راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 44401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44401 غلامرضا زینلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44402 فاطمه زینلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44403 فاطمه زینلی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44404 فاطمه زینلی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
44405 کبری زینلی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44406 لهراسب زینلی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44407 محمد زینلی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44408 محمدحسن زینلی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44409 محمدرفیع زینلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44410 محمود زینلی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44411 مصطفی زینلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44412 معصومه زینلی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44413 مهدی زینلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
44414 مهناز زینلی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
44415 وحید زینلی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
44416 وحید زینلی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
44417 هنگامه زینلی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44418 طیبه زینلی پورشفیع ابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44419 عارفه زینلی تربتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44420 عارفه زینلی تربتی 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
44421 عاطفه زینلی تربتی 1393 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44422 اکرم زینلی چهکند 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
44423 زهرا زینلی حیدرآبادکشکوئیه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44424 روح ا لامین زینلی دا ورا نی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44425 روح الامین زینلی داورانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44426 زینب زینلی داورانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44427 مصطفی زینلی دستمالباف 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44428 مصطفی زینلی دستمالباف 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44429 فاطمه زینلی شعرباف 1367 علوم پايه فیزیک
44430 فاطمه زینلی شعرباف 1372 علوم پايه فیزیک
44431 سجاد زینلی عرب زاده 1396 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
44432 ایمان زینلی فامیله 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44433 حسین زینلی فهادان 1366 علوم رياضي آمار
44434 ابراهیم زینلی قلی اباد 1365 كشاورزى زراعت
44435 عاطفه زینلی نیا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44436 عفت زینلی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44437 زهرا زینلیان بافنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44438 نسرین زینلیان فرد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44439 حنظله زینوندلرستانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44440 عقیل شاکرراضی زینی 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
44441 فرشید زینی احمدآباد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44442 بابک زینی زاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44443 صادقعلی زینی مجنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
44444 ماه جان زیور آراء 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
44445 خدیجه زیوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44446 رامین زیوری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44447 سارا زیوری 1380 علوم رياضي آمار
44448 صغری زیوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44449 فرشاد زیوری 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44450 مهری زیوری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
44451 میرحیدر زیوری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44452 زینب زیوری ایسک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44453 زهره زیوری نادر 1382 علوم پايه زمین شناسی
44454 میترا ژاقب مجیدزاده 1370 علوم پايه فیزیک
44455 اشرف ژاله 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44456 سارا ژاله 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
44457 صفا ژاله 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44458 صفا ژاله 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
44459 علی ژاله 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44460 کیانا ژاله 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44461 کیانا ژاله 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
44462 اعظم ژاله قوچانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44463 میترا ژاله رجبی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44464 حمیده ژاله رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44465 اکرم ژاله قوچانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44466 اعظم ژاله مایوان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44467 یان پینگ ژانگ 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44468 هان هان ژاو 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44469 هادی ژرفاساداتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44470 حامد ژرفی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44471 حدیث ژرفی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44472 حدیث ژرفی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44473 عالیه ژرفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44474 هانیه ژرفی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44475 امید ژولائی باخدا 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44476 امین ژولائیان 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44477 علی اکبر ژولیده 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44478 حسن ژیان 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
44479 نسرین ژیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
44480 شیما ژیان حاجی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44481 بیتا ژیان زهتاب 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44482 سیدمهدی ژیان اخوان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44483 علی رضا ژیان باقرپور 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44484 معصومه ژیان برجکی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44485 آزیتا ژیان پور 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44486 مهدی ژیان زرگران 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44487 آرش ژیان زنده دل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44488 حسین ژیان زنده دل 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44489 شبنم ژیان زنده دل 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44490 بیتا ژیان زهتاب 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44491 آلاله ژیان طبسی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44492 احسان ژیان طبسی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44493 امید ژیان طبسی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44494 مریم ژیان طبسی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44495 زهره ژیان محمودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
44496 آزاده ژیانپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
44497 حسین ژیانی اصغرزاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
44498 سعید ژیانی اصغرزاده 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44499 مهناز ژیانی اصغرزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489025