ورود به سایت

فرصت شغلي

لینک های مفید

افراد حاضر در سایت

در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 103,004
نمایش موارد : 44301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44301 محمد زاغیان 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
44302 حانیه زال 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44303 علی رضا زال 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44304 فاطمه زال بیکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44305 اکبر زال پرورقره باغ 1374 علوم رياضي ریاضی
44306 مریم زال دوغ آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44307 زینب زاله 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44308 حسام الدین زالی 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
44309 مرضیه زالی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
44310 فاطمه زامهران 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
44311 حجت زامیاد 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
44312 حمید زامیاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44313 محسن زاور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44314 سمیه زاهد 1381 هنر نيشابور نقاشی
44315 سهیلا زاهدانارکی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى عمومی
44316 علیرضا زاهدانی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44317 هدی زاهدپاکدل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44318 سکینه زاهدپور 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44319 سکینه زاهدپور 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44320 سمانه زاهدپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44321 فهیمه زاهدپور 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
44322 مریم زاهدترنیک 1383 علوم پايه زمین شناسی
44323 شهرام زاهدرحیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44324 شهرام زاهدرحیمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
44325 الهام زاهدزاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44326 مصطفی زاهدزاده 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
44327 حسین زاهدطلبان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44328 علی اکبر زاهدمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44329 محمدمهدی زاهدمقدم 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44330 محمود زاهدنیا 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
44331 ابراهیم زاهدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44332 احسان زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44333 احمد زاهدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44334 احمد زاهدی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44335 اسماء زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44336 اسماء زاهدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
44337 الهه زاهدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44338 امیرحسین زاهدی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44339 حمیدرضا زاهدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44340 حمیده زاهدی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44341 روح الله زاهدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
44342 سارا زاهدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44343 سکینه زاهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44344 سیدامیرحسین زاهدی 1395 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور)
44345 طاهره زاهدی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44346 عاطفه زاهدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44347 فاطمه زاهدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44348 فاطمه زاهدی 1380 علوم رياضي آمار
44349 فاطمه زاهدی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
44350 فاطمه زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44351 کاظم زاهدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
44352 مجتبی زاهدی 1395 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44353 محمد زاهدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44354 محمد زاهدی 1368 علوم رياضي آمار
44355 محمد هادی زاهدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44356 محمدرضا زاهدی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44357 محمدرضا زاهدی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44358 محمدکریم زاهدی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
44359 محمدهادی زاهدی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44360 محمود زاهدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44361 محمود زاهدی 1378 علوم پايه فیزیک
44362 مرتضی زاهدی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44363 مرتضی زاهدی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44364 مرتضی زاهدی 1389 دامپزشكي فیزیولوژی
44365 مرضیه زاهدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
44366 مهدیه زاهدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44367 مهدیه زاهدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44368 هدی زاهدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44369 آزاده زاهدی خامنه 1379 علوم رياضي ریاضی محض
44370 لعیا زاهدی خمیرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44371 سینا زاهدی اصل 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
44372 ابراهیم زاهدی امیری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44373 محمدحسن زاهدی اول 1371 كشاورزى زراعت
44374 سیدجواد زاهدی بایگی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44375 سیدحسین زاهدی بایگی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44376 حسین زاهدی پور 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44377 زهرا زاهدی پور 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44378 محمّد زاهدی پور 1391 مهندسي مهندسی صنایع
44379 هانیه زاهدی پور 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
44380 منصوره زاهدی تبریزی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44381 اصغر زاهدی تیر 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44382 حامد زاهدی خامنه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44383 حامد زاهدی خامنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
44384 مرتضی زاهدی خشکبجاری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44385 فایزه زاهدی خماری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44386 یونس زاهدی دیزج یکان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44387 یونس زاهدی دیزج یکان 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
44388 زهرا زاهدی زاده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
44389 زینب زاهدی زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44390 هادی زاهدی زوارم 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44391 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44392 فاطمه زاهدی سالانقوچ 1391 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
44393 آرزو زاهدی سیسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44394 آرزو زاهدی سیسی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
44395 محمدعلی زاهدی شکیب 1364 علوم پايه فیزیک
44396 احسان زاهدی طبرستانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
44397 آرزو زاهدی ظهرآباد 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
44398 زینب زاهدی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44399 فاطمه زاهدی فر 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
44400 سینا زاهدی فرد 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000101010201030   >