راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 43901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
43901 سمیرا زارعی خیبری 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
43902 الهه زارعی رباط 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
43903 صبورا زارعی زرمهری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
43904 اسمعیل زارعی زوارکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43905 رامین زارعی سبزوار 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43906 رامین زارعی سبزوار 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
43907 سارا زارعی سدهی زاده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
43908 سمانه زارعی سراسیا 1394 كشاورزى علوم و مهندسی آب
43909 رعنا زارعی سنگانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43910 زینب زارعی شاندیز 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43911 فضل اله زارعی شاندیز 1361 مهندسي راه و ساختمان
43912 طراوت زارعی طوسی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
43913 کتایون زارعی طوسی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
43914 علی اکبر زارعی فسخوذی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
43915 سمیه زارعی فشانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
43916 داود زارعی قنواتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
43917 مصطفی زارعی کریانی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
43918 علی زارعی کلات 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
43919 فاطمه زارعی کواکی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
43920 محمدمهدی زارعی کیاپی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43921 منصورعلی زارعی کیاپی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
43922 عبدالحمید زارعی کیایی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43923 محسن زارعی محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
43924 مهدی زارعی محمدآباد 1389 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
43925 مهدی زارعی محمداباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
43926 محمد زارعی محمود آبادی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43927 زهرا زارعی محمودآبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
43928 عبدالرضا زارعی محمودابادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43929 الهه زارعی مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43930 ایمان زارعی مقدم 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43931 حسن زارعی مقدم 1390 علوم پايه زمین شناسی
43932 زهرا زارعی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
43933 محدثه زارعی مقدم 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43934 فرزانه زارعی ملکی 1383 هنر نيشابور نقاشی
43935 فاطمه زارعی نصرآباد 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
43936 آسیه زارعی نقندر 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43937 مسعود زارعی نقندر 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
43938 محسن زارعی نوجینی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
43939 معصومه زارعی هدک 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43940 حسین زارعی هدکی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43941 مهدی زارعی یزد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43942 مهدی زارعی یزد 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43943 محمدتقی زارعی یوسف اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43944 الهه زارعی یوسف آباد 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
43945 جواد زارعی یوسف آباد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
43946 رضا زارعیان 1335 علوم پايه دبیری فیزیک
43947 رضا زارعیان 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
43948 احمدرضا زارعیان ولوکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
43949 علی زارعین 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
43950 محمد زارعین 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43951 محبوبه زارگزی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
43952 محبوبه زارگزی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
43953 عالیه زاری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43954 علیمه زاری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
43955 محمد زاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
43956 قاسم زاریان 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
43957 ابوذر زاغی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43958 علیرضا زاغی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
43959 محمد زاغیان 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
43960 حانیه زال 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
43961 علی رضا زال 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
43962 فاطمه زال بیکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
43963 اکبر زال پرورقره باغ 1374 علوم رياضي ریاضی
43964 مریم زال دوغ آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
43965 زینب زاله 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
43966 حسام الدین زالی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
43967 مرضیه زالی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
43968 فاطمه زامهران 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
43969 حجت زامیاد 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
43970 حمید زامیاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43971 محسن زاور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
43972 سمیه زاهد 1381 هنر نيشابور نقاشی
43973 سهیلا زاهدانارکی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى عمومی
43974 علیرضا زاهدانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43975 هدی زاهدپاکدل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
43976 سکینه زاهدپور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43977 سکینه زاهدپور 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
43978 سمانه زاهدپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
43979 فهیمه زاهدپور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
43980 مریم زاهدترنیک 1383 علوم پايه زمین شناسی
43981 شهرام زاهدرحیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
43982 شهرام زاهدرحیمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
43983 الهام زاهدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
43984 مصطفی زاهدزاده 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
43985 حسین زاهدطلبان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
43986 علی اکبر زاهدمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
43987 محمدمهدی زاهدمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
43988 محمود زاهدنیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
43989 ابراهیم زاهدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
43990 احسان زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
43991 احمد زاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
43992 احمد زاهدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
43993 اسماء زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
43994 اسماء زاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
43995 الهه زاهدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
43996 امیرحسین زاهدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
43997 حمیدرضا زاهدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43998 حمیده زاهدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
43999 روح الله زاهدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
44000 سارا زاهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200610