راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 44201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44201 راحله زمینی 1389 علوم رياضي آمار - نظریه احتمال
44202 محمداسمعیل زمینی 1353 علوم پايه فیزیک
44203 حسن زنبق 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44204 ابوالحسن زنجانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44205 الهه زنجانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44206 بهناز زنجانی 1383 علوم پايه فیزیک
44207 عباسعلی زنجانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44208 فاطمه زنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44209 محمدمهدی زنجانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
44210 مریم زنجانی 1376 علوم پايه فیزیک
44211 ملیحه زنجانی ثانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
44212 سعید زنجانی شیروان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
44213 محمدجواد زنجانی طبسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44214 محمد زنجانی ناوخی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44215 کتایون زنجانیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44216 اختر زند 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
44217 اسکندر زند 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
44218 اسکندر زند 1375 كشاورزى زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
44219 زهرا زنداقطاعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44220 ابراهیم زندبابارئیسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
44221 علا زندحبیبی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44222 سیده میترا زندرضوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44223 رضا زندگانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44224 شیما زندگانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44225 علی زندگانی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44226 مهدی زندگانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
44227 آمنه زندگی شیراز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44228 حامد زندمقدم 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44229 حامد زندمقدم 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44230 احمد زندوکیلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
44231 ژاله زندوی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
44232 سیدمحمد زنده باد 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44233 سیدمحمد زنده باد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44234 سیدمحمد زنده باد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
44235 سیده سعیده زنده باد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44236 سیده سعیده زنده باد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
44237 سیده وجیهه زنده باد 1384 علوم رياضي آمار
44238 سیده وجیهه زنده باد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
44239 فرج اله زنده باد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44240 رمضان زنده بخت نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44241 خلیل زنده بودی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44242 مهران زنده بودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44243 مهران زنده بودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44244 رمضان زنده بی زاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
44245 حکیمه زنده جانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44246 مرضیه زنده جانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44247 اصغر زنده دل 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44248 الهام زنده دل 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44249 الهام زنده دل 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
44250 حسین زنده دل 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44251 رضا زنده دل 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44252 سکینه زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44253 طاهره زنده دل 1384 علوم رياضي ریاضی محض
44254 طاهره زنده دل 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
44255 علی اکبر زنده دل 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44256 غلامحسن زنده دل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44257 مهلا زنده دل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44258 نادیا زنده دل 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44259 نادیا زنده دل 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44260 نادیا زنده دل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44261 محمد زنده دل امامقلی 1369 علوم رياضي آمار
44262 احمد زنده دل رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
44263 زهره زنده دل رودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
44264 آذین زنده دل سیوکی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
44265 هدی زنده دل شهرنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44266 هدی زنده دل شهرنوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44267 حمیدرضا زنده دل شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44268 مهین زنده دل شهری 1369 علوم پايه زمین شناسی
44269 فائزه زنده دل طرقی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44270 احمد زنده دل منظری 1366 علوم رياضي آمار
44271 منیژه سادات زنده سنجدبوری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44272 محمدامین زنده فیلی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44273 حمید زنده گانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
44274 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
44275 حمید زنده نام 1362 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
44276 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44277 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44278 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44279 سعید زندی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44280 سیما زندی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44281 مجید زندی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44282 مجید زندی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
44283 محسن زندی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
44284 محسن زندی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
44285 محمد زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44286 میترا زندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44287 نرگس زندی روان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
44288 زهره زندی گوهرریزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44289 زهره زندی گوهرریزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
44290 محمدرضا زندی گوهریزی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44291 امیر زندی نسب 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44292 هلن زندیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
44293 اکرم زندیه 1362 علوم پايه علوم گیاهی
44294 حسین زنگانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44295 حسین زنگانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44296 لیلا زنگانه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
44297 محمدباقر زنگانه 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44298 آرزو زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44299 ابوالفضل زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44300 اکرم زنگنه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489207