راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 42601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42601 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
42602 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42603 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42604 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
42605 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
42606 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
42607 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
42608 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42609 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42610 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42611 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
42612 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42613 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42614 مهدی ساغروانی آزادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42615 بی بی عالم ساغروانیان 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42616 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42617 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
42618 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
42619 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
42620 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42621 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
42622 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42623 امیر ساغری چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42624 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42625 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42626 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42627 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42628 مصطفی ساغریدوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
42629 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42630 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42631 ندا ساقندیان طوسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42632 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42633 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42634 الهه ساقی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
42635 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42636 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42637 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42638 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
42639 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
42640 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42641 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42642 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42643 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42644 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42645 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
42646 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
42647 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
42648 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42649 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
42650 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42651 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
42652 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42653 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
42654 زهرا ساقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42655 زهرا ساقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42656 زهره ساقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
42657 زینب ساقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42658 سکینه ساقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42659 سلمان ساقی 1375 علوم پايه فیزیک
42660 سمانه ساقی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
42661 سمیرا ساقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42662 سمیرا ساقی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
42663 سیدعلی اکبر ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42664 سیدمحمد ساقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42665 سیده اکرم ساقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42666 صغری ساقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42667 طلعت ساقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42668 عادل ساقی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
42669 عاطفه ساقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42670 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42671 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
42672 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
42673 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42674 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42675 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42676 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42677 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42678 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
42679 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
42680 فرزانه ساقی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
42681 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
42682 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42683 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42684 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42685 محمدحسین ساقی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42686 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
42687 محمدعلی ساقی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
42688 محمدمهدی ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42689 مرضیه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
42690 مریم ساقی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42691 مریم ساقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42692 مریم ساقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42693 مریم ساقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
42694 مریم ساقی 1389
42695 مهدی ساقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
42696 هاجر ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42697 هادی ساقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42698 سمیرا ساقیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42699 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42700 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622437