیهه زنده باد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
40607 فرج اله زنده باد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
40608 رمضان زنده بخت نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40609 مهران زنده بودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40610 مهران زنده بودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40611 رمضان زنده بی زاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
40612 حکیمه زنده جانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
40613 مرضیه زنده جانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
40614 اصغر زنده دل 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40615 الهام زنده دل 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
40616 الهام زنده دل 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
40617 رضا زنده دل 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
40618 سکینه زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40619 طاهره زنده دل 1384 علوم رياضي ریاضی محض
40620 علی اکبر زنده دل 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
40621 غلامحسن زنده دل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40622 مهلا زنده دل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40623 نادیا زنده دل 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40624 نادیا زنده دل 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40625 نادیا زنده دل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40626 محمد زنده دل امامقلی 1369 علوم رياضي آمار
40627 احمد زنده دل رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
40628 زهره زنده دل رودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
40629 آذین زنده دل سیوکی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
40630 هدی زنده دل شهرنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
40631 هدی زنده دل شهرنوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
40632 حمیدرضا زنده دل شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40633 مهین زنده دل شهری 1369 علوم پايه زمین شناسی
40634 فائزه زنده دل طرقی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
40635 احمد زنده دل منظری 1366 علوم رياضي آمار
40636 منیژه سادات زنده سنجدبوری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40637 محمدامین زنده فیلی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40638 حمید زنده گانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
40639 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
40640 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
40641 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
40642 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40643 سیما زندی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
40644 مجید زندی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
40645 مجید زندی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
40646 محسن زندی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
40647 محسن زندی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
40648 محمد زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
40649 میترا زندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40650 زهره زندی گوهرریزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
40651 محمدرضا زندی گوهریزی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
40652 امیر زندی نسب 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
40653 هلن زندیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
40654 اکرم زندیه 1362 علوم پايه علوم گیاهی
40655 حسین زنگانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
40656 حسین زنگانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
40657 لیلا زنگانه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
40658 محمدباقر زنگانه 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
40659 آرزو زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
40660 ابوالفضل زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40661 اکرم زنگنه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
40662 ایمان زنگنه 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
40663 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
40664 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
40665 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
40666 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
40667 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
40668 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40669 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
40670 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
40671 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40672 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40673 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
40674 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
40675 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40676 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
40677 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
40678 فهیمه زنگنه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
40679 کبری زنگنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
40680 کیانوش زنگنه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
40681 لعیا زنگنه 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
40682 لیلا زنگنه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
40683 محبوبه زنگنه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
40684 محمدرضا زنگنه 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
40685 معصومه زنگنه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
40686 معصومه زنگنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
40687 مهدی زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
40688 مهدی زنگنه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
40689 مهرناز زنگنه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
40690 مهشید زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
40691 مینا زنگنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
40692 وجیهه زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
40693 برات اله زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
40694 حسین زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
40695 رقیه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40696 زهرا زنگنه ابراهیمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
40697 زینب زنگنه ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
40698 علی زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
40699 علیرضا زنگنه ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
40700 لیلا زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709837