راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 53 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 42601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42601 محمدعلی سبک خیزخیاط 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
42602 جعفر سبوخی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42603 راضیه سبوسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42604 محمدتقی سبیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
42605 فاطمه السادات سبیلیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42606 زهرا سپاسدار 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
42607 رقیه سپاسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42608 زهره سپاسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42609 محمود سپاسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
42610 مریم سپاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
42611 ملیکا سپاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42612 علیرضا سپاسیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
42613 پیمان سپانلو 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42614 پیمان سپانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
42615 ادهم سپاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42616 انسیه سپاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
42617 انسیه سپاهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
42618 حسن سپاهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42619 حمیده سپاهی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
42620 سمانه سپاهی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42621 سمانه سپاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
42622 صادق سپاهی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
42623 عبدالصمی سپاهی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42624 فاطمه سپاهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42625 لیلا سپاهی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42626 محمدرضا سپاهی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42627 حسنقلی سپاهی بادجانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42628 محدثه سپاهی باغان 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
42629 سمیه سپاهی خشتی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
42630 احسان سپاهی کرناوه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42631 احسان سپاهی کرناوه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
42632 برات سپاهی کوپکن 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42633 داریوش سپاهی گرو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42634 هادی سپاهی گرو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42635 علی رضا سپاهی لائینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
42636 محمدرضا سپاهی یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42637 معصومه سپاهیان زو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42638 مریم سپنج 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42639 مرجان سپنجی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42640 محدثه سپندار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42641 محدثه سپندار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
42642 زهره سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
42643 زینب سپندارند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42644 یاسر سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42645 ترانه سپه پور 1383 علوم رياضي آمار
42646 بهزاد سپهدوست 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
42647 سجاد سپهدوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42648 حمید سپهر 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42649 سروش سپهر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42650 سروش سپهر 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
42651 سروش سپهر 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42652 سروش سپهر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
42653 شادی سپهر 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42654 شادی سپهر 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
42655 علی سپهر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42656 یوسف سپهران 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42657 حمید سپهرمنش 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
42658 ابوالفضل سپهری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42659 اکبر سپهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42660 امیر سپهری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42661 جواد سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42662 راحله سپهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42663 زهرا سپهری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42664 زهرا سپهری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
42665 سارا سپهری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
42666 سالومه سپهری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
42667 سعید سپهری 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
42668 سعیده سپهری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
42669 سلیم سپهری 1385 علوم رياضي آمار
42670 سلیم سپهری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
42671 شهاب الدین سپهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42672 علی سپهری 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42673 علی رضا سپهری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
42674 علیرضا سپهری 1379 علوم پايه فیزیک
42675 علیرضا سپهری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
42676 فاطمه سپهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42677 فاطمه سپهری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42678 فاطمه سپهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42679 فاطمه سپهری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
42680 فرشته سپهری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
42681 معصومه سپهری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42682 ملک سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42683 موسی الرضا سپهری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42684 مهدی سپهری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
42685 میترا سپهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
42686 ندا سپهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42687 ندا سپهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42688 حشمت سپهری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
42689 مصطفی سپهری پویا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
42690 منیره سپهری جوان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42691 محبوبه سپهری حسن نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42692 حمیده سپهری زرندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
42693 فهیمه سپهری شاملو 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42694 حمیدرضا سپهری شجاعی 1367
42695 حسن سپهری فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
42696 حسن سپهری کیا 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
42697 حشمت سپهری مقدم 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
42698 حشمت سپهری مقدم 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
42699 سمانه سپهری مقدم 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
42700 فاطمه سپهری مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566368