راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 42001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42001 مهدی روزبهی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42002 جعفر روزبیانی 1375 علوم پايه فیزیک
42003 حسینعلی روزپیکر 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42004 عصمت روزدار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42005 فاطمه روزدار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42006 فاطمه روزدار 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42007 فاطمه روزدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
42008 هما روزدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
42009 مهدی روزرخ 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42010 سالومه روزرخ قوناققران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42011 جواد روزمه 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
42012 سیما روزمینا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42013 منصور روزی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42014 احمد روزی طلب 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
42015 سلمان روزیان نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42016 امید روستا 1392 مهندسي مهندسی شیمی
42017 مجتبی روستا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42018 محبوبه روستا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42019 مرضیه روستا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42020 نجمه روستا 1375 علوم رياضي ریاضی
42021 سحر روستائی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
42022 عاطفه روستائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42023 فهیمه روستائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
42024 مرتضی روستائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42025 ناصر روستائی 1353 علوم رياضي آمار
42026 محمد روستائی پاتپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42027 کمال الدین روستائی فیروز آباد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
42028 محبوبه روستائی فیروزآباد 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42029 عذرا روستاشادمهری 1375 علوم پايه فیزیک
42030 محمدامین روستاطسوجی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42031 مهدی روستافیض آبادی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42032 هادی روستافیض آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
42033 سمیرا روستافیض ابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42034 علی اصغر روستایی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42035 اکرم روستایی فیروزاباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42036 محبوبه روسفیدان گپی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42037 محسن روسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42038 مظفّر روسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
42039 آرمین روشن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42040 ابوالقاسم روشن 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42041 الهام روشن 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
42042 حامد روشن 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42043 راضیه روشن 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42044 رقیه روشن 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
42045 فاطمه روشن 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42046 فرزانه روشن 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
42047 گلریز روشن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42048 لیلا روشن 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42049 محمدعلی روشن 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42050 نعیم روشن 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42051 نعیم روشن 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42052 مهین روشن المه جق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42053 علی روشن بخش 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42054 علی اکبر روشن بخش 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42055 اسماعیل روشن برآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42056 نجف علی روشن بوانلو 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
42057 اکرم روشن دل 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42058 فرهاد روشن دل 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42059 مریم روشن دل طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42060 سمیه روشن رای مفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
42061 بیتا روشن روان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
42062 حمید روشن روان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42063 فروزان روشن روان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
42064 فروغ روشن روان 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42065 فروغ روشن روان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
42066 مهدی روشن روان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
42067 مریم روشن روان یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42068 سمیه روشن رودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42069 سعیده روشن زاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
42070 مهدی روشن زرمهری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
42071 رقیه روشن سرخکلائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42072 افسانه روشن ضمیر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
42073 سارا روشن ضمیر 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42074 محدثه روشن ضمیر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42075 علی روشن علی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42076 علیرضا روشن علی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42077 محمدعلی روشن فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42078 بهنام روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42079 قاسم روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
42080 مسعود روشن فکر 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
42081 علی محمّد روشن قصرالدشتی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
42082 محسن روشن قیاس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42083 منصوره روشن نژاد 1381 علوم رياضي آمار
42084 منصوره روشن نژاد 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
42085 دانیال روشن نفس 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42086 نفیسه روشن نیا 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
42087 پیمان روشنائی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
42088 حامد روشنائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
42089 علی روشنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42090 مجید روشنائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42091 حسن روشنائی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
42092 عبدالعزیز روشناس 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42093 سحر روشناوندی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42094 سعید روشنایی فاروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42095 الیاس روشندل 1385 علوم پايه فیزیک
42096 امنه روشندل 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42097 امید روشندل 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42098 ریحانه روشندل 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42099 زهرا روشندل 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
42100 زینب روشندل 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051754