راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 44001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44001 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44002 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44003 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
44004 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
44005 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
44006 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
44007 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44008 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
44009 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44010 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
44011 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
44012 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
44013 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
44014 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44015 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44016 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
44017 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44018 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44019 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44020 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
44021 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
44022 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44023 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44024 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
44025 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
44026 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44027 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44028 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44029 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44030 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44031 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44032 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
44033 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44034 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44035 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44036 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44037 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44038 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
44039 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44040 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44041 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
44042 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
44043 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
44044 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44045 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44046 مرضیه سدیدی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
44047 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44048 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
44049 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
44050 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44051 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44052 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44053 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44054 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
44055 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44056 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44057 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44058 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
44059 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
44060 سیدحسام الدین سرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
44061 طاهره سرائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44062 علی اصغر سرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44063 کاظم سرائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44064 مهرزاد سرائی صحنه سرائی 1361 علوم پايه علوم جانوری
44065 ناصر سرائی مقدم 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44066 علی سراب قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
44067 سمیه سراب قوچان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44068 حمیدرضا سرابادانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44069 فرشاد سرابچی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44070 سهیل سرابندی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44071 سهیلا سرابندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
44072 سیمین سرابندی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44073 علیم سرابندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44074 مهلا سرابندی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44075 بی بی مرضیه سرابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44076 حمید سرابی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
44077 زینب سادات سرابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44078 سامان سرابی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44079 سبحان سرابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44080 سعیده سرابی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
44081 سیدمرتضی سرابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44082 لیلا سرابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44083 مهرزاد سرابی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44084 وحید سرابی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
44085 وحید سرابی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
44086 حبیبه سرابی جماب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44087 محبوبه سرابی جماب 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44088 محبوبه سرابی جماب 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
44089 ملیحه سرابی جماب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44090 ملیحه سرابی جماب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44091 مرضیه سرابی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44092 تکتم سرابی مهاجر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44093 انسیه سرابیار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44094 صهبا سرابیان تبریزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
44095 فاطمه سلطان سرابیان مقدم 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44096 افشین سراج 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44097 محمود سراج 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44098 محبوبه سراج احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44099 سیدمحسن سراج زاده 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44100 حمید سراج کرمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518418