راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 41601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41601 سلما زرگری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41602 شهناز زرگری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41603 عبدالرضا زرگری 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41604 فاطمه زرگری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41605 محمدرضا زرگری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
41606 مریم زرگری 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
41607 مطهره زرگری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41608 مطهره زرگری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری
41609 هما زرگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41610 راضیه زرگری اوروزکی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
41611 راضیه زرگری اوروزکی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
41612 حسن زرگری سنقز 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41613 محمدمهدی زرگری کلات 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41614 سید مجید زرگریان 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
41615 گلنازسادات زرگریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41616 حوا زرگریان مقدم 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41617 علی زرگریان مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
41618 ساجده زرگوش 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41619 طیبه زرمهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41620 طیبه زرمهر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
41621 ایوب زرمهری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41622 فرزانه زرمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41623 مهناز زرند 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41624 وجیهه زرند 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41625 جواد زرندی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
41626 ربابه زرندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41627 زهره زرندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41628 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41629 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
41630 سمیه زرندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41631 محمد زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41632 مرضیه زرندی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
41633 مسعود زرندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
41634 نرگس زرندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41635 ربابه زرندی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41636 رمضانعلی زرنک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41637 رمضانعلی زرنک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
41638 حسین زرنگ 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
41639 زهرا زرنگ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41640 سکینه زرنگ 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
41641 علی اکبر زرنگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41642 معصومه زرنگ 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41643 هاشم علی زرنگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
41644 حسین زرنگ حصاری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41645 سارا زرنگ نصرآباد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
41646 زهره زرنگار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
41647 زهره زرنگار 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
41648 معصومه زرنگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
41649 حسن زرنوشه فراهانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41650 صدیقه زروندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
41651 علی زروندی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41652 فاطمه زروندی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41653 کلثوم زروندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41654 کمال زروندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41655 مجید زروندی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41656 مجید زروندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
41657 محمد زروندی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
41658 مهدیه زروندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41659 محمد زره ساز 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41660 الهام زره پوش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41661 سعید زره داران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41662 زینب زره ساز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41663 زینب زره ساز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41664 صدیقه زره ساز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41665 صدیقه زره ساز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41666 علی زره ساز 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41667 محمد زره ساز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41668 محمد زره ساز 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41669 هدا زره ساز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41670 جواد زری نیا 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
41671 مهرداد زریاب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41672 نسیم زرین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
41673 مرتضی زرین نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41674 زهرا زرین پور 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
41675 مریم زرین پور 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
41676 فاطمه زرین خمری لف 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
41677 فرزانه زرین درفش طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41678 زهرا زرین دست 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41679 ملیکا زرین دست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41680 نسرین زرین دست 1379 علوم پايه زمین شناسی
41681 ملیحه زرین دل حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41682 ملیحه زرین دل حسین آباد 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
41683 جعفر زرین زاده 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
41684 جلیل زرین زاده 1368 كشاورزى زراعت
41685 ارش زرین فر 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41686 ریحانه زرین فر 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
41687 سجاد زرین فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
41688 سجاد زرین فر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41689 سیاوش زرین فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41690 محبوبه زرین فر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
41691 مژگان زرین فکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41692 مژگان زرین فکر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41693 سحر زرین قلم 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
41694 سورن زرین قلم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
41695 فرانک زرّین قلم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
41696 فرزاد زرین قلم 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
41697 محمد زرین قلم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41698 محمدرضا زرین قلم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41699 نیلوفر زرین قلم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
41700 فتانه زرین کلام 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307002