راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 43901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43901 زهرا زنداقطاعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43902 ابراهیم زندبابارئیسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
43903 علا زندحبیبی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43904 سیده میترا زندرضوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
43905 رضا زندگانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43906 شیما زندگانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43907 علی زندگانی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43908 مهدی زندگانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
43909 آمنه زندگی شیراز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
43910 حامد زندمقدم 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
43911 حامد زندمقدم 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
43912 احمد زندوکیلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
43913 ژاله زندوی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
43914 سیدمحمد زنده باد 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
43915 سیدمحمد زنده باد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
43916 سیدمحمد زنده باد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
43917 سیده سعیده زنده باد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43918 سیده سعیده زنده باد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
43919 سیده وجیهه زنده باد 1384 علوم رياضي آمار
43920 سیده وجیهه زنده باد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
43921 فرج اله زنده باد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43922 رمضان زنده بخت نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43923 خلیل زنده بودی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43924 مهران زنده بودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43925 مهران زنده بودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43926 رمضان زنده بی زاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
43927 حکیمه زنده جانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43928 مرضیه زنده جانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
43929 اصغر زنده دل 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43930 الهام زنده دل 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43931 الهام زنده دل 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
43932 حسین زنده دل 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43933 رضا زنده دل 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
43934 سکینه زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43935 طاهره زنده دل 1384 علوم رياضي ریاضی محض
43936 طاهره زنده دل 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
43937 علی اکبر زنده دل 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43938 غلامحسن زنده دل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
43939 مهلا زنده دل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43940 نادیا زنده دل 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43941 نادیا زنده دل 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43942 نادیا زنده دل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43943 محمد زنده دل امامقلی 1369 علوم رياضي آمار
43944 احمد زنده دل رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
43945 زهره زنده دل رودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
43946 آذین زنده دل سیوکی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
43947 هدی زنده دل شهرنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43948 هدی زنده دل شهرنوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
43949 حمیدرضا زنده دل شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43950 مهین زنده دل شهری 1369 علوم پايه زمین شناسی
43951 فائزه زنده دل طرقی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
43952 احمد زنده دل منظری 1366 علوم رياضي آمار
43953 منیژه سادات زنده سنجدبوری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43954 محمدامین زنده فیلی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43955 حمید زنده گانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
43956 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
43957 حمید زنده نام 1362 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
43958 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
43959 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43960 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43961 سعید زندی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43962 سیما زندی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
43963 مجید زندی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43964 مجید زندی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
43965 محسن زندی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
43966 محسن زندی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
43967 محمد زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
43968 میترا زندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43969 نرگس زندی روان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
43970 زهره زندی گوهرریزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
43971 زهره زندی گوهرریزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
43972 محمدرضا زندی گوهریزی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
43973 امیر زندی نسب 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
43974 هلن زندیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
43975 اکرم زندیه 1362 علوم پايه علوم گیاهی
43976 حسین زنگانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
43977 حسین زنگانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
43978 لیلا زنگانه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
43979 محمدباقر زنگانه 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43980 آرزو زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
43981 ابوالفضل زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43982 اکرم زنگنه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43983 ایمان زنگنه 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
43984 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43985 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
43986 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43987 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
43988 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
43989 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43990 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
43991 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
43992 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43993 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43994 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43995 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
43996 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
43997 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
43998 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43999 فهیمه زنگنه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44000 کبری زنگنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444213