راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 42601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42601 شهاب سعیدشریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42602 شهاب سعیدشریعتی 1372 كشاورزى زراعت
42603 شهیر سعیدشریعتی 1375 علوم پايه فیزیک
42604 محمود سعیدعسکری سیریزی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
42605 جمشید سعیدفر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42606 مریم سعیدفرجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42607 حجت سعیدنامقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
42608 کیا سعیدنامقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42609 امیرحسین سعیدنژاد 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
42610 فرشته سعیدنعمت پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42611 فریده سعیدنعمت پور 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42612 سیده معصومه سعیدنیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42613 مریم سعیدهدایتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42614 آرزو سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42615 ا حسان سعیدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42616 احسان سعیدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42617 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42618 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
42619 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42620 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42621 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
42622 امیرحسین سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
42623 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42624 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
42625 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42626 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42627 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42628 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
42629 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
42630 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42631 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42632 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
42633 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42634 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42635 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42636 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42637 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
42638 حمیدرضا سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
42639 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42640 رسول سعیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی
42641 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42642 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42643 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42644 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42645 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42646 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42647 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
42648 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42649 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
42650 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
42651 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42652 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42653 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42654 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42655 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42656 سیدعلی اکبر سعیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42657 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42658 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42659 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42660 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42661 سیدمحمدحسین سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42662 شکوفه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42663 شیوا سعیدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42664 عارفه سعیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42665 عاطفه سعیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42666 عالیه سعیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42667 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42668 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42669 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42670 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42671 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
42672 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42673 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42674 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42675 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
42676 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42677 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42678 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42679 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
42680 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
42681 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
42682 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42683 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42684 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42685 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
42686 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42687 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42688 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42689 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
42690 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42691 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42692 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42693 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
42694 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42695 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42696 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
42697 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
42698 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42699 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42700 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945756