راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 43001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43001 فاطمه زارعی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
43002 فاطمه زارعی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
43003 فاطمه سلطان زارعی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43004 فرامرز زارعی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
43005 فرزانه زارعی 1381 علوم پايه زمین شناسی
43006 فرزانه زارعی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43007 فرزانه زارعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43008 فرزانه زارعی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43009 فرزانه زارعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43010 فرهاد زارعی 1389 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
43011 فهیمه زارعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43012 محمد زارعی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
43013 محمد زارعی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43014 محمد زارعی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
43015 محمد زارعی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43016 محمد زارعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43017 محمّد زارعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
43018 محمد زارعی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43019 محمد زارعی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
43020 محمدجواد زارعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
43021 محمدجواد زارعی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43022 محمدحسن زارعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43023 محمدرضا زارعی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43024 محمدرضا زارعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43025 محمدرضا زارعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43026 محمدمهدی زارعی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43027 محمدمهدی زارعی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43028 محمود زارعی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43029 مریم زارعی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43030 مریم زارعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
43031 مریم زارعی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
43032 مژده زارعی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43033 مژگان زارعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43034 معصومه زارعی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43035 معصومه زارعی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
43036 منیره زارعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43037 مهدی زارعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43038 مهدی زارعی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43039 مهدی زارعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43040 مهدی زارعی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43041 مهدی زارعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43042 مهدی زارعی 1391 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
43043 مهدی زارعی 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
43044 مهشید زارعی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
43045 مهلا زارعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43046 مهناز زارعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43047 مهوش زارعی 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
43048 میترا زارعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43049 ندا زارعی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43050 نرجس زارعی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43051 نعمت اله زارعی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
43052 نوشین زارعی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43053 نوشین زارعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی (آموزش محور)
43054 وحید زارعی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
43055 وحید زارعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43056 علی زارعی ثانی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
43057 هما زارعی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43058 سهراب زارعی آبادکرد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43059 شادی زارعی آبجهان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
43060 مهدی زارعی باغخیراتی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
43061 فاطمه زارعی بایگی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
43062 اعظم زارعی بقچیر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43063 محسن زارعی بیناباج 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43064 مسعود زارعی بیناباج 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43065 فاطمه زارعی جلیانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43066 اسکندر زارعی جنیداباد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43067 پروانه زارعی حسن آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43068 مجتبی زارعی حسینی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - کنترل
43069 آمنه زارعی خوشاب 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43070 سمیرا زارعی خیبری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43071 سمیرا زارعی خیبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43072 صبورا زارعی زرمهری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
43073 اسمعیل زارعی زوارکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43074 رامین زارعی سبزوار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43075 رامین زارعی سبزوار 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
43076 سارا زارعی سدهی زاده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43077 رعنا زارعی سنگانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43078 زینب زارعی شاندیز 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43079 فضل اله زارعی شاندیز 1361 مهندسي راه و ساختمان
43080 طراوت زارعی طوسی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
43081 کتایون زارعی طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43082 علی اکبر زارعی فسخوذی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43083 سمیه زارعی فشانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
43084 داود زارعی قنواتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43085 علی زارعی کلات 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43086 فاطمه زارعی کواکی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43087 محمدمهدی زارعی کیاپی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43088 منصورعلی زارعی کیاپی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43089 عبدالحمید زارعی کیایی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43090 محسن زارعی محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43091 مهدی زارعی محمدآباد 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
43092 مهدی زارعی محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43093 محمد زارعی محمود آبادی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43094 زهرا زارعی محمودآبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43095 عبدالرضا زارعی محمودابادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43096 الهه زارعی مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43097 ایمان زارعی مقدم 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43098 حسن زارعی مقدم 1390 علوم پايه زمین شناسی
43099 زهرا زارعی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43100 محدثه زارعی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489063