راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 42001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42001 سمیرا زارعی خیبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42002 صبورا زارعی زرمهری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
42003 اسمعیل زارعی زوارکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42004 رامین زارعی سبزوار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42005 رامین زارعی سبزوار 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
42006 سارا زارعی سدهی زاده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
42007 رعنا زارعی سنگانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42008 زینب زارعی شاندیز 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42009 فضل اله زارعی شاندیز 1361 مهندسي راه و ساختمان
42010 طراوت زارعی طوسی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42011 کتایون زارعی طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42012 علی اکبر زارعی فسخوذی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42013 سمیه زارعی فشانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
42014 داود زارعی قنواتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42015 علی زارعی کلات 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42016 فاطمه زارعی کواکی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42017 محمدمهدی زارعی کیاپی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
42018 منصورعلی زارعی کیاپی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42019 عبدالحمید زارعی کیایی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
42020 محسن زارعی محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
42021 مهدی زارعی محمدآباد 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
42022 مهدی زارعی محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42023 محمد زارعی محمود آبادی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42024 زهرا زارعی محمودآبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42025 عبدالرضا زارعی محمودابادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42026 الهه زارعی مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
42027 ایمان زارعی مقدم 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42028 حسن زارعی مقدم 1390 علوم پايه زمین شناسی
42029 زهرا زارعی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42030 محدثه زارعی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42031 فرزانه زارعی ملکی 1383 هنر نيشابور نقاشی
42032 فاطمه زارعی نصرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42033 آسیه زارعی نقندر 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42034 مسعود زارعی نقندر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42035 محسن زارعی نوجینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
42036 معصومه زارعی هدک 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42037 حسین زارعی هدکی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42038 مهدی زارعی یزد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42039 مهدی زارعی یزد 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42040 محمدتقی زارعی یوسف اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42041 الهه زارعی یوسف آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
42042 رضا زارعیان 1335 علوم پايه دبیری فیزیک
42043 رضا زارعیان 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
42044 احمدرضا زارعیان ولوکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42045 علی زارعین 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
42046 محمد زارعین 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42047 محبوبه زارگزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42048 عالیه زاری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42049 علیمه زاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42050 محمد زاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42051 قاسم زاریان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42052 ابوذر زاغی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42053 علیرضا زاغی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42054 حمید زاغی زاده 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42055 حمید زاغی زاده 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42056 محمد زاغیان 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
42057 حانیه زال 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
42058 علی رضا زال 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42059 فاطمه زال بیکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42060 اکبر زال پرورقره باغ 1374 علوم رياضي ریاضی
42061 مریم زال دوغ آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42062 زینب زاله 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42063 مرضیه زالی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
42064 فاطمه زامهران 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
42065 حجت زامیاد 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
42066 حمید زامیاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42067 محسن زاور 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
42068 سمیه زاهد 1381 هنر نيشابور نقاشی
42069 سهیلا زاهدانارکی 1356
42070 علیرضا زاهدانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42071 هدی زاهدپاکدل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42072 سکینه زاهدپور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42073 سکینه زاهدپور 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42074 سمانه زاهدپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42075 فهیمه زاهدپور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
42076 مریم زاهدترنیک 1383 علوم پايه زمین شناسی
42077 شهرام زاهدرحیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
42078 شهرام زاهدرحیمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
42079 الهام زاهدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42080 مصطفی زاهدزاده 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
42081 حسین زاهدطلبان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42082 علی اکبر زاهدمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42083 محمدمهدی زاهدمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42084 محمود زاهدنیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
42085 ابراهیم زاهدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42086 احسان زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42087 احمد زاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42088 احمد زاهدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42089 اسماء زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42090 اسماء زاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
42091 الهه زاهدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42092 امیرحسین زاهدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
42093 حمیدرضا زاهدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42094 حمیده زاهدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42095 روح الله زاهدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
42096 سارا زاهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42097 سکینه زاهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42098 طاهره زاهدی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
42099 عاطفه زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42100 فاطمه زاهدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38158009