راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 42601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42601 روح اله زینلی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
42602 ریحانه زینلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
42603 ریحانه زینلی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
42604 زهرا زینلی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42605 شیوا زینلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42606 شیوا زینلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42607 شیوا زینلی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42608 صادق زینلی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42609 طیبه زینلی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
42610 طیبه زینلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42611 طیبه زینلی 1390 دامپزشكي بهداشت مواد غذایی
42612 علی زینلی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42613 غلامرضا زینلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42614 فاطمه زینلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42615 فاطمه زینلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42616 کبری زینلی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
42617 لهراسب زینلی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42618 محمد زینلی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42619 محمدحسن زینلی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
42620 محمدرفیع زینلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42621 محمود زینلی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42622 مصطفی زینلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42623 معصومه زینلی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42624 مهدی زینلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
42625 مهناز زینلی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
42626 وحید زینلی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
42627 وحید زینلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
42628 هنگامه زینلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
42629 طیبه زینلی پورشفیع ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42630 عارفه زینلی تربتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42631 عارفه زینلی تربتی 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
42632 اکرم زینلی چهکند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
42633 زهرا زینلی حیدرآبادکشکوئیه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42634 روح ا لامین زینلی دا ورا نی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42635 روح الامین زینلی داورانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42636 زینب زینلی داورانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42637 مصطفی زینلی دستمالباف 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42638 مصطفی زینلی دستمالباف 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
42639 فاطمه زینلی شعرباف 1367 علوم پايه فیزیک
42640 فاطمه زینلی شعرباف 1372 علوم پايه فیزیک
42641 ایمان زینلی فامیله 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42642 حسین زینلی فهادان 1366 علوم رياضي آمار
42643 ابراهیم زینلی قلی اباد 1365 كشاورزى زراعت
42644 عاطفه زینلی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42645 عفت زینلی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42646 زهرا زینلیان بافنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42647 نسرین زینلیان فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42648 حنظله زینوندلرستانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
42649 فرشید زینی احمدآباد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42650 بابک زینی زاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42651 صادقعلی زینی مجنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
42652 ماه جان زیور آراء 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
42653 خدیجه زیوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42654 رامین زیوری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42655 سارا زیوری 1380 علوم رياضي آمار
42656 صغری زیوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42657 فرشاد زیوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42658 مهری زیوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
42659 میرحیدر زیوری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
42660 زینب زیوری ایسک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42661 زهره زیوری نادر 1382 علوم پايه زمین شناسی
42662 میترا ژاقب مجیدزاده 1370 علوم پايه فیزیک
42663 اشرف ژاله 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42664 سارا ژاله 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
42665 صفا ژاله 1384 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
42666 صفا ژاله 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
42667 علی ژاله 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42668 کیانا ژاله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42669 کیانا ژاله 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42670 اعظم ژاله قوچانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42671 میترا ژاله رجبی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
42672 حمیده ژاله رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42673 اکرم ژاله قوچانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42674 اعظم ژاله مایوان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42675 یان پینگ ژانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42676 هان هان ژاو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42677 هادی ژرفاساداتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42678 حامد ژرفی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42679 حدیث ژرفی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42680 حدیث ژرفی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
42681 عالیه ژرفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42682 هانیه ژرفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42683 امید ژولائی باخدا 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42684 امین ژولائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42685 علی اکبر ژولیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42686 حسن ژیان 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
42687 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
42688 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
42689 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42690 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42691 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42692 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42693 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42694 مهدی ژیان زرگران 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42695 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42696 حسین ژیان زنده دل 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
42697 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42698 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42699 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42700 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517678