راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 43201 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43201 سینا زاهدی فرد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43202 محمدتقی زاهدی قلعه زر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43203 اشکان زاهدی کسرینه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43204 زینب زاهدی کسرینه 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43205 سیما زاهدی کسرینه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43206 علی زاهدی کسرینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43207 حمیدرضا زاهدی کلاته جعفرآباد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
43208 سمانه زاهدی گاش 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43209 عقیل زاهدی گستج 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
43210 آرزو زاهدی مجد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43211 ریحانه زاهدی محبوب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43212 علی احمد زاهدی محبوب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
43213 حکیمه زاهدی مقدم 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
43214 آناهیتا زاهدی نامقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43215 نیما زاهدی نامقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43216 مهدی زاهدی نژاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43217 سعیده زاهدی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43218 مهدی زاهدی نوقابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43219 مهدی زاهدی نوقابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
43220 هادی زاهدی نوقابی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43221 صدیقه زاهدی نوکر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43222 سمانه زاهدی نیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
43223 سمیّه زاهدی یام 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43224 احسان زاهدی یامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
43225 ریحانه زاهدی یگانه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43226 اسحق زاهدیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43227 زهره زاهدیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43228 فهیمه زاهدیان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43229 الهام زایرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43230 الهام زایرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
43231 الهام زایرزاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
43232 عبدالرضا زایرزاده 1352 علوم پايه شیمی
43233 محمدحسین زایری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
43234 مریم زبان دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
43235 اردوان- بوعلی زبده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43236 شیما زبرجدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
43237 محمدرضا زبرجدی کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43238 علی زبرجدی مشفق 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43239 ندا زبرجدیان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
43240 حمید زبردست 1390 علوم پايه زمین شناسی
43241 خاتون زبردست 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43242 زهرا زبردست 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43243 عباس زبردست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
43244 فاطمه زبردست 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43245 مریم زبردست 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43246 خدیجه زبردست رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43247 سعید زبردست کلاته تیمور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43248 علی زبیدی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
43249 مهرنوش زبیری 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
43250 راضیه زجاجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43251 سیداحسان زجاجی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43252 سیدوحید زجاجی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
43253 کوشا زجاجی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
43254 محمدناصر زحلی نژاد 1353 علوم پايه فیزیک
43255 کلثوم زحمت کش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43256 مسلم زحمت کش دره 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43257 المیرا زحمت دوست 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43258 المیرا زحمت دوست 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
43259 آتنا زحمت کش 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43260 افسانه زحمت کش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43261 زهرا زحمت کش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43262 سعید زحمت کش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43263 مریم زحمت کش 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43264 نسیم زحمت کش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43265 نوید زحمت کش 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43266 عاطفه زحمت کش دلوئی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
43267 شیرین زحمت کش ساروقی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43268 سمانه زحمت کش سردوراهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43269 فائزه زحمت کش مایوان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43270 محمدحسین زحمت کشان 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43271 عباس زحمت کشان طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43272 آرزو زحمتکش 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43273 ابوذر زحمتکش 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43274 ابوطالب زحمتکش 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43275 احمد زحمتکش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43276 ایمان زحمتکش 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43277 ایمان زحمتکش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43278 تکتم زحمتکش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43279 حمیده زحمتکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43280 رؤیا زحمتکش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43281 رضا زحمتکش 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43282 عباسعلی زحمتکش 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43283 فاطمه زحمتکش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43284 فرهاد زحمتکش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43285 مجتبی زحمتکش 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43286 محمدرضا زحمتکش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43287 محمدعلی زحمتکش 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43288 مریم زحمتکش 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
43289 نسیم زحمتکش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43290 هانیه زحمتکش 1381 علوم پايه فیزیک
43291 یداله زحمتکش 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43292 علیرضا زحمتکش خواجه ها 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43293 شیرین زحمتکش ساروقی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43294 حسن زحمتکش گلیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43295 علی اکبر زحمتکش حسن آبادی 1353 علوم رياضي آمار
43296 فاطمه زحمتکش خواجه ها 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43297 نیره زحمتکش دره 1375 علوم رياضي ریاضی
43298 محمدمهدی زحمتکش عسگریه 1377 علوم پايه فیزیک
43299 مرضیه زحمتکش عسگریه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444688