راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 اسکندر زند 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
44002 اسکندر زند 1375 كشاورزى زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
44003 زهرا زنداقطاعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44004 ابراهیم زندبابارئیسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
44005 علا زندحبیبی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44006 سیده میترا زندرضوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44007 رضا زندگانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44008 شیما زندگانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44009 علی زندگانی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44010 مهدی زندگانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
44011 آمنه زندگی شیراز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44012 حامد زندمقدم 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44013 حامد زندمقدم 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44014 احمد زندوکیلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
44015 ژاله زندوی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
44016 سیدمحمد زنده باد 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44017 سیدمحمد زنده باد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44018 سیدمحمد زنده باد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
44019 سیده سعیده زنده باد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44020 سیده سعیده زنده باد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
44021 سیده وجیهه زنده باد 1384 علوم رياضي آمار
44022 سیده وجیهه زنده باد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
44023 فرج اله زنده باد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44024 رمضان زنده بخت نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44025 خلیل زنده بودی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44026 مهران زنده بودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44027 مهران زنده بودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44028 رمضان زنده بی زاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
44029 حکیمه زنده جانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44030 مرضیه زنده جانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44031 اصغر زنده دل 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44032 الهام زنده دل 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44033 الهام زنده دل 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
44034 حسین زنده دل 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44035 رضا زنده دل 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44036 سکینه زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44037 طاهره زنده دل 1384 علوم رياضي ریاضی محض
44038 طاهره زنده دل 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
44039 علی اکبر زنده دل 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44040 غلامحسن زنده دل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44041 مهلا زنده دل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44042 نادیا زنده دل 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44043 نادیا زنده دل 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44044 نادیا زنده دل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44045 محمد زنده دل امامقلی 1369 علوم رياضي آمار
44046 احمد زنده دل رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
44047 زهره زنده دل رودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
44048 آذین زنده دل سیوکی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
44049 هدی زنده دل شهرنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44050 هدی زنده دل شهرنوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44051 حمیدرضا زنده دل شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44052 مهین زنده دل شهری 1369 علوم پايه زمین شناسی
44053 فائزه زنده دل طرقی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44054 احمد زنده دل منظری 1366 علوم رياضي آمار
44055 منیژه سادات زنده سنجدبوری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44056 محمدامین زنده فیلی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44057 حمید زنده گانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
44058 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
44059 حمید زنده نام 1362 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
44060 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44061 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44062 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44063 سعید زندی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44064 سیما زندی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44065 مجید زندی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44066 مجید زندی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
44067 محسن زندی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
44068 محسن زندی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
44069 محمد زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44070 میترا زندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44071 نرگس زندی روان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
44072 زهره زندی گوهرریزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44073 زهره زندی گوهرریزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
44074 محمدرضا زندی گوهریزی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44075 امیر زندی نسب 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44076 هلن زندیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
44077 اکرم زندیه 1362 علوم پايه علوم گیاهی
44078 حسین زنگانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44079 حسین زنگانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44080 لیلا زنگانه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
44081 محمدباقر زنگانه 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44082 آرزو زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44083 ابوالفضل زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44084 اکرم زنگنه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44085 ایمان زنگنه 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
44086 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44087 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44088 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44089 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44090 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44091 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44092 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44093 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
44094 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44095 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44096 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44097 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44098 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44099 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44100 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765616