راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 40 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,900

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 نعمت سلمان اصل 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
44002 ایرج سلمان پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
44003 مهدی سلمان پور 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44004 معصومه سلمان پورسنگاچینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44005 جواد سلمان زاده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44006 زکیه سلمان زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44007 مرضیه سلمان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44008 نرجس سلمان زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44009 ژاله سلمان منش 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44010 مجید سلمان نژادگلچمنی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44011 اکرم سلمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44012 حسین سلمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44013 زهرا سلمانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44014 زهرا سلمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
44015 زهره سلمانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44016 زهره سلمانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
44017 سمانه سلمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44018 سیما سلمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44019 عباس سلمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44020 علی سلمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44021 علی سلمانی 1376 علوم رياضي آمار
44022 علی سلمانی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44023 غلامرضا سلمانی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44024 محمد سلمانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
44025 مهدی سلمانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44026 وحید سلمانی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44027 وحید سلمانی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44028 هادی سلمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44029 هادی سلمانی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44030 محمد سلمانی ایزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
44031 ناصر سلمانی ایزدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44032 ناصر سلمانی ایزدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44033 نرگس سلمانی بوریابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44034 حسن سلمانی بیدسکان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44035 علی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
44036 مهدی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44037 مریم سلمانی پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44038 ابوالفضل سلمانی پورقاسم آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44039 سمانه سلمانی چمن آباد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
44040 عفت سلمانی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
44041 مرتضی سلمانی دوغ ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44042 محمد سلمانی رحیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
44043 طاهره سلمانی رهنی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44044 علیرضا سلمانی زاده 1364 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
44045 فاطمه سلمانی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44046 سعیده سلمانی زارچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
44047 محمد جواد سلمانی زارچی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
44048 محمدجواد سلمانی زارچی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44049 مرتضی سلمانی سولا 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44050 اکرم سلمانی صفا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
44051 الهام سلمانی صفاپیشه 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44052 مهدی سلمانی صفاپیشه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44053 حمیدرضا سلمانی صفرپور 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44054 عبداله سلمانی طبری 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44055 کبری سلمانی فرخد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44056 امیر سلمانی قره تکان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44057 ام البنین سلمانی کلوخی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
44058 علی سلمانی گلیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44059 علی سلمانی گلیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44060 عیسی سلمانی لطف ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44061 مریم سلمانی لطف آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44062 فاطمه سلمانی محمدآبادی 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44063 الهام سلمانی مقدم 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44064 سارا سلمانی مقدم 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44065 سمیه سلمانی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
44066 صدیقه سلمانی مقدم 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44067 عصمت سلمانی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
44068 زکیه سلمانی نجف آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44069 حمید سلمانی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
44070 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
44071 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44072 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
44073 آیلین سلمانی هودانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44074 محمد سلمانی هودانلو 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44075 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44076 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44077 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44078 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
44079 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44080 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44081 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
44082 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44083 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44084 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44085 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
44086 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44087 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
44088 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
44089 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44090 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44091 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
44092 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44093 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44094 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44095 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44096 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44097 حمیدرضا سلیم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44098 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44099 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44100 فاطمه سلیمان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34260966