راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 44101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44101 مریم زاهدی نسب 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44102 مهدی زاهدی نوقابی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
44103 مهدی زاهدی نوقابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
44104 هادی زاهدی نوقابی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44105 صدیقه زاهدی نوکر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44106 سمانه زاهدی نیا 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
44107 سمیّه زاهدی یام 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44108 احسان زاهدی یامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
44109 ریحانه زاهدی یگانه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44110 اسحق زاهدیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44111 زهره زاهدیان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44112 فهیمه زاهدیان 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44113 الهام زایرزاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44114 الهام زایرزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44115 الهام زایرزاده 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
44116 عبدالرضا زایرزاده 1352 علوم پايه شیمی
44117 محمدحسین زایری 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
44118 مریم زبان دان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
44119 اردوان- بوعلی زبده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44120 شیما زبرجدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
44121 محمدرضا زبرجدی کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44122 علی زبرجدی مشفق 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44123 ندا زبرجدیان 1385 دامپزشكي دامپزشکی
44124 حمید زبردست 1390 علوم پايه زمین شناسی
44125 خاتون زبردست 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44126 زهرا زبردست 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44127 عباس زبردست 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44128 فاطمه زبردست 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44129 مریم زبردست 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
44130 خدیجه زبردست رودی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44131 سعید زبردست کلاته تیمور 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44132 علی زبیدی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
44133 مهرنوش زبیری 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44134 راضیه زجاجی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44135 سیداحسان زجاجی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44136 سیدوحید زجاجی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
44137 کوشا زجاجی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
44138 محمدناصر زحلی نژاد 1353 علوم پايه فیزیک
44139 کلثوم زحمت کش 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44140 مسلم زحمت کش دره 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44141 المیرا زحمت دوست 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44142 المیرا زحمت دوست 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
44143 آتنا زحمت کش 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44144 افسانه زحمت کش 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44145 زهرا زحمت کش 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44146 سعید زحمت کش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44147 مریم زحمت کش 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44148 نسیم زحمت کش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44149 نوید زحمت کش 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44150 عاطفه زحمت کش دلوئی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
44151 شیرین زحمت کش ساروقی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44152 سمانه زحمت کش سردوراهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44153 فائزه زحمت کش مایوان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44154 محمدحسین زحمت کشان 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44155 عباس زحمت کشان طرقبه 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44156 آرزو زحمتکش 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44157 ابوذر زحمتکش 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44158 ابوطالب زحمتکش 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44159 احمد زحمتکش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44160 ایمان زحمتکش 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44161 ایمان زحمتکش 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44162 تکتم زحمتکش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44163 حمیده زحمتکش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44164 رؤیا زحمتکش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44165 رضا زحمتکش 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44166 عباسعلی زحمتکش 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44167 فاطمه زحمتکش 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44168 فرهاد زحمتکش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44169 مجتبی زحمتکش 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44170 محمدرضا زحمتکش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44171 محمدعلی زحمتکش 1362 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44172 مریم زحمتکش 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
44173 نسیم زحمتکش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44174 هانیه زحمتکش 1381 علوم پايه فیزیک
44175 یداله زحمتکش 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44176 علیرضا زحمتکش خواجه ها 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44177 شیرین زحمتکش ساروقی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44178 حسن زحمتکش گلیان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44179 علی اکبر زحمتکش حسن آبادی 1353 علوم رياضي آمار
44180 فاطمه زحمتکش خواجه ها 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44181 نیره زحمتکش دره 1375 علوم رياضي ریاضی
44182 حسین زحمتکش دلویی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
44183 محمدمهدی زحمتکش عسگریه 1377 علوم پايه فیزیک
44184 مرضیه زحمتکش عسگریه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44185 سعیده زحمتکش گلخطمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44186 زینب زحمتکش مایوان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44187 مسلم زحمتکش مزنگانی 1376 علوم پايه فیزیک
44188 حسن زحمتکش ممرآبادی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44189 سعیده زحمتی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44190 مجتبی زحمتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
44191 محمد زحمتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44192 ملیحه زحمتی ایرج 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
44193 محمد زحمتی بیدل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44194 هانیه زحمتیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44195 سمیه زختاره 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44196 ملیحه زختاره 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
44197 مهدی زراعت 1350 الهيات شهيد مطهري فلسفه و حکمت اسلامی
44198 فریبرز زراعت پیشه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44199 محمد زراعت کار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222988