راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44002 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
44003 امیرحسین سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44004 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44005 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
44006 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44007 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44008 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44009 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44010 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
44011 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44012 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44013 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44014 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44015 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44016 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44017 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44018 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
44019 حمیدرضا سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
44020 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44021 رسول سعیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی
44022 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44023 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44024 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44025 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44026 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44027 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44028 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
44029 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44030 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
44031 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44032 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44033 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44034 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44035 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44036 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44037 سیدعلی اکبر سعیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44038 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44039 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44040 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44041 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44042 سیدمحمدحسین سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44043 شکوفه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44044 شیوا سعیدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44045 عارفه سعیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44046 عاطفه سعیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44047 عالیه سعیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44048 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44049 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44050 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44051 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44052 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
44053 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44054 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44055 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44056 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
44057 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44058 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44059 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44060 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44061 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
44062 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44063 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44064 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44065 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44066 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44067 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44068 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44069 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44070 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
44071 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44072 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44073 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44074 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
44075 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44076 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44077 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
44078 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
44079 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44080 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44081 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44082 محمد سعیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44083 محمدباقر سعیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44084 محمدرضا سعیدی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44085 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44086 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44087 مرضیه سعیدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44088 مرضیه سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44089 مریم سعیدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44090 مریم سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
44091 مژده سعیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
44092 مسعود سعیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
44093 ملیحه سعیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44094 ملیحه سعیدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44095 ملیحه سعیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
44096 منصور سعیدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44097 منصور سعیدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44098 مهدی سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44099 مهدی سعیدی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
44100 نجمه سعیدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957508