راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 43001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43001 حمیدرضا زاهدی کلاته جعفرآباد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
43002 سمانه زاهدی گاش 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43003 عقیل زاهدی گستج 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
43004 آرزو زاهدی مجد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43005 ریحانه زاهدی محبوب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43006 علی احمد زاهدی محبوب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
43007 حکیمه زاهدی مقدم 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
43008 آناهیتا زاهدی نامقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43009 نیما زاهدی نامقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43010 مهدی زاهدی نژاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43011 سعیده زاهدی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43012 مهدی زاهدی نوقابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43013 مهدی زاهدی نوقابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
43014 هادی زاهدی نوقابی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43015 صدیقه زاهدی نوکر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43016 سمانه زاهدی نیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
43017 سمیّه زاهدی یام 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43018 احسان زاهدی یامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
43019 ریحانه زاهدی یگانه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43020 اسحق زاهدیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43021 زهره زاهدیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43022 فهیمه زاهدیان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43023 الهام زایرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43024 الهام زایرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
43025 الهام زایرزاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
43026 عبدالرضا زایرزاده 1352 علوم پايه شیمی
43027 محمدحسین زایری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
43028 مریم زبان دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
43029 اردوان- بوعلی زبده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43030 شیما زبرجدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
43031 محمدرضا زبرجدی کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43032 علی زبرجدی مشفق 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43033 ندا زبرجدیان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
43034 حمید زبردست 1390 علوم پايه زمین شناسی
43035 خاتون زبردست 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43036 زهرا زبردست 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43037 عباس زبردست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
43038 فاطمه زبردست 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43039 مریم زبردست 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43040 خدیجه زبردست رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43041 سعید زبردست کلاته تیمور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43042 علی زبیدی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
43043 مهرنوش زبیری 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
43044 راضیه زجاجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43045 سیداحسان زجاجی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43046 سیدوحید زجاجی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
43047 کوشا زجاجی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
43048 محمدناصر زحلی نژاد 1353 علوم پايه فیزیک
43049 کلثوم زحمت کش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43050 مسلم زحمت کش دره 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43051 المیرا زحمت دوست 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43052 المیرا زحمت دوست 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
43053 آتنا زحمت کش 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43054 افسانه زحمت کش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43055 زهرا زحمت کش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43056 سعید زحمت کش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43057 مریم زحمت کش 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43058 نسیم زحمت کش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43059 نوید زحمت کش 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43060 عاطفه زحمت کش دلوئی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
43061 شیرین زحمت کش ساروقی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43062 سمانه زحمت کش سردوراهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43063 محمدحسین زحمت کشان 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43064 عباس زحمت کشان طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43065 آرزو زحمتکش 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43066 ابوذر زحمتکش 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43067 ابوطالب زحمتکش 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43068 احمد زحمتکش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43069 ایمان زحمتکش 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43070 ایمان زحمتکش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43071 تکتم زحمتکش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43072 حمیده زحمتکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43073 رؤیا زحمتکش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43074 رضا زحمتکش 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43075 عباسعلی زحمتکش 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43076 فاطمه زحمتکش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43077 فرهاد زحمتکش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43078 مجتبی زحمتکش 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43079 محمدرضا زحمتکش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43080 محمدعلی زحمتکش 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43081 مریم زحمتکش 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
43082 نسیم زحمتکش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43083 هانیه زحمتکش 1381 علوم پايه فیزیک
43084 یداله زحمتکش 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43085 علیرضا زحمتکش خواجه ها 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43086 شیرین زحمتکش ساروقی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43087 حسن زحمتکش گلیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43088 علی اکبر زحمتکش حسن آبادی 1353 علوم رياضي آمار
43089 نیره زحمتکش دره 1375 علوم رياضي ریاضی
43090 محمدمهدی زحمتکش عسگریه 1377 علوم پايه فیزیک
43091 مرضیه زحمتکش عسگریه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43092 سعیده زحمتکش گلخطمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43093 زینب زحمتکش مایوان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43094 مسلم زحمتکش مزنگانی 1376 علوم پايه فیزیک
43095 حسن زحمتکش ممرآبادی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43096 سعیده زحمتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43097 مجتبی زحمتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
43098 محمد زحمتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43099 ملیحه زحمتی ایرج 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826437