راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 فرحناز زورقی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44002 مریم زورمند 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44003 مسعود زورمند 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44004 شاپور زورمنداکبری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44005 وحید زورمندباغبان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44006 خدیجه زوری سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44007 هادی زوری سلامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44008 عبدالحمید زوری کلاته صمد 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44009 آنیتا زوری کلاته عبدالباقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44010 تکتم زوزنی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
44011 لیلا زوزنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44012 راحله زوفنون 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44013 زهرا زوفنون 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44014 زهرا زوفنون 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44015 سیدحسن زوقی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
44016 امیر زویچی ترک 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44017 مریم زویچی ترک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44018 منا زویچی ترک 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44019 سلیمه زویداوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44020 سپیده زه تاب 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
44021 ملیحه زه تابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44022 تکتم زهانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44023 ثریا زهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44024 جواد زهانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44025 حسن علی زهانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44026 خدیجه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44027 خلیل زهانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44028 خلیل زهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44029 رحمان زهانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
44030 زهرا زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44031 فاطمه زهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44032 فاطمه زهانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44033 قربانعلی زهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44034 محبوبه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44035 محمد زهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44036 محمدعلی زهانی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44037 مطهره زهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44038 معصومه زهانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44039 معصومه زهانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44040 زهرا زهانی زهان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44041 زهرا زهانی زهان 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
44042 زهره زهانی زهان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44043 زهره زهانی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44044 جواد زهانی سقطفروش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
44045 مهسا زهانی قائینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
44046 مهسا زهانی قائینی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
44047 اسماعیل زهتاب نجفی 1362 كشاورزى امور زراعی
44048 زهرا زهتاب یزدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
44049 علیرضا زهتاب یزدی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44050 محمدرضا زهتابیان شهریاری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44051 افشین زهدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44052 الهه زهدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44053 راحله زهدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44054 رضا زهدی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44055 شهریار زهدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44056 میثم زهدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44057 نوید زهدی 1384 علوم رياضي آمار
44058 وحید زهدی 1378 علوم رياضي آمار
44059 پریسا زهدی بایگی 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
44060 سمیرا زهدی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44061 آدینه زهدی ماسوله 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44062 اعظم زهرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44063 بهروز زهرائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44064 رویا زهرائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
44065 فاطمه زهرائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44066 مریم زهرائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44067 حامد زهرائی سالانقوچ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44068 سوسن زهرائی کاخکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44069 محمد زهرائی نسب 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44070 محمدعلی زهرازاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44071 فهیمه زهروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44072 مریم زهروی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44073 مریم زهروی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44074 برادران حسینی زهره 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44075 هادی زهره ئی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44076 مهرداد زهره بجنوردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44077 مجید زهره بندیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44078 سعید زهره وند 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44079 مرضیه زهره وندحاجی اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44080 داود زهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
44081 صابر زهری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44082 بهناز زهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44083 احسان زیادلو 1383 دامپزشكي دامپزشکی
44084 حبیب اله زیادلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44085 داریوش زیادلو 1353 علوم پايه زمین شناسی
44086 محمود زیادلو 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44087 ندا زیادلو 1379 علوم رياضي ریاضی محض
44088 احمد زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44089 رها زیارتی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44090 عظیم زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44091 مجید زیارتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44092 حسینعلی زیارتی داغیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44093 سعیده زیاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44094 محمدعلی زیاری 1375 علوم رياضي آمار
44095 سمیه زیانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44096 محبوبه السادات زیبا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44097 محمدرضا زیبا 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44098 مریم سادات زیبا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44099 هما زیبا 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
44100 حمیدرضا زیبائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051732