راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 42001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42001 سیدحسن زوقی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
42002 منا زویچی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42003 امیر زویچی ترک 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42004 مریم زویچی ترک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42005 سلیمه زویداوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42006 سپیده زه تاب 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
42007 ملیحه زه تابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42008 تکتم زهانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42009 ثریا زهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42010 جواد زهانی 1386 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
42011 حسن علی زهانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42012 خدیجه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42013 خلیل زهانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42014 خلیل زهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42015 رحمان زهانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
42016 زهرا زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42017 فاطمه زهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
42018 قربانعلی زهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42019 محبوبه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42020 محمد زهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42021 محمدعلی زهانی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
42022 مطهره زهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42023 معصومه زهانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42024 معصومه زهانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42025 زهرا زهانی زهان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42026 زهرا زهانی زهان 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
42027 زهره زهانی زهان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42028 زهره زهانی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42029 جواد زهانی سقطفروش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
42030 مهسا زهانی قائینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
42031 مهسا زهانی قائینی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
42032 اسماعیل زهتاب نجفی 1362 كشاورزى امور زراعی
42033 زهرا زهتاب یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
42034 علیرضا زهتاب یزدی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
42035 محمدرضا زهتابیان شهریاری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
42036 افشین زهدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
42037 الهه زهدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42038 راحله زهدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42039 رضا زهدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42040 شهریار زهدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42041 میثم زهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42042 نوید زهدی 1384 علوم رياضي آمار
42043 وحید زهدی 1378 علوم رياضي آمار
42044 سمیرا زهدی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42045 آدینه زهدی ماسوله 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42046 اعظم زهرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42047 بهروز زهرائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42048 رویا زهرائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
42049 فاطمه زهرائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42050 مریم زهرائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
42051 حامد زهرائی سالانقوچ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42052 سوسن زهرائی کاخکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42053 محمد زهرائی نسب 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42054 محمدعلی زهرازاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42055 فهیمه زهروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42056 مریم زهروی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42057 مریم زهروی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42058 برادران حسینی زهره 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42059 هادی زهره ئی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42060 مهرداد زهره بجنوردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42061 مجید زهره بندیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42062 سعید زهره وند 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42063 مرضیه زهره وندحاجی اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42064 داود زهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
42065 صابر زهری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42066 بهناز زهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42067 احسان زیادلو 1383 دامپزشكي دامپزشکی
42068 حبیب اله زیادلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42069 داریوش زیادلو 1353 علوم پايه زمین شناسی
42070 محمود زیادلو 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
42071 ندا زیادلو 1379 علوم رياضي ریاضی محض
42072 احمد زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
42073 رها زیارتی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42074 عظیم زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42075 مجید زیارتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42076 حسینعلی زیارتی داغیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42077 سعیده زیاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42078 محمدعلی زیاری 1375 علوم رياضي آمار
42079 سمیه زیانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42080 محبوبه السادات زیبا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
42081 محمدرضا زیبا 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42082 مریم سادات زیبا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42083 حمیدرضا زیبائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42084 سارا زیبائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42085 سمیه زیبائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42086 عاطفه زیبائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
42087 علی اصغر زیبائی 1354 علوم رياضي ریاضی
42088 محمدرضا زیبائی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42089 محمدرضا زیبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42090 منیر زیبائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42091 نازنین زیبائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42092 هانیه زیبائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42093 دانیال زیبائی شیروان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
42094 امیرحسین زیبائی فریمانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42095 نونا زیبائی فریمانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
42096 نونا زیبائی فریمانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
42097 مجید زیبازاده 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
42098 حسین زیبایی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42099 عاطفه زیبایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42100 منیر زیبایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36613110