راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 43101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43101 ایمان زارعی مقدم 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43102 حسن زارعی مقدم 1390 علوم پايه زمین شناسی
43103 زهرا زارعی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43104 محدثه زارعی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43105 فرزانه زارعی ملکی 1383 هنر نيشابور نقاشی
43106 فاطمه زارعی نصرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43107 آسیه زارعی نقندر 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43108 مسعود زارعی نقندر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43109 محسن زارعی نوجینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
43110 معصومه زارعی هدک 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43111 حسین زارعی هدکی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43112 مهدی زارعی یزد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43113 مهدی زارعی یزد 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43114 محمدتقی زارعی یوسف اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43115 الهه زارعی یوسف آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43116 جواد زارعی یوسف آباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
43117 رضا زارعیان 1335 علوم پايه دبیری فیزیک
43118 رضا زارعیان 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
43119 احمدرضا زارعیان ولوکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43120 علی زارعین 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
43121 محمد زارعین 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43122 محبوبه زارگزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43123 محبوبه زارگزی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
43124 عالیه زاری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43125 علیمه زاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43126 محمد زاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
43127 قاسم زاریان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43128 ابوذر زاغی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43129 علیرضا زاغی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43130 محمد زاغیان 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
43131 حانیه زال 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
43132 علی رضا زال 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43133 فاطمه زال بیکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43134 اکبر زال پرورقره باغ 1374 علوم رياضي ریاضی
43135 مریم زال دوغ آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43136 زینب زاله 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
43137 حسام الدین زالی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
43138 مرضیه زالی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
43139 فاطمه زامهران 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
43140 حجت زامیاد 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
43141 حمید زامیاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43142 محسن زاور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43143 سمیه زاهد 1381 هنر نيشابور نقاشی
43144 سهیلا زاهدانارکی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى عمومی
43145 علیرضا زاهدانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43146 هدی زاهدپاکدل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43147 سکینه زاهدپور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43148 سکینه زاهدپور 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43149 سمانه زاهدپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43150 فهیمه زاهدپور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
43151 مریم زاهدترنیک 1383 علوم پايه زمین شناسی
43152 شهرام زاهدرحیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43153 شهرام زاهدرحیمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
43154 الهام زاهدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43155 مصطفی زاهدزاده 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
43156 حسین زاهدطلبان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43157 علی اکبر زاهدمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43158 محمدمهدی زاهدمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43159 محمود زاهدنیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
43160 ابراهیم زاهدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43161 احسان زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43162 احمد زاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43163 احمد زاهدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43164 اسماء زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43165 اسماء زاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
43166 الهه زاهدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43167 امیرحسین زاهدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43168 حمیدرضا زاهدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43169 حمیده زاهدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43170 روح الله زاهدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
43171 سارا زاهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43172 سکینه زاهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43173 سیدامیرحسین زاهدی 1395 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور)
43174 طاهره زاهدی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43175 عاطفه زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43176 فاطمه زاهدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43177 فاطمه زاهدی 1380 علوم رياضي آمار
43178 فاطمه زاهدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
43179 فاطمه زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43180 کاظم زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
43181 مجتبی زاهدی 1395 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43182 محمد زاهدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43183 محمد زاهدی 1368 علوم رياضي آمار
43184 محمد هادی زاهدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43185 محمدرضا زاهدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43186 محمدرضا زاهدی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
43187 محمدکریم زاهدی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
43188 محمدهادی زاهدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43189 محمود زاهدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43190 محمود زاهدی 1378 علوم پايه فیزیک
43191 مرتضی زاهدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43192 مرتضی زاهدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43193 مرتضی زاهدی 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
43194 مرضیه زاهدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
43195 مهدیه زاهدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43196 مهدیه زاهدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43197 هدی زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43198 آزاده زاهدی خامنه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
43199 لعیا زاهدی خمیرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43200 سینا زاهدی اصل 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491143