راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 41601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
41601 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
41602 حمید زنده نام 1362 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
41603 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
41604 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
41605 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41606 سیما زندی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
41607 مجید زندی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
41608 مجید زندی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
41609 محسن زندی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
41610 محسن زندی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
41611 محمد زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41612 میترا زندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41613 زهره زندی گوهرریزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
41614 محمدرضا زندی گوهریزی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
41615 امیر زندی نسب 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
41616 هلن زندیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
41617 اکرم زندیه 1362 علوم پايه علوم گیاهی
41618 حسین زنگانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
41619 حسین زنگانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
41620 لیلا زنگانه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
41621 محمدباقر زنگانه 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
41622 آرزو زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41623 ابوالفضل زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41624 اکرم زنگنه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41625 ایمان زنگنه 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
41626 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
41627 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
41628 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41629 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
41630 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
41631 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41632 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
41633 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
41634 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41635 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41636 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41637 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
41638 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41639 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
41640 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
41641 فهیمه زنگنه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
41642 کبری زنگنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41643 کیانوش زنگنه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
41644 لعیا زنگنه 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
41645 لیلا زنگنه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
41646 محبوبه زنگنه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41647 محمدرضا زنگنه 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
41648 معصومه زنگنه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41649 معصومه زنگنه 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
41650 مهدی زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41651 مهدی زنگنه 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
41652 مهرناز زنگنه 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
41653 مهشید زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41654 مینا زنگنه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
41655 وجیهه زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
41656 برات اله زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
41657 حسین زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41658 رقیه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41659 زهرا زنگنه ابراهیمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41660 زینب زنگنه ابراهیمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41661 علی زنگنه ابراهیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
41662 علیرضا زنگنه ابراهیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
41663 لیلا زنگنه ابراهیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
41664 محبوبه زنگنه ابراهیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41665 مهین زنگنه ابراهیمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41666 مهین زنگنه ابراهیمی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
41667 ایمان زنگنه اسدآبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
41668 زهرا زنگنه اسدآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41669 سمیه زنگنه اسدآبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
41670 علی زنگنه اسدآبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
41671 محمدرضا زنگنه اسدآبادی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41672 زهرا زنگنه اسدابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41673 امیر زنگنه بایگی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
41674 زهرا زنگنه بایگی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
41675 زهره زنگنه بایگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41676 میثم زنگنه بیغشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
41677 زهرا زنگنه چکنی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41678 یعقوب زنگنه چکنی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
41679 رؤیا زنگنه چکنی قاسم آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
41680 پروانه زنگنه چکنی قاسم ابادی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
41681 آسیه زنگنه زاده بایگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41682 سمیرا زنگنه سجادیه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
41683 سعید زنگنه شهرکی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
41684 مهدی زنگنه شهرکی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار ( آموزش محور )
41685 پریسا زنگنه قاسم آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
41686 زهرا زنگنه قاسم آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41687 محمد زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
41688 مصطفی زنگنه قاسم آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
41689 مهدی زنگنه قاسم آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
41690 زهرا زنگنه قاسم ابادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
41691 فاطمه زنگنه قاسم ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
41692 مجید زنگنه قاسم ابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
41693 محسن زنگنه قاسم ابادی 1376 علوم پايه زمین شناسی
41694 معصومه زنگنه قاسم ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
41695 سلماز زنگنه نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
41696 زهرا زنگنه نیاز آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
41697 محمدفاروق زنگنه نیازابادی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
41698 احسان زنگوئی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
41699 احمد زنگوئی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
41700 اسدالله زنگوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273267