راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 42801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42801 محمود زارعی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42802 مریم زارعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42803 مریم زارعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
42804 مریم زارعی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
42805 مژده زارعی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
42806 مژگان زارعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
42807 معصومه زارعی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42808 معصومه زارعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
42809 منیره زارعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42810 مهدی زارعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42811 مهدی زارعی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
42812 مهدی زارعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42813 مهدی زارعی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
42814 مهدی زارعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42815 مهدی زارعی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
42816 مهدی زارعی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
42817 مهشید زارعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
42818 مهلا زارعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42819 مهناز زارعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42820 مهوش زارعی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
42821 میترا زارعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
42822 ندا زارعی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42823 نرجس زارعی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42824 نعمت اله زارعی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
42825 نوشین زارعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
42826 نوشین زارعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی (آموزش محور)
42827 وحید زارعی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
42828 وحید زارعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42829 علی زارعی ثانی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42830 هما زارعی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42831 سهراب زارعی آبادکرد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42832 شادی زارعی آبجهان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
42833 مهدی زارعی باغخیراتی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
42834 فاطمه زارعی بایگی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
42835 اعظم زارعی بقچیر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42836 محسن زارعی بیناباج 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
42837 مسعود زارعی بیناباج 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42838 فاطمه زارعی جلیانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42839 اسکندر زارعی جنیداباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42840 پروانه زارعی حسن آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42841 مجتبی زارعی حسینی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
42842 آمنه زارعی خوشاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42843 سمیرا زارعی خیبری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42844 سمیرا زارعی خیبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42845 صبورا زارعی زرمهری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
42846 اسمعیل زارعی زوارکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
42847 رامین زارعی سبزوار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42848 رامین زارعی سبزوار 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
42849 سارا زارعی سدهی زاده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
42850 رعنا زارعی سنگانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
42851 زینب زارعی شاندیز 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42852 فضل اله زارعی شاندیز 1361 مهندسي راه و ساختمان
42853 طراوت زارعی طوسی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
42854 کتایون زارعی طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42855 علی اکبر زارعی فسخوذی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
42856 سمیه زارعی فشانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
42857 داود زارعی قنواتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
42858 علی زارعی کلات 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42859 فاطمه زارعی کواکی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
42860 محمدمهدی زارعی کیاپی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42861 منصورعلی زارعی کیاپی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
42862 عبدالحمید زارعی کیایی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
42863 محسن زارعی محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
42864 مهدی زارعی محمدآباد 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
42865 مهدی زارعی محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42866 محمد زارعی محمود آبادی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42867 زهرا زارعی محمودآبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
42868 عبدالرضا زارعی محمودابادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42869 الهه زارعی مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
42870 ایمان زارعی مقدم 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42871 حسن زارعی مقدم 1390 علوم پايه زمین شناسی
42872 زهرا زارعی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42873 محدثه زارعی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42874 فرزانه زارعی ملکی 1383 هنر نيشابور نقاشی
42875 فاطمه زارعی نصرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42876 آسیه زارعی نقندر 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42877 مسعود زارعی نقندر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42878 محسن زارعی نوجینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
42879 معصومه زارعی هدک 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
42880 حسین زارعی هدکی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42881 مهدی زارعی یزد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42882 مهدی زارعی یزد 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42883 محمدتقی زارعی یوسف اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42884 الهه زارعی یوسف آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
42885 رضا زارعیان 1335 علوم پايه دبیری فیزیک
42886 رضا زارعیان 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
42887 احمدرضا زارعیان ولوکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
42888 علی زارعین 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
42889 محمد زارعین 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42890 محبوبه زارگزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
42891 عالیه زاری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42892 علیمه زاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
42893 محمد زاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
42894 قاسم زاریان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42895 ابوذر زاغی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42896 علیرضا زاغی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42897 محمد زاغیان 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
42898 حانیه زال 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
42899 علی رضا زال 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
42900 فاطمه زال بیکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828714