راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 43501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43501 یونس زاهدی دیزج یکان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
43502 یونس زاهدی دیزج یکان 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
43503 زهرا زاهدی زاده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
43504 زینب زاهدی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43505 هادی زاهدی زوارم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43506 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43507 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43508 آرزو زاهدی سیسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43509 آرزو زاهدی سیسی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
43510 محمدعلی زاهدی شکیب 1364 علوم پايه فیزیک
43511 احسان زاهدی طبرستانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
43512 آرزو زاهدی ظهرآباد 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
43513 زینب زاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43514 فاطمه زاهدی فر 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
43515 سینا زاهدی فرد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43516 محمدتقی زاهدی قلعه زر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43517 اشکان زاهدی کسرینه 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43518 زینب زاهدی کسرینه 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43519 سیما زاهدی کسرینه 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43520 علی زاهدی کسرینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43521 حمیدرضا زاهدی کلاته جعفرآباد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
43522 سمانه زاهدی گاش 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
43523 عقیل زاهدی گستج 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
43524 آرزو زاهدی مجد 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43525 ریحانه زاهدی محبوب 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43526 علی احمد زاهدی محبوب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
43527 حکیمه زاهدی مقدم 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
43528 آناهیتا زاهدی نامقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43529 نیما زاهدی نامقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43530 مهدی زاهدی نژاد 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43531 سعیده زاهدی نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43532 مهدی زاهدی نوقابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43533 مهدی زاهدی نوقابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
43534 هادی زاهدی نوقابی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43535 صدیقه زاهدی نوکر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43536 سمانه زاهدی نیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
43537 سمیّه زاهدی یام 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43538 احسان زاهدی یامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
43539 ریحانه زاهدی یگانه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43540 اسحق زاهدیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43541 زهره زاهدیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43542 فهیمه زاهدیان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43543 الهام زایرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43544 الهام زایرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
43545 الهام زایرزاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
43546 عبدالرضا زایرزاده 1352 علوم پايه شیمی
43547 محمدحسین زایری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
43548 مریم زبان دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
43549 اردوان- بوعلی زبده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43550 شیما زبرجدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
43551 محمدرضا زبرجدی کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43552 علی زبرجدی مشفق 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43553 ندا زبرجدیان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
43554 حمید زبردست 1390 علوم پايه زمین شناسی
43555 خاتون زبردست 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43556 زهرا زبردست 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43557 عباس زبردست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
43558 فاطمه زبردست 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
43559 مریم زبردست 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
43560 خدیجه زبردست رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43561 سعید زبردست کلاته تیمور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43562 علی زبیدی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
43563 مهرنوش زبیری 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
43564 راضیه زجاجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43565 سیداحسان زجاجی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43566 سیدوحید زجاجی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
43567 کوشا زجاجی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
43568 محمدناصر زحلی نژاد 1353 علوم پايه فیزیک
43569 کلثوم زحمت کش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43570 مسلم زحمت کش دره 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43571 المیرا زحمت دوست 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43572 المیرا زحمت دوست 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
43573 آتنا زحمت کش 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43574 افسانه زحمت کش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43575 زهرا زحمت کش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43576 سعید زحمت کش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43577 مریم زحمت کش 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43578 نسیم زحمت کش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43579 نوید زحمت کش 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43580 عاطفه زحمت کش دلوئی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
43581 شیرین زحمت کش ساروقی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43582 سمانه زحمت کش سردوراهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43583 فائزه زحمت کش مایوان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43584 محمدحسین زحمت کشان 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43585 عباس زحمت کشان طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43586 آرزو زحمتکش 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43587 ابوذر زحمتکش 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43588 ابوطالب زحمتکش 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43589 احمد زحمتکش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43590 ایمان زحمتکش 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43591 ایمان زحمتکش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43592 تکتم زحمتکش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43593 حمیده زحمتکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43594 رؤیا زحمتکش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43595 رضا زحمتکش 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43596 عباسعلی زحمتکش 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43597 فاطمه زحمتکش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43598 فرهاد زحمتکش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43599 مجتبی زحمتکش 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489030