راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44002 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
44003 فاطمه ساعی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
44004 فرهاد ساعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44005 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44006 محمد حسین ساعی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44007 محمدحسین ساعی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44008 هدایت ساعی 1364 مهندسي عمران روستايي
44009 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
44010 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44011 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44012 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44013 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44014 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44015 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44016 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44017 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44018 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
44019 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44020 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
44021 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44022 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44023 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44024 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
44025 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44026 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44027 مهدی ساغروانی آزادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44028 بی بی عالم ساغروانیان 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44029 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44030 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44031 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
44032 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44033 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44034 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
44035 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44036 امیر ساغری چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44037 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44038 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44039 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44040 مصطفی ساغریان 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
44041 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44042 مصطفی ساغریدوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
44043 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44044 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44045 ندا ساقندیان طوسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44046 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44047 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44048 الهه ساقی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44049 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44050 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44051 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44052 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
44053 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
44054 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44055 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44056 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44057 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44058 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44059 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
44060 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
44061 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44062 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44063 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
44064 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44065 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44066 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44067 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44068 زهرا ساقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44069 زهرا ساقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44070 زهره ساقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
44071 زینب ساقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44072 سکینه ساقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44073 سلمان ساقی 1375 علوم پايه فیزیک
44074 سمانه ساقی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
44075 سمیرا ساقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44076 سمیرا ساقی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44077 سیدعلی اکبر ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44078 سیدمحمد ساقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44079 سیده اکرم ساقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44080 صغری ساقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44081 طلعت ساقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44082 عادل ساقی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
44083 عاطفه ساقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44084 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44085 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44086 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
44087 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44088 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44089 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44090 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44091 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44092 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44093 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44094 فرزانه ساقی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
44095 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
44096 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44097 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44098 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44099 محمدحسین ساقی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44100 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640441