راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 43601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43601 الهه سبزه نوقابی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43602 صفیه سبزه نوقابی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43603 ابوالقاسم سبزی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43604 ابوالقاسم سبزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
43605 احمد سبزی 1373 علوم رياضي ریاضی
43606 الهه سبزی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43607 انسیه سبزی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43608 جواد سبزی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43609 شهربانو سبزی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43610 صغری سبزی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43611 عیدمحمد سبزی 1385 علوم رياضي آمار
43612 فاطمه سبزی 1384 علوم رياضي آمار
43613 فاطمه سبزی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43614 فرشته سبزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43615 فرشته سبزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
43616 فریده سبزی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43617 مسعود سبزی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43618 خدیجه سبزی مقدم 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43619 غلامرضا سبزی مقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43620 علیرضا سبزیان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43621 محمدعلی سبزیان 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43622 مجید سبزیکاران 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43623 سید محمدرضا سبط الشیخ 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43624 سیدمحمدرضا سبط الشیخ 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43625 علی سبط الشیخ 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
43626 مرتضی سبطی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43627 مریم سبک خیز 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43628 محمد علی سبک خیز خیاط 1388 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
43629 انسیه سبک خیزخیاط 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43630 زهرا سبک خیزخیاط 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43631 فاطمه سبک خیزخیاط 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43632 فهیمه سبک خیزخیاط 1379 علوم پايه زمین شناسی
43633 محسن سبک خیزخیاط 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
43634 محسن سبک خیزخیاط 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
43635 محمدجواد سبک خیزخیاط 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
43636 محمدعلی سبک خیزخیاط 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
43637 جعفر سبوخی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43638 راضیه سبوسی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43639 محمدتقی سبیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
43640 فاطمه السادات سبیلیان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43641 زهرا سپاسدار 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
43642 رقیه سپاسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43643 زهره سپاسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43644 محمود سپاسی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
43645 مریم سپاسی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
43646 ملیکا سپاسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43647 علیرضا سپاسیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
43648 پیمان سپانلو 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43649 پیمان سپانلو 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43650 ادهم سپاهی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43651 انسیه سپاهی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
43652 انسیه سپاهی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
43653 حسن سپاهی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43654 حمیده سپاهی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
43655 سمانه سپاهی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43656 سمانه سپاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43657 صادق سپاهی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
43658 عبدالصمی سپاهی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43659 فاطمه سپاهی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43660 لیلا سپاهی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43661 محمدرضا سپاهی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43662 حسنقلی سپاهی بادجانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43663 محدثه سپاهی باغان 1388 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
43664 سمیه سپاهی خشتی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43665 احسان سپاهی کرناوه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43666 احسان سپاهی کرناوه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
43667 برات سپاهی کوپکن 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
43668 داریوش سپاهی گرو 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43669 هادی سپاهی گرو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43670 علی رضا سپاهی لائینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
43671 محمدرضا سپاهی یونسی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43672 معصومه سپاهیان زو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43673 مریم سپنج 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43674 مرجان سپنجی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43675 محدثه سپندار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43676 محدثه سپندار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
43677 زهره سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
43678 زینب سپندارند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43679 یاسر سپندارند 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43680 ترانه سپه پور 1383 علوم رياضي آمار
43681 بهزاد سپهدوست 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
43682 سجاد سپهدوست 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43683 حمید سپهر 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43684 سروش سپهر 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43685 سروش سپهر 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
43686 سروش سپهر 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43687 سروش سپهر 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43688 شادی سپهر 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43689 شادی سپهر 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
43690 علی سپهر 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43691 یوسف سپهران 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43692 حمید سپهرمنش 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
43693 ابوالفضل سپهری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43694 اکبر سپهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43695 امیر سپهری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
43696 جواد سپهری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43697 راحله سپهری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43698 زهرا سپهری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43699 زهرا سپهری 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
43700 سارا سپهری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517638