راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 44201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44201 رویا زهرائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
44202 فاطمه زهرائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44203 مریم زهرائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44204 حامد زهرائی سالانقوچ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44205 سوسن زهرائی کاخکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44206 محمد زهرائی نسب 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44207 محمدعلی زهرازاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44208 فهیمه زهروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44209 مریم زهروی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44210 مریم زهروی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44211 برادران حسینی زهره 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44212 هادی زهره ئی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44213 مهرداد زهره بجنوردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44214 مجید زهره بندیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44215 سعید زهره وند 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44216 مرضیه زهره وندحاجی اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44217 داود زهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
44218 صابر زهری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44219 بهناز زهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44220 احسان زیادلو 1383 دامپزشكي دامپزشکی
44221 حبیب اله زیادلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44222 داریوش زیادلو 1353 علوم پايه زمین شناسی
44223 محمود زیادلو 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44224 ندا زیادلو 1379 علوم رياضي ریاضی محض
44225 احمد زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44226 رها زیارتی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44227 عظیم زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44228 مجید زیارتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44229 حسینعلی زیارتی داغیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44230 سعیده زیاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44231 محمدعلی زیاری 1375 علوم رياضي آمار
44232 سمیه زیانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44233 محبوبه السادات زیبا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44234 محمدرضا زیبا 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44235 مریم سادات زیبا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44236 هما زیبا 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
44237 حمیدرضا زیبائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
44238 سارا زیبائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
44239 سمیه زیبائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44240 عاطفه زیبائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
44241 علی اصغر زیبائی 1354 علوم رياضي ریاضی
44242 محمدرضا زیبائی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44243 محمدرضا زیبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44244 منیر زیبائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44245 نازنین زیبائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44246 هانیه زیبائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44247 دانیال زیبائی شیروان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
44248 امیرحسین زیبائی فریمانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
44249 نونا زیبائی فریمانی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44250 نونا زیبائی فریمانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
44251 مجید زیبازاده 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
44252 حسین زیبایی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44253 عاطفه زیبایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44254 منیر زیبایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44255 مهری زیبایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44256 مهری زیبایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44257 حسن زیبایی استاد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44258 زهرا زیبایی استاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44259 حسن زیبایی فریمانی 1368 علوم رياضي ریاضی
44260 ابوالقاسم زیبدی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
44261 فاطمه زیبدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44262 معصومه زیبنده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44263 اعظم زیبنده خمارتاش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44264 ای ناز زیتونلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44265 زهره زیتونی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44266 بهناز زیدآبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44267 حامد زیدآبادی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
44268 رضا زیدآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
44269 مهدی زیدآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44270 طاهره زیدآبادی نژاد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
44271 ام البنین زیدانلو 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
44272 پرنیان زیدانلو 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44273 جواد زیدانلو 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44274 مریم زیدانلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44275 مریم زیدانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44276 هادی زیدانلو 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
44277 هادی زیدانلو 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
44278 حسین زیدری 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44279 احسان اله زیدعلی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
44280 احسان اله زیدعلی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
44281 سمانه زیدکاشانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44282 قاسم زیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44283 مهدیه زیرجانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44284 صدیقه زیرجانی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
44285 صدیقه زیرجانی زاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
44286 حسین زیرک 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44287 راضیه زیرک 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
44288 عاطفه زیرک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44289 علی رضا زیرک 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44290 علیرضا زیرک 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44291 علیرضا زیرک 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44292 محمدعلی زیرک 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44293 مهدی زیرک 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
44294 محمد زیرک خطاب 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44295 زهرا زیرک سقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44296 حافظ زیرک سیاورودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44297 سعیده زیرک فرشه 1379 علوم رياضي آمار
44298 علی زیرک فرشه 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44299 محمدرضا زیرک مزار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44300 الهه زیرکی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444644