راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 44001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 ویدا سالاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44002 هادی سالاری 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
44003 هدی سالاری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
44004 علی سالاری علوئی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44005 حمید سالاری کاریزمه 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44006 رضا سالاری الله آباد 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44007 سمیه سالاری اله آباد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44008 مرضیه سالاری الی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44009 اکرم سالاری اول 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44010 زهرا سالاری اول 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44011 مجتبی سالاری اول 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44012 محمد سالاری اول 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44013 محمدجواد سالاری اول 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44014 سینا سالاری باغرن آباد 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44015 زهره سالاری باغسنگانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44016 عباسعلی سالاری بایکی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
44017 الهام سالاری بوری آبادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44018 سعیده سالاری بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
44019 زهرا سالاری بیناباج 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44020 هاله سالاری بیناباج 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44021 حسن سالاری پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44022 انسیه سالاری ثانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
44023 عاطفه سالاری ثانی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44024 محمد سالاری جنیدآباد 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44025 طیبه سالاری چینه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44026 مریم سالاری حاجی آباد حاجی ابراهیم 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
44027 سینا سالاری خرم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44028 مریم سالاری خیابانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44029 فریبا سالاری رزدابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44030 علیرضا سالاری سه دران 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
44031 حمیدرضا سالاری شریف 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44032 ملیحه سالاری شورابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44033 ماهرخ سالاری طبس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44034 مژگان سالاری طبس 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44035 محمدحسین سالاری فر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44036 عاطفه سالاری فورک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44037 عاطفه سالاری فورک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
44038 حمیده سالاری کامرود 1392 علوم پايه فیزیک
44039 علیرضا سالاری کیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44040 علیرضا سالاری کیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44041 براتعلی سالاری گرو 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44042 اسماعیل سالاری مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44043 محمد سالاری مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44044 مهدی سالاری مندی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44045 مهدی سالاری منوجان 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44046 مهدیه سالاری منوجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44047 علی سالاری نژاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
44048 مسعود سالاری نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44049 مصطفی سالاری نوقابی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
44050 زهرا سالاری نهبندان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
44051 محمدرضا سالاری نهبندانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44052 خلیل سالاری نیا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44053 صدیقه سالاری هنزا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44054 الهام سالاری هوشمند 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44055 آرمان سالاریان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44056 اسفندیار سالاریان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44057 الهه سالاریان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44058 حمیدرضا سالاریان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
44059 خادمعلی سالاریان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44060 زهرا سالاریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44061 محسن سالاریان 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44062 محمد سالاریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44063 محمدرضا سالاریان 1375 علوم رياضي ریاضی
44064 محمدجواد سالاریان کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44065 وحید سالاریان کلاته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44066 مهران سالاریه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44067 امین سالخورد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44068 مهسا سالخورد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44069 نجمه سالخورد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44070 حسن سالخورده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44071 زهرا سالخورده 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
44072 نعمت سالخورده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44073 امین سالخورده حقیقی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44074 رضا سالخورده حقیقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44075 زهرا سالخورده حقیقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44076 زهره سالخورده حقیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44077 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44078 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44079 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44080 مژگان سالخورده حقیقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44081 بی بی فاطمه زهرا سالخورده کلاته سیاهدشت 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44082 سعید سالک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44083 فرشید سالک 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44084 مهشید سالک 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44085 نرگس سالک حقیقت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44086 علی اصغر سالک قلعه حسن 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
44087 خدیجه سالک قلعه حسن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
44088 اردشیر سالکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44089 سوسن سالکی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44090 رضا سالم 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44091 شیرین سالم 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44092 طاهره سالم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44093 طاهره سادات سالم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44094 ملیحه سالم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44095 منصور سالم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44096 منصور سالم 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44097 جواد سالم بایگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44098 مریم سالم رودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44099 علیرضا سالم کارلنگرودی 1372 علوم رياضي ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162953