راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 43201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43201 محمود سپاسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43202 مریم سپاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
43203 ملیکا سپاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43204 علیرضا سپاسیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
43205 پیمان سپانلو 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43206 پیمان سپانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43207 ادهم سپاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43208 انسیه سپاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
43209 انسیه سپاهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
43210 حسن سپاهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43211 حمیده سپاهی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
43212 سمانه سپاهی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43213 سمانه سپاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43214 صادق سپاهی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
43215 عبدالصمی سپاهی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43216 فاطمه سپاهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43217 لیلا سپاهی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43218 محمدرضا سپاهی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43219 حسنقلی سپاهی بادجانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43220 محدثه سپاهی باغان 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43221 سمیه سپاهی خشتی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43222 احسان سپاهی کرناوه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43223 احسان سپاهی کرناوه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
43224 برات سپاهی کوپکن 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43225 داریوش سپاهی گرو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43226 هادی سپاهی گرو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43227 علی رضا سپاهی لائینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43228 محمدرضا سپاهی یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43229 معصومه سپاهیان زو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43230 مریم سپنج 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43231 مرجان سپنجی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43232 محدثه سپندار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43233 محدثه سپندار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
43234 زهره سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
43235 زینب سپندارند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43236 یاسر سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43237 ترانه سپه پور 1383 علوم رياضي آمار
43238 بهزاد سپهدوست 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
43239 سجاد سپهدوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43240 حمید سپهر 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43241 سروش سپهر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43242 سروش سپهر 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
43243 سروش سپهر 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43244 سروش سپهر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43245 شادی سپهر 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43246 شادی سپهر 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
43247 علی سپهر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43248 یوسف سپهران 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43249 حمید سپهرمنش 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43250 ابوالفضل سپهری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43251 اکبر سپهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43252 امیر سپهری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43253 جواد سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43254 راحله سپهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43255 زهرا سپهری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43256 زهرا سپهری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
43257 سارا سپهری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
43258 سالومه سپهری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
43259 سعید سپهری 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43260 سعیده سپهری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43261 سلیم سپهری 1385 علوم رياضي آمار
43262 سلیم سپهری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43263 شهاب الدین سپهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43264 علی سپهری 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43265 علی رضا سپهری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
43266 علیرضا سپهری 1379 علوم پايه فیزیک
43267 علیرضا سپهری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
43268 فاطمه سپهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43269 فاطمه سپهری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43270 فاطمه سپهری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43271 فاطمه سپهری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
43272 فرشته سپهری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43273 معصومه سپهری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43274 ملک سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43275 موسی الرضا سپهری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43276 مهدی سپهری 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
43277 میترا سپهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43278 ندا سپهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43279 ندا سپهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43280 حشمت سپهری مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
43281 مصطفی سپهری پویا 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
43282 منیره سپهری جوان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43283 محبوبه سپهری حسن نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43284 حمیده سپهری زرندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
43285 فهیمه سپهری شاملو 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43286 حمیدرضا سپهری شجاعی 1367
43287 حسن سپهری فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
43288 حسن سپهری کیا 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
43289 حشمت سپهری مقدم 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43290 حشمت سپهری مقدم 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
43291 سمانه سپهری مقدم 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
43292 فاطمه سپهری مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43293 امیرارسلان سپهری نقندر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43294 محبوبه سپهری نقندر 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
43295 کوروش سپهری نور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43296 سعید سپهری نیک 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43297 حسن سپهریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43298 زهرا سپهریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43299 مهدی سپهریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43300 مهسا سپهریان 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581502