راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 43301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43301 آرزو زحمتکش 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43302 ابوذر زحمتکش 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43303 ابوطالب زحمتکش 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43304 احمد زحمتکش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43305 ایمان زحمتکش 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43306 ایمان زحمتکش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43307 تکتم زحمتکش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43308 حمیده زحمتکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43309 رؤیا زحمتکش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43310 رضا زحمتکش 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43311 عباسعلی زحمتکش 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43312 فاطمه زحمتکش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43313 فرهاد زحمتکش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43314 مجتبی زحمتکش 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43315 محمدرضا زحمتکش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43316 محمدعلی زحمتکش 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43317 مریم زحمتکش 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
43318 نسیم زحمتکش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43319 هانیه زحمتکش 1381 علوم پايه فیزیک
43320 یداله زحمتکش 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43321 علیرضا زحمتکش خواجه ها 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43322 شیرین زحمتکش ساروقی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43323 حسن زحمتکش گلیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43324 علی اکبر زحمتکش حسن آبادی 1353 علوم رياضي آمار
43325 فاطمه زحمتکش خواجه ها 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43326 نیره زحمتکش دره 1375 علوم رياضي ریاضی
43327 محمدمهدی زحمتکش عسگریه 1377 علوم پايه فیزیک
43328 مرضیه زحمتکش عسگریه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43329 سعیده زحمتکش گلخطمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43330 زینب زحمتکش مایوان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43331 مسلم زحمتکش مزنگانی 1376 علوم پايه فیزیک
43332 حسن زحمتکش ممرآبادی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43333 سعیده زحمتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43334 مجتبی زحمتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
43335 محمد زحمتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43336 ملیحه زحمتی ایرج 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
43337 محمد زحمتی بیدل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43338 هانیه زحمتیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43339 سمیه زختاره 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43340 ملیحه زختاره 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
43341 مهدی زراعت 1350 الهيات شهيد مطهري فلسفه و حکمت اسلامی
43342 فریبرز زراعت پیشه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43343 محمد زراعت کار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43344 محسن زراعت پیشه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43345 معصومه زراعت پیشه 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
43346 احسان زراعت کار 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
43347 رضا زراعت کارشوشتری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43348 ام کلثوم زراعت گر بورانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43349 احسان زراعتکار 1382 دامپزشكي دامپزشکی
43350 ایمان زراعتکار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
43351 رحمت زراعتکار 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43352 زهرا زراعتکار 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43353 علی زراعتکار 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43354 علی زراعتکار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43355 فاطمه زراعتکار 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43356 مهدیه زراعتکار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43357 نوید زراعتکار 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43358 ارسلان زراعتکار قوچان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43359 ملیحه زراعتکارالمتین 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43360 محدثه زراعتکارایوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43361 معصومه زراعتکارایوری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
43362 الهه زراعتکارجعفرآباد 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43363 مرتضی زراعتکارعلی ابادی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43364 علی زراعتکارمقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43365 هادی زراعتگر 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
43366 فاطمه زهرا زراعتگری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
43367 مبینا زراعتگری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43368 الهام زراعتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43369 سمیه زراعتی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43370 علیرضا زراعتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43371 فاطمه زراعتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43372 گل محمد زراعتی 1357 علوم پايه زمین شناسی
43373 مریم زراعتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
43374 نرگس زراعتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43375 نرگس زراعتی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43376 یونس زراعتی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
43377 معصومه زراعتی شهری 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43378 پروانه زراعتی فوکلائی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43379 الهه زراعتی نوقابی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43380 جعفر زراعتی نوقابی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
43381 کیانا زرافشان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43382 فاطمه زرافشان خراسانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43383 ملیحه زرئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43384 جعفر زربافتی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43385 حامد زرپویان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43386 مهرناز زرجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43387 مهرنوش زرجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43388 جواد زرخوانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43389 مریم زرخوانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43390 مریم زرخواه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43391 فاطمه زرداخانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43392 خدیجه زردادخانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43393 فاطمه زردادخانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43394 محسن زردادی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43395 نجمه زردادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43396 مسعود زردست 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43397 وحیده زردست 1368 علوم پايه دبیری شیمی
43398 زهرا زردشت 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43399 سعید زردشتیان مقدم 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43400 ابوالفضل زردکانلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491137