راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 43501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43501 مهناز زرند 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43502 وجیهه زرند 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43503 جواد زرندی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
43504 ربابه زرندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43505 زهره زرندی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43506 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43507 سمیرا زرندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
43508 سمیه زرندی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43509 محمد زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43510 مرضیه زرندی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
43511 مسعود زرندی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
43512 مصطفی زرندی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
43513 نرگس زرندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43514 ربابه زرندی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43515 رمضانعلی زرنک 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43516 رمضانعلی زرنک 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
43517 حسین زرنگ 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
43518 زهرا زرنگ 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43519 سکینه زرنگ 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
43520 علی اکبر زرنگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43521 هاشم علی زرنگ 1375 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
43522 حسین زرنگ حصاری 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43523 سارا زرنگ نصرآباد 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
43524 زهره زرنگار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
43525 زهره زرنگار 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
43526 معصومه زرنگی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43527 حسن زرنوشه فراهانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43528 صدیقه زروندی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43529 علی زروندی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43530 فاطمه زروندی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43531 کلثوم زروندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43532 کمال زروندی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43533 مجید زروندی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43534 مجید زروندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43535 محمد زروندی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43536 مهدیه زروندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43537 محمد زره ساز 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43538 الهام زره پوش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43539 سعید زره داران 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43540 زینب زره ساز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43541 زینب زره ساز 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43542 صدیقه زره ساز 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43543 صدیقه زره ساز 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43544 علی زره ساز 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43545 محمد زره ساز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43546 محمد زره ساز 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43547 مهدی زره ساز 1392 مهندسي مهندسی عمران
43548 هدا زره ساز 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43549 جواد زری نیا 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43550 مهرداد زریاب 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43551 نسیم زرین 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43552 مرتضی زرین نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43553 زهرا زرین پور 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
43554 مریم زرین پور 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
43555 فاطمه زرین خمری لف 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43556 فرزانه زرین درفش طوسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43557 زهرا زرین دست 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43558 ملیکا زرین دست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43559 نسرین زرین دست 1379 علوم پايه زمین شناسی
43560 ملیحه زرین دل حسین آباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43561 ملیحه زرین دل حسین آباد 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
43562 جعفر زرین زاده 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
43563 جلیل زرین زاده 1368 كشاورزى زراعت
43564 ارش زرین فر 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43565 ریحانه زرین فر 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل
43566 سجاد زرین فر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
43567 سجاد زرین فر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
43568 سیاوش زرین فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43569 محبوبه زرین فر 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
43570 مژگان زرین فکر 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43571 مژگان زرین فکر 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43572 سحر زرین قلم 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
43573 سورن زرین قلم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43574 فرانک زرّین قلم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
43575 فرزاد زرین قلم 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
43576 محمد زرین قلم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43577 محمدرضا زرین قلم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43578 نیلوفر زرین قلم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43579 فتانه زرین کلام 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43580 فتانه زرین کلام 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43581 فتانه زرین کلام 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
43582 فرزاد زرین کوب 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
43583 فرشاد زرین کوب 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
43584 محمدحسین زرین کوب 1361 علوم پايه زمین شناسی
43585 منیره زرین لعل حسین آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43586 مهدی زرین مهر 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43587 متین زرین نام 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43588 زین العابدین زرین نیا 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43589 عاطفه زرینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43590 نادر زرینی 1371 علوم رياضي آمار
43591 الهه زرینی گاکیه 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43592 اکرم زرینی دربان 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43593 تکتم زرینی دربان 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43594 لیلی زرینی دربان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43595 سیما زعفرانچی زاده مقدم 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43596 بیتا زعفرانلو 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43597 پویا زعفرانلو 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
43598 داود زعفرانلو 1383 علوم رياضي آمار
43599 پریسا زعفرانلوی قوچانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43600 فریبا زعفرانلوی قوچانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444228