راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 43401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43401 مریم ستوده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
43402 مریم ستوده 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43403 مصطفی ستوده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
43404 ملک محمود ستوده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43405 ملیحه ستوده 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
43406 مهدی ستوده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43407 مهدی ستوده 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43408 مهدی ستوده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43409 مهدی ستوده 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43410 نسرین ستوده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
43411 مجتبی ستوده بحرینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43412 علی اصغر ستوده حاجی عباسعلیخانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43413 زهرا ستوده رودی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
43414 الهام ستوده سودخری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43415 مسعود ستوده فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43416 جمیله ستوده فومنی 1368 علوم رياضي آمار
43417 سمیه ستوده مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43418 فاطمه ستوده مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43419 مریم ستوده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43420 وحیده ستوده ملاشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43421 وحیده ستوده ملاشاهی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
43422 مجید ستوده منش 1368 علوم پايه زمین شناسی
43423 شیدا ستوده نیا 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43424 شیلا ستوده نیا 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43425 قدیر ستوده ویشکایی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43426 حسن ستودیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
43427 عاطفه ستودیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43428 عاطفه ستودیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43429 مهدی ستودیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43430 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43431 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
43432 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
43433 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43434 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
43435 سیدسعید سجاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43436 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43437 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43438 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43439 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43440 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
43441 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43442 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
43443 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43444 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43445 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43446 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43447 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43448 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43449 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43450 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43451 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43452 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43453 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43454 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43455 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43456 سوده سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43457 سید علی اکبر سجادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43458 سیّد مجتبی سجادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43459 سیدآقاجان سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43460 سیدابراهیم سجادی 1390 علوم پايه فیزیک
43461 سیدابوالفضل سجادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
43462 سیدجواد سجادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43463 سیدحسن سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43464 سیدحسین سجادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43465 سیدرضا سجادی 1380 علوم پايه فیزیک
43466 سیدرضا سجادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43467 سیدسعید سجادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
43468 سیدسعید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43469 سیدسعید سجادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
43470 سیدسعیدرضا سجادی 1387
43471 سیدعبدالکریم سجادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43472 سیدعلی سجادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43473 سیدکاظم سجادی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
43474 سیدمحسن سجادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43475 سیدمحمد سجادی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43476 سیدمحمد سجادی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
43477 سیدمرتضی سجادی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43478 سیدمرتضی سجادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
43479 سیدمهدی سجادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43480 سیّدوحید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43481 سیده سوسن سجادی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43482 سیده عفت سجادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43483 سیده فائزه سجادی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43484 سیده محبوبه سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43485 سیدهاشم سجادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
43486 صدرالسادات سجادی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
43487 علی سجادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43488 علی اصغر سجادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
43489 فاطمه سجادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43490 فخرالسادات سجادی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43491 فرامرز سجادی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43492 قدسیه سجادی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43493 محمدباقر سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43494 محمدباقر سجادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43495 مرضیه سجادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
43496 مرضیه السادات سجادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43497 مریم سجادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43498 مهدی سجادی 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
43499 مهسا سجادی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43500 میرهاشم سجادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602430