راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 43001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43001 فاطمه روزدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
43002 هما روزدار 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
43003 مهدی روزرخ 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43004 سالومه روزرخ قوناققران 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43005 جواد روزمه 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
43006 سیما روزمینا 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43007 سیما روزمینا 1395 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
43008 منصور روزی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43009 احمد روزی طلب 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
43010 سلمان روزیان نژاد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43011 امید روستا 1392 مهندسي مهندسی شیمی
43012 مجتبی روستا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43013 محبوبه روستا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43014 مرضیه روستا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43015 نجمه روستا 1375 علوم رياضي ریاضی
43016 سحر روستائی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43017 عاطفه روستائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43018 فهیمه روستائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
43019 مرتضی روستائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43020 ناصر روستائی 1353 علوم رياضي آمار
43021 محمد روستائی پاتپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43022 کمال الدین روستائی فیروز آباد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
43023 محبوبه روستائی فیروزآباد 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43024 عذرا روستاشادمهری 1375 علوم پايه فیزیک
43025 محمدامین روستاطسوجی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
43026 مهدی روستافیض آبادی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43027 هادی روستافیض آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
43028 سمیرا روستافیض ابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43029 علی اصغر روستایی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43030 اکرم روستایی فیروزاباد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43031 محبوبه روسفیدان گپی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43032 محسن روسی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43033 مظفّر روسی 1367 علوم پايه زمین شناسی
43034 آرمین روشن 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43035 ابوالقاسم روشن 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43036 الهام روشن 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
43037 حامد روشن 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43038 راضیه روشن 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43039 رامتین روشن 1393 مهندسي مهندسی شیمی
43040 رقیه روشن 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43041 فاطمه روشن 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43042 فرزانه روشن 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
43043 گلریز روشن 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43044 لیلا روشن 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43045 محمدعلی روشن 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43046 نعیم روشن 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43047 نعیم روشن 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43048 مهین روشن المه جق 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43049 علی روشن بخش 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43050 علی اکبر روشن بخش 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
43051 اسماعیل روشن برآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43052 نجف علی روشن بوانلو 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43053 اکرم روشن دل 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
43054 فرهاد روشن دل 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43055 مریم روشن دل طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43056 سمیه روشن رای مفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
43057 بیتا روشن روان 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43058 حمید روشن روان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
43059 فروزان روشن روان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
43060 فروغ روشن روان 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43061 فروغ روشن روان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
43062 مهدی روشن روان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
43063 مریم روشن روان یزدی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43064 سمیه روشن رودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43065 سعیده روشن زاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
43066 محمد روشن زاد 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
43067 مهدی روشن زرمهری 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
43068 رقیه روشن سرخکلائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43069 افسانه روشن ضمیر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
43070 سارا روشن ضمیر 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43071 سارا روشن ضمیر 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
43072 محدثه روشن ضمیر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43073 مهراد روشن طبری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
43074 علی روشن علی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43075 علیرضا روشن علی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43076 محمدعلی روشن فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43077 بهنام روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43078 قاسم روشن فکر 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
43079 مسعود روشن فکر 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
43080 علی محمّد روشن قصرالدشتی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43081 محسن روشن قیاس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43082 منصوره روشن نژاد 1381 علوم رياضي آمار
43083 منصوره روشن نژاد 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
43084 دانیال روشن نفس 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43085 نفیسه روشن نیا 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
43086 پیمان روشنائی 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
43087 حامد روشنائی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
43088 علی روشنائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43089 مجید روشنائی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43090 حسن روشنائی مقدم 1353 مهندسي راه و ساختمان
43091 عبدالعزیز روشناس 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43092 سحر روشناوندی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43093 سعید روشنایی فاروجی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43094 الیاس روشندل 1385 علوم پايه فیزیک
43095 امنه روشندل 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43096 امید روشندل 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43097 ریحانه روشندل 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43098 زهرا روشندل 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
43099 زینب روشندل 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43100 سعید روشندل 1391 مهندسي مهندسی صنایع

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223216