راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 42001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42001 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42002 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42003 الهه ساقی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
42004 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42005 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42006 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42007 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
42008 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
42009 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42010 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42011 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42012 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42013 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42014 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
42015 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
42016 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42017 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42018 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
42019 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42020 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
42021 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42022 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42023 زهرا ساقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42024 زهرا ساقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42025 زهره ساقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
42026 زینب ساقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42027 سکینه ساقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42028 سلمان ساقی 1375 علوم پايه فیزیک
42029 سمانه ساقی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
42030 سمیرا ساقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42031 سمیرا ساقی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42032 سیدعلی اکبر ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42033 سیدمحمد ساقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42034 سیده اکرم ساقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42035 صغری ساقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42036 طلعت ساقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42037 عادل ساقی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
42038 عاطفه ساقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42039 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42040 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
42041 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
42042 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42043 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42044 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42045 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42046 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42047 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42048 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42049 فرزانه ساقی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
42050 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
42051 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42052 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42053 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42054 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
42055 محمدعلی ساقی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
42056 محمدمهدی ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42057 مرضیه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
42058 مریم ساقی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42059 مریم ساقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42060 مریم ساقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42061 مریم ساقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
42062 مریم ساقی 1389
42063 مهدی ساقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
42064 هاجر ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42065 هادی ساقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42066 سمیرا ساقیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42067 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42068 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
42069 سلمان ساکت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42070 سلمان ساکت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42071 سلمان ساکت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42072 علی ساکت 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42073 محمدجواد ساکت 1390 مهندسي مهندسی شیمی
42074 منیژه ساکت 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
42075 حیدر ساکن برجی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
42076 حکیمه ساکن بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42077 حصان ساکنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42078 عطیه ساکنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
42079 محمدامین ساکنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42080 مینا ساکنیان دهکردی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
42081 سارا ساکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
42082 سعیده ساکی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
42083 طاهره ساکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
42084 مهدی ساکی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42085 الهه سالار 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
42086 روح اله سالار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42087 صغری سالار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
42088 علی سالار 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42089 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42090 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42091 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42092 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42093 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42094 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
42095 محسن سالار پیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
42096 وحیده سالار کریمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
42097 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
42098 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42099 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
42100 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549924