راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 41601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41601 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41602 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41603 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41604 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41605 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
41606 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41607 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41608 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41609 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41610 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41611 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41612 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
41613 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41614 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
41615 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41616 بی بی حکیمه سادات رنج کش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41617 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41618 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41619 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41620 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41621 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41622 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
41623 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41624 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
41625 سیده سارا سادات کریم آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41626 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41627 سیداحمد سادات کزیم آبادی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
41628 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41629 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
41630 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
41631 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41632 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41633 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41634 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
41635 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
41636 سیدمرتضی ساداتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
41637 سیده آذین ساداتی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
41638 سیده سارا ساداتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41639 سیده سمانه ساداتی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
41640 سیده سمانه ساداتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
41641 سیده فهیمه ساداتی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
41642 فاطمه ساداتی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
41643 فاطمه سادات ساداتی 1378 علوم رياضي آمار
41644 مرضیه سادات ساداتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41645 سیدجلیل ساداتی رستمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41646 سیدمحمدجواد ساداتی ارمکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
41647 سیده زبیده ساداتی پائین رودپشتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41648 سیده زینت ساداتی پائین رودپشتی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41649 سیدحسن ساداتی چالی 1356 كشاورزى علوم زراعی
41650 سیدمصطفی ساداتی رودپشتی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41651 سید سجاد ساداتی زاده 1391 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
41652 غلامرضا ساداتی زاده یزد 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
41653 سیدابراهیم ساداتی علمداردهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41654 سیدسروش ساداتی فر 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
41655 سیده بتول ساداتی کنتی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41656 سیدرضی الدین ساداتی لمردی 1370 علوم پايه زمین شناسی
41657 پریسا ساداتی نیشابوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
41658 سیده زلیخا ساداتیان جویباری 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41659 معصومه سادات ساداتیان سعداباد 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
41660 سوسن سادات سادسی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
41661 کوکب سادسی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
41662 جواد ساده 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41663 جواد ساده 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41664 حسین ساده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41665 صدیقه ساده 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41666 محمدجواد ساده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
41667 مریم ساده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41668 مهین ساده شرق 1335 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
41669 حمید ساده نایی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41670 مریم سادۀ فاروجی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
41671 احمد سادین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
41672 احمد سادین 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41673 زهرا سادین 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41674 هاشم سادین 1382 علوم رياضي آمار
41675 عبدالوحید سارانی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
41676 علی سارانی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
41677 علی سارانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
41678 فرهاد سارانی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41679 منصور سارانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
41680 مهناز سارانی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41681 مهتاب سارانی ادیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41682 وحید سارانی راد 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
41683 حمیده ساربان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
41684 مینا ساربان زاده آبکوه 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41685 مهدی ساربان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
41686 عبدالرحیم ساربانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41687 اعظم سارپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41688 محمدرضا سارخانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
41689 الهه ساردویی نسب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41690 فرزاد سارلی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41691 اعظم ساروقی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41692 اشرف سارونی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
41693 سارا سارونی 1384 علوم رياضي آمار
41694 فائزه سارونی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
41695 محمد ساروی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41696 آزاده ساری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41697 زینب ساری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
41698 زینب ساری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
41699 سارا ساری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
41700 سارا ساری 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060199