راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 42901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
42901 سارا روحانی یزدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
42902 سعید روحانی یزدی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42903 سعید روحانی یزدی 1392 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
42904 فاطمه روحانی یزدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
42905 مریم السادات روحانی یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
42906 طیبه روحانیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
42907 مرضیه روحانیان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
42908 مهدی روحبخش 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42909 زینب روحبخش زائری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
42910 محمدرضا روحبخش کاهو 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42911 علیرضا روحبخش مبصری 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
42912 هادی روحبخش منادی اول 1374 علوم پايه فیزیک
42913 سعید روحبخش آملی مقدم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
42914 سمیه سادات روحبخش احتیاطکار 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42915 پرویز روحبخش ایرادی 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
42916 پیام روحبخش ایرادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
42917 پیام روحبخش ایرادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
42918 پیام روحبخش ایرادی 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
42919 مهلا روحبخش حسن نژاد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
42920 زینب روحبخش زائری 1385 علوم پايه شیمی- فیزیک
42921 زینب روحبخش زائری 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
42922 معصومه روحبخش سهیلی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
42923 عزت روحبخش طیرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
42924 مهدی روحبخش نباتی 1389 علوم پايه فیزیک
42925 فاطمه روحپرورینگه قلعه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42926 آذر روحی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
42927 احسان روحی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
42928 احسان روحی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
42929 امید روحی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42930 بهاره روحی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42931 بهاره روحی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
42932 حسین روحی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42933 رامین روحی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42934 زهرا روحی 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
42935 سیده فاطمه روحی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
42936 شیوا روحی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
42937 علی روحی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42938 علی اکبر روحی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
42939 علی رضا روحی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42940 فاطمه روحی 1380 علوم رياضي آمار
42941 محمد روحی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42942 محمد روحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
42943 مریم روحی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
42944 مطهره روحی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
42945 نفیسه روحی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
42946 نفیسه روحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
42947 فاطمه روحی افراپلی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
42948 زهرا روحی بایگی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
42949 محمدمهدی روحی افراپلی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42950 زهرا روحی بایگی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42951 رویا روحی بخش 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42952 محبوبه روحی بیدسکان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42953 محمد روحی تربتی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42954 مهدی روحی تربتی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42955 طیبه روحی دم روباه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
42956 محمدحسن روحی دیسفانی 1354 مهندسي راه و ساختمان
42957 زهره روحی زاده 1372 علوم پايه زمین شناسی
42958 عباس روحی زاده 1353 علوم پايه شیمی
42959 علی روحی زاده کیکانلو 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
42960 لیلی روحی زیندانلو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42961 حامد روحی سعدآباد 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
42962 محسن روحی سعدآباد 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
42963 سونیا روحی سعدآبادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
42964 مهیا روحی شرق 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
42965 سیدآرشام روحی قدسی نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
42966 شهروز روحی قرابائی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
42967 حمید روحی کشتلی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
42968 حبیب روحی کیکانلو 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42969 احسان روحی گل خطمی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
42970 جمال روحی گل خطمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
42971 محسن روحی گل خطمی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42972 ناصر روحی محبوب آباد 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
42973 زهرا روحی میرآبادی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
42974 علی رضا روحی میرابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
42975 آرش روحی نژاد 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
42976 عقیل روحی نوق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42977 عقیل روحی نوق 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
42978 عایشه روخ چکاو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
42979 نگار روخ چکاو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
42980 حسن رودباری 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
42981 زهرا رودباری 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
42982 ساسان رودباری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
42983 سعید رودباری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
42984 محبوبه رودباری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
42985 سمانه رودپشتی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
42986 ابوالفضل رودخانه گی خادر 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
42987 ابراهیم رودسرابی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
42988 زری رودسرابی 1375 علوم پايه زمین شناسی
42989 عبدالحمید رودگر 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
42990 محسن رودمعجنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42991 محسن رودمعجنی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
42992 نسرین رودمعجنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
42993 اذر رودی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
42994 داود رودی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
42995 روح اله رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
42996 شهریار رودی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
42997 لیلا رودی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
42998 مرضیه رودی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
42999 مریم رودی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43000 معصومه رودی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248964