راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 42801 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42801 حسن زارع تفت 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42802 بهروز زارع چرمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42803 محدثه زارع چرمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
42804 محبوبه زارع چشمه ای لخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42805 حسین زارع حسینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42806 حسین زارع حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
42807 راضیه زارع حسینی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42808 فاطمه زارع حسینی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
42809 منیره زارع حسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42810 منصور زارع حصاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42811 فاطمه زارع خرم دل 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42812 علی اصغر زارع خورمیزی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
42813 فاطمه زارع خورمیزی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
42814 حسین زارع دوست 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42815 زهرا زارع دوست 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42816 فاطمه زارع دوست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
42817 فاطمه زارع دوست 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42818 راضیه زارع دوغ آبادی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
42819 راضیه زارع دوغ آبادی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
42820 ملیحه زارع دوغ آبادی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42821 فرزانه زارع دوغ ابادی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
42822 مریم زارع ده آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42823 هدایت زارع ده ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42824 الهه زارع رئیس آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42825 مرجان زارع رشکوئیه 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
42826 سعیده زارع زا ده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
42827 حکیمه زارع زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
42828 زهرا زارع زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42829 زهرا زارع زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42830 سیدایمان زارع زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
42831 شهربانو زارع زاده 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
42832 صدیقه زارع زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42833 رقیه سادات زارع زاده حسینی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42834 شیوا زارع زاده خیبری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42835 محبوبه زارع زاده کسرینه 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
42836 طیبه زارع زاده مهریزی 1390 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
42837 احمد زارع زردینی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42838 حسین زارع زردینی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
42839 هادی زارع زردینی 1381 دامپزشكي دامپزشکی
42840 هادی زارع زردینی 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
42841 احمد زارع سروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42842 مرتضی زارع سنگ سفیدی 1379 علوم پايه زمین شناسی
42843 هوشنگ زارع شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
42844 مریم زارع شمس آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42845 رضا زارع شورابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42846 پریسا زارع شورکی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
42847 حمیده زارع شورکی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42848 زهرا زارع شورکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42849 زهرا زارع شورکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42850 محبوبه زارع شهری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
42851 نفیسه زارع شیادهی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42852 زهرا زارع شیردره 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
42853 سعید زارع شیردره 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42854 فاطمه زارع صحراکار 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42855 حسین زارع صفت 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42856 مجتبی زارع صفت 1384 علوم پايه زمین شناسی
42857 حسین زارع طزرقی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
42858 الهام زارع طوری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42859 فاطمه زارع طویقون 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42860 محسن زارع طویقون 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
42861 محمد زارع علی بیک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
42862 علیرضا زارع فر 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42863 محمدحسن زارع فرد 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
42864 مصطفی زارع فرد 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
42865 احمد زارع فیض ابادی 1369 كشاورزى زراعت
42866 احمد زارع فیض ابادی 1372 كشاورزى زراعت
42867 مجید زارع فیض ابادی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42868 امین زارع فیض آباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
42869 آمنه زارع فیض آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42870 علی زارع فیض آبادی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42871 محبوبه زارع فیض آبادی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
42872 زینب زارع فیض ابادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
42873 بشیر زارع قاجاری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42874 سمیرا زارع قشلاقی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
42875 بتول زارع کار 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42876 حمیده زارع کاریزک 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42877 کاموس زارع کاریزک 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42878 مریم زارع کاریزک 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
42879 الهام زارع کاریزی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
42880 مهری زارع کاریزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42881 نازنین زارع کاریزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
42882 وحیده زارع کاریزی 1382 علوم پايه زمین شناسی
42883 علی اکبر زارع کردیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42884 مجید زارع گاریزی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
42885 سیده فاطمه زارع گرجکلائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42886 محمدحسن زارع گیلدهی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42887 امید زارع محمودابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42888 قیص زارع مطلق 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42889 مرضیه زارع مقدم 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42890 محمدرضا زارع مودی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42891 الهام زارع مهرجردی 1382 علوم پايه فیزیک
42892 الهام زارع مهرجردی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
42893 امیر مهدی زارع مهرجردی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
42894 راضیه زارع مهرجردی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42895 علی محمد زارع مهرجردی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
42896 محمد زارع مهرجردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42897 محمد زارع مهرجردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
42898 مرتضی زارع مهرجردی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40492154