راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 42501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42501 مهدی روشن روان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
42502 مریم روشن روان یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42503 سمیه روشن رودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42504 سعیده روشن زاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
42505 مهدی روشن زرمهری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
42506 رقیه روشن سرخکلائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42507 افسانه روشن ضمیر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
42508 سارا روشن ضمیر 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42509 سارا روشن ضمیر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
42510 محدثه روشن ضمیر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42511 علی روشن علی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42512 علیرضا روشن علی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42513 محمدعلی روشن فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42514 بهنام روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42515 قاسم روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
42516 مسعود روشن فکر 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
42517 علی محمّد روشن قصرالدشتی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
42518 محسن روشن قیاس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42519 منصوره روشن نژاد 1381 علوم رياضي آمار
42520 منصوره روشن نژاد 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
42521 دانیال روشن نفس 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42522 نفیسه روشن نیا 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
42523 پیمان روشنائی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
42524 حامد روشنائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
42525 علی روشنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42526 مجید روشنائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42527 حسن روشنائی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
42528 عبدالعزیز روشناس 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42529 سحر روشناوندی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42530 سعید روشنایی فاروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42531 الیاس روشندل 1385 علوم پايه فیزیک
42532 امنه روشندل 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42533 امید روشندل 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42534 ریحانه روشندل 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42535 زهرا روشندل 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
42536 زینب روشندل 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42537 سعید روشندل 1391 مهندسي مهندسی صنایع
42538 سمیه روشندل 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
42539 سمیه روشندل 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42540 صدیقه روشندل 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42541 عفت روشندل 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42542 مجید روشندل 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42543 میترا روشندل 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42544 علی روشندل انابت 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42545 رقیه روشندل بیلندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42546 محبوبه روشندل حصاری 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42547 مریم روشندل قلعه زو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
42548 احسان روشندل قله زو 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42549 شبنم روشندل قله زو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
42550 مائده روشنعلی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42551 مالک روشنفکر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42552 مرتضی روشنکار 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42553 حمیده روشنگر 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42554 آزاده روشنی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
42555 اتنا روشنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
42556 امین روشنی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
42557 امین روشنی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
42558 پریسا روشنی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42559 جواد روشنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42560 علی روشنی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش هسته ای
42561 فرج اله روشنی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
42562 فرناز روشنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42563 فرناز روشنی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42564 محبوبه روشنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42565 محمد روشنی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
42566 نجمه روشنی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
42567 نوشین روشنی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42568 علی روشنی داغی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
42569 علیرضا روشنی زرمهری 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42570 فاطمه روشنی زرمهری 1370 علوم رياضي ریاضی
42571 محمدرضا روشنی زرمهری 1391 پردیس دانشگاهی علوم خاک - خاکشناسی
42572 سمیه روشنی سراب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42573 رحمان روشنیان 1387 علوم پايه فیزیک
42574 رویا روشنیان 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42575 سیامک روشنیان 1361 مهندسي راه و ساختمان
42576 مهتاب روشنیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
42577 فروزان روشنیان قصر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42578 احمد خشان روضان روضان 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
42579 طاهره روضه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
42580 حسین روضه خوان باشی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42581 فرزانه روغن گررنجبر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42582 سیدحشمت روغنچی موسوی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
42583 طیبه روغنگر 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
42584 آریا روغنی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
42585 سعیده روغنی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42586 شاهین روغنی 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
42587 شیدا روغنی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42588 نوشین روغنی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
42589 مهدیه روغنی یزدی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42590 مهدیه روغنی یزدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
42591 آیلین روغنیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42592 زهرا روغنیان 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42593 سهیل روغنیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42594 سیده محدثه روف سیدنژاد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42595 امیر روفچائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
42596 احمد روفی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42597 زهرا روفی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42598 ایمان روفیان 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42599 حسین روفیان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42600 حمید روفیان نیشاپوری 1369 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489037