راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 43601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43601 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43602 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43603 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43604 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43605 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
43606 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43607 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43608 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
43609 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
43610 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
43611 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
43612 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43613 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
43614 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43615 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
43616 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
43617 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
43618 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
43619 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43620 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43621 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
43622 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
43623 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43624 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
43625 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
43626 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43627 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
43628 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
43629 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
43630 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
43631 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
43632 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43633 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43634 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43635 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43636 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
43637 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43638 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
43639 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
43640 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43641 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43642 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
43643 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43644 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43645 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
43646 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
43647 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
43648 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43649 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43650 مرضیه سدیدی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
43651 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43652 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
43653 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
43654 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
43655 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43656 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43657 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43658 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
43659 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
43660 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43661 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43662 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
43663 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
43664 سیدحسام الدین سرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
43665 طاهره سرائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43666 علی اصغر سرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43667 کاظم سرائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
43668 مهرزاد سرائی صحنه سرائی 1361 علوم پايه علوم جانوری
43669 ناصر سرائی مقدم 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
43670 علی سراب قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
43671 سمیه سراب قوچان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43672 حمیدرضا سرابادانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
43673 فرشاد سرابچی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
43674 سهیل سرابندی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
43675 سهیلا سرابندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
43676 سیمین سرابندی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43677 علیم سرابندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43678 مهلا سرابندی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
43679 بی بی مرضیه سرابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
43680 حمید سرابی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
43681 زینب سادات سرابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
43682 سامان سرابی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43683 سبحان سرابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
43684 سعیده سرابی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
43685 سیدمرتضی سرابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43686 لیلا سرابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43687 مهرزاد سرابی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43688 وحید سرابی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
43689 وحید سرابی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
43690 حبیبه سرابی جماب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43691 محبوبه سرابی جماب 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43692 محبوبه سرابی جماب 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
43693 ملیحه سرابی جماب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43694 ملیحه سرابی جماب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43695 مرضیه سرابی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43696 تکتم سرابی مهاجر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43697 انسیه سرابیار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43698 صهبا سرابیان تبریزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
43699 فاطمه سلطان سرابیان مقدم 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43700 افشین سراج 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622410