راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 43001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43001 زین العابدین زرین نیا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43002 عاطفه زرینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43003 نادر زرینی 1371 علوم رياضي آمار
43004 الهه زرینی گاکیه 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43005 اکرم زرینی دربان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43006 تکتم زرینی دربان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43007 لیلی زرینی دربان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43008 سیما زعفرانچی زاده مقدم 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43009 بیتا زعفرانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43010 پویا زعفرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
43011 داود زعفرانلو 1383 علوم رياضي آمار
43012 پریسا زعفرانلوی قوچانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43013 فریبا زعفرانلوی قوچانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43014 فاطمه زعفرانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43015 آرزو زعفرانی حصار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43016 فاطمه زعفرانی حصار 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43017 الهه زعفرانیه 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43018 ساره زعفرانیه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43019 سمیّه زعفرانیه 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43020 محبوبه زعفرانیه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43021 محسن زعفرانیه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
43022 محمد زعفرانیه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43023 محمدامین زعفرانیه 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43024 مهدی زعفرانیه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43025 مهدی زعفرانیه 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43026 مهسا زعفرانیه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
43027 اکرم السادات زعفری نژادبینا 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43028 مرضیه زعیم باشی عیسی ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43029 ایرج زعیم زاده 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43030 مطهره زعیم زاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
43031 مصطفی زعیمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
43032 غلامرضا زغیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43033 فرشته زکریائی ابکوه 1366 علوم رياضي ریاضی
43034 الهام زکنی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
43035 محسن زکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43036 صفورا زکی پورلنگرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43037 الهام زکی پور 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43038 مهدی زکی پور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
43039 زهرا زکی پوراصطهباناتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43040 سیدنورالدین زکی پوردزفولی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43041 شهربانو زکی پورلوخی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
43042 محمد زکی زاده بهابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43043 رحیم زکی زاده چوبتراش 1353 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
43044 سونیا زکی زاده چوبتراش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43045 سونیا زکی زاده چوبتراش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43046 بهروز زکی زاده قریه علی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43047 زهره زکی زاده قریه علی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
43048 عطیه زکی زاده قریه علی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
43049 حانیه زکی نژادفرد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43050 رقیه زکیزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43051 امیر زلتی 1382 علوم پايه فیزیک
43052 امیر زلتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
43053 محمدجواد زلفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
43054 زهرا زمان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
43055 محمد زمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43056 علی زمان زاده 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
43057 نوشین زمان پور 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
43058 فاطمه زمان پورشورچه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43059 محمد زمان پورشورچه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
43060 آذین زمان زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43061 احسان زمان زاده 1381 علوم رياضي آمار
43062 احسان زمان زاده 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
43063 احسان زمان زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
43064 الناز زمان زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43065 الهام زمان زاده 1385 علوم رياضي آمار
43066 الهام زمان زاده 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
43067 زینب زمان زاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43068 فرشته زمان زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43069 مصطفی زمان زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43070 مهدی زمان زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43071 کاظم زمان زاده دربان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43072 مریم زمان قهوه چی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
43073 شادی زمانپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43074 مسعود زمانپور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
43075 ابراهیم زمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
43076 اسیه زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43077 بی بی زهرا زمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
43078 پدرام زمانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43079 پژمان زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43080 توران زمانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43081 جواد زمانی 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43082 حسن زمانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43083 حسن زمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43084 حسن زمانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
43085 حسین زمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43086 حسین زمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43087 حسین زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43088 راضیه زمانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43089 روح الله زمانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
43090 زهرا زمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
43091 زهره زمانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43092 زهره زمانی 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
43093 زینب زمانی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43094 سمیه زمانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43095 سودابه زمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43096 سودابه زمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43097 سیدمحمدجواد زمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
43098 شهرزاد زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43099 صفورا زمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
43100 طیبه زمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032897