راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 42101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42101 ابوالفضل رمضان زاده یزدی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
42102 الهام رمضان زاده یزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
42103 ریحانه رمضان زاده یزدی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
42104 غزاله رمضان قربانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42105 شهرام رمضان قمبری 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
42106 فرهاد رمضان قمبری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42107 رضوان رمضان نژاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42108 رضوان رمضان نژاد 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
42109 سحر رمضان نژاد 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
42110 محمد رمضان نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42111 محمدجواد رمضان نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42112 محمدجواد رمضان نژاد 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
42113 یاسر رمضان نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
42114 عطیه رمضان نژاد کرمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
42115 عباس رمضان نژادپیربستی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42116 طلیعه رمضان نژادکرمانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42117 عبدالرزاق رمضان نژادکشتلی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42118 نوابه رمضان نیامرزناکی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42119 اقدس رمضانپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42120 بهناز رمضانپور 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
42121 حمید رمضانپور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
42122 زهرا رمضانپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42123 زهره رمضانپور 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42124 شیوا رمضانپور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42125 صغری رمضانپور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42126 محمد رمضانپور 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42127 محمد رمضانپور 1361 علوم رياضي دبیری ریاضی
42128 آرش رمضانپور شاهی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
42129 حسین رمضانپورخواجه ها 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42130 امیرحسن رمضانپورسبحانی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42131 علی رمضانپورشموشکی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42132 علی رمضانپورنامقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42133 مهری رمضانزاده 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
42134 نرگس رمضانزاده تبریز 1369 علوم پايه دبیری شیمی
42135 آویسا رمضانی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42136 آیت رمضانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
42137 ا بوا لفضل رمضانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42138 ابوالفضل رمضانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42139 احمد رمضانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42140 احمد رمضانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42141 احمدرضا رمضانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42142 اسماعیل رمضانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42143 اعظم رمضانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42144 افسانه رمضانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42145 اکبر رمضانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42146 اکرم رمضانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42147 اکرم رمضانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
42148 اکرم رمضانی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42149 الهام رمضانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42150 الهام رمضانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42151 الهام رمضانی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
42152 الهام رمضانی 1393 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
42153 الهه رمضانی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
42154 الهه رمضانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42155 امنه رمضانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42156 امید رمضانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42157 امیر رمضانی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42158 امیر رمضانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42159 امیرحسین رمضانی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
42160 انیسه رمضانی 1387 علوم رياضي آمار
42161 انیسه رمضانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42162 بهاره رمضانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
42163 جواد رمضانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42164 جواد رمضانی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42165 حامد رمضانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
42166 حبیب اله رمضانی 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
42167 حسام رمضانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
42168 حسن رمضانی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42169 حسن رمضانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42170 حسن رمضانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42171 حسن رمضانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42172 حسن رمضانی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42173 حسن رمضانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42174 حسنعلی رمضانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42175 حسین رمضانی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
42176 حسین رمضانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42177 حسین رمضانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42178 حسین رمضانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42179 حکیمه رمضانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42180 حلیمه رمضانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42181 حمید رمضانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42182 حمید رمضانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42183 حمیدرضا رمضانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42184 حمیدرضا رمضانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42185 حمیدرضا رمضانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی
42186 خرد رمضانی 1381 علوم پايه فیزیک
42187 دریا رمضانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
42188 راضیه رمضانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42189 راضیه رمضانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42190 راضیه رمضانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
42191 رسول رمضانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42192 رضا رمضانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42193 رضا رمضانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
42194 رقیه رمضانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42195 روح اله رمضانی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42196 روح اله رمضانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
42197 ریحانه رمضانی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42198 ریحانه رمضانی 1388 علوم رياضي آمار
42199 زریفه رمضانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42200 زهرا رمضانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198747