راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 44101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44101 جعفر زنگویی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44102 محمد زنگویی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44103 مهدی زنگویی دوم 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
44104 فرزانه زنگی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44105 فرزانه زنگی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
44106 حدیث زنگی آبادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44107 راضیه زنگی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44108 طوبی زنگی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44109 علی زنگی آبادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44110 فخری زنگی آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44111 مجید زنگی توشنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44112 حسن زنگیشه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
44113 هما زنوزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44114 حمیده زنوززاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44115 نادره زنوزی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
44116 سعیده زنوزی زاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44117 علیرضا زنهاری 1394 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
44118 احمد زنیلیان فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44119 بهاره زوار 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44120 حسین زوار 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44121 حمیده زوار 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44122 رامین زوار 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44123 سعیده زوار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44124 علی اصغر زوار 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44125 فاطمه زوار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44126 کورش زوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44127 محمدموسی زوار 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44128 ندا زواّر 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44129 نفیسه زوّار 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
44130 نیکو زوّار 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
44131 بیتا زوارئی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44132 کاظم زوارسهل آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
44133 اکرم زوارسهل ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44134 مینا زوارمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44135 امیر زوارمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44136 مهری زوارنیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44137 بهزاد زواری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44138 حمید زواری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44139 فهیمه زواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44140 ملیحه زواری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
44141 ملیحه زواری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44142 نجفعلی زواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44143 نرگس زوّاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44144 محمود زواری باغبان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44145 سعیده زواری اره کمر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44146 مرضیه زواری چشمه علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44147 غلام رضا زواری رباط 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44148 فرزانه زواریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44149 فرزانه زواریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
44150 مریم زواشکیانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44151 منیژه زواشکیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44152 حمیده زوبین 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44153 فریده زوبین 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44154 سمیّه زورانی غلامی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44155 فرحناز زورقی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44156 مریم زورمند 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44157 مسعود زورمند 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44158 شاپور زورمنداکبری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44159 وحید زورمندباغبان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44160 خدیجه زوری سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44161 هادی زوری سلامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44162 عبدالحمید زوری کلاته صمد 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44163 آنیتا زوری کلاته عبدالباقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44164 تکتم زوزنی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
44165 لیلا زوزنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44166 راحله زوفنون 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44167 زهرا زوفنون 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44168 زهرا زوفنون 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44169 سیدحسن زوقی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
44170 امیر زویچی ترک 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44171 مریم زویچی ترک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44172 منا زویچی ترک 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44173 سلیمه زویداوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44174 سپیده زه تاب 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
44175 ملیحه زه تابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44176 تکتم زهانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44177 ثریا زهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44178 جواد زهانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44179 حسن علی زهانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44180 خدیجه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44181 خلیل زهانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44182 خلیل زهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44183 رحمان زهانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
44184 زهرا زهانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44185 فاطمه زهانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44186 فاطمه زهانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44187 قربانعلی زهانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44188 محبوبه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44189 محمد زهانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44190 محمدعلی زهانی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44191 مطهره زهانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44192 معصومه زهانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44193 معصومه زهانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44194 زهرا زهانی زهان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44195 زهرا زهانی زهان 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه
44196 زهره زهانی زهان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44197 زهره زهانی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44198 جواد زهانی سقطفروش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
44199 مهسا زهانی قائینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
44200 مهسا زهانی قائینی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457181