راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 43201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43201 محمدرضا زنگوئی مطلق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43202 محمدرضا زنگوئی مطلق 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43203 شیما زنگوئی نسب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
43204 امین زنگویی 1384 علوم رياضي آمار
43205 جعفر زنگویی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43206 محمد زنگویی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43207 مهدی زنگویی دوم 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
43208 فرزانه زنگی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43209 حدیث زنگی آبادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43210 راضیه زنگی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43211 طوبی زنگی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43212 علی زنگی آبادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43213 فخری زنگی آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43214 مجید زنگی توشنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43215 حسن زنگیشه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
43216 هما زنوزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
43217 حمیده زنوززاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43218 نادره زنوزی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
43219 سعیده زنوزی زاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43220 احمد زنیلیان فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43221 بهاره زوار 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43222 حسین زوار 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43223 حمیده زوار 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43224 رامین زوار 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43225 سعیده زوار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43226 علی اصغر زوار 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43227 فاطمه زوار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43228 کورش زوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43229 محمدموسی زوار 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43230 ندا زواّر 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
43231 نفیسه زوّار 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
43232 نیکو زوّار 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
43233 بیتا زوارئی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43234 کاظم زوارسهل آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
43235 اکرم زوارسهل ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43236 مینا زوارمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43237 امیر زوارمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43238 مهری زوارنیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
43239 بهزاد زواری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43240 حمید زواری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43241 فهیمه زواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43242 ملیحه زواری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
43243 ملیحه زواری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
43244 نجفعلی زواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43245 نرگس زوّاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
43246 محمود زواری باغبان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43247 سعیده زواری اره کمر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43248 مرضیه زواری چشمه علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43249 غلام رضا زواری رباط 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43250 فرزانه زواریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43251 فرزانه زواریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
43252 مریم زواشکیانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43253 منیژه زواشکیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43254 حمیده زوبین 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43255 فریده زوبین 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43256 سمیّه زورانی غلامی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43257 فرحناز زورقی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43258 مریم زورمند 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43259 مسعود زورمند 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43260 شاپور زورمنداکبری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43261 وحید زورمندباغبان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43262 خدیجه زوری سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43263 هادی زوری سلامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43264 عبدالحمید زوری کلاته صمد 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
43265 آنیتا زوری کلاته عبدالباقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43266 تکتم زوزنی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
43267 لیلا زوزنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43268 راحله زوفنون 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43269 زهرا زوفنون 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43270 زهرا زوفنون 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43271 سیدحسن زوقی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
43272 امیر زویچی ترک 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43273 مریم زویچی ترک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43274 منا زویچی ترک 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43275 سلیمه زویداوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43276 سپیده زه تاب 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43277 ملیحه زه تابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43278 تکتم زهانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43279 ثریا زهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43280 جواد زهانی 1386 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43281 حسن علی زهانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43282 خدیجه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43283 خلیل زهانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43284 خلیل زهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43285 رحمان زهانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
43286 زهرا زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43287 فاطمه زهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
43288 فاطمه زهانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43289 قربانعلی زهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43290 محبوبه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
43291 محمد زهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43292 محمدعلی زهانی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43293 مطهره زهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43294 معصومه زهانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43295 معصومه زهانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43296 زهرا زهانی زهان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43297 زهرا زهانی زهان 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
43298 زهره زهانی زهان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43299 زهره زهانی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43300 جواد زهانی سقطفروش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396111