راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 42301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42301 اکرم روستایی فیروزاباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42302 محبوبه روسفیدان گپی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42303 محسن روسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42304 مظفّر روسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
42305 آرمین روشن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42306 ابوالقاسم روشن 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42307 الهام روشن 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
42308 حامد روشن 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42309 راضیه روشن 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42310 رامتین روشن 1393 مهندسي مهندسی شیمی
42311 رقیه روشن 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
42312 فاطمه روشن 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42313 فرزانه روشن 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
42314 گلریز روشن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42315 لیلا روشن 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42316 محمدعلی روشن 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42317 نعیم روشن 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42318 نعیم روشن 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42319 مهین روشن المه جق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42320 علی روشن بخش 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42321 علی اکبر روشن بخش 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42322 اسماعیل روشن برآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42323 نجف علی روشن بوانلو 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
42324 اکرم روشن دل 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
42325 فرهاد روشن دل 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42326 مریم روشن دل طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42327 سمیه روشن رای مفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
42328 بیتا روشن روان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
42329 حمید روشن روان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42330 فروزان روشن روان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
42331 فروغ روشن روان 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42332 فروغ روشن روان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
42333 مهدی روشن روان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
42334 مریم روشن روان یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42335 سمیه روشن رودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42336 سعیده روشن زاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
42337 مهدی روشن زرمهری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
42338 رقیه روشن سرخکلائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42339 افسانه روشن ضمیر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
42340 سارا روشن ضمیر 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42341 سارا روشن ضمیر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
42342 محدثه روشن ضمیر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42343 علی روشن علی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42344 علیرضا روشن علی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42345 محمدعلی روشن فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42346 بهنام روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42347 قاسم روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
42348 مسعود روشن فکر 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
42349 علی محمّد روشن قصرالدشتی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
42350 محسن روشن قیاس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42351 منصوره روشن نژاد 1381 علوم رياضي آمار
42352 منصوره روشن نژاد 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
42353 دانیال روشن نفس 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42354 نفیسه روشن نیا 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
42355 پیمان روشنائی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
42356 حامد روشنائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
42357 علی روشنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42358 مجید روشنائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42359 حسن روشنائی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
42360 عبدالعزیز روشناس 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42361 سحر روشناوندی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42362 سعید روشنایی فاروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42363 الیاس روشندل 1385 علوم پايه فیزیک
42364 امنه روشندل 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42365 امید روشندل 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42366 ریحانه روشندل 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42367 زهرا روشندل 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
42368 زینب روشندل 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42369 سعید روشندل 1391 مهندسي مهندسی صنایع
42370 سمیه روشندل 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
42371 سمیه روشندل 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42372 صدیقه روشندل 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42373 عفت روشندل 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42374 مجید روشندل 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42375 میترا روشندل 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42376 علی روشندل انابت 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42377 رقیه روشندل بیلندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42378 محبوبه روشندل حصاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42379 مریم روشندل قلعه زو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
42380 احسان روشندل قله زو 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42381 شبنم روشندل قله زو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
42382 مائده روشنعلی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42383 مالک روشنفکر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42384 مرتضی روشنکار 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42385 حمیده روشنگر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42386 آزاده روشنی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
42387 اتنا روشنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
42388 امین روشنی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
42389 امین روشنی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
42390 پریسا روشنی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42391 جواد روشنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42392 علی روشنی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
42393 فرج اله روشنی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
42394 فرناز روشنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42395 فرناز روشنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42396 محبوبه روشنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42397 محمد روشنی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
42398 نجمه روشنی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
42399 نوشین روشنی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42400 علی روشنی داغی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903983