راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 44501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44501 مریم سالاری خیابانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44502 فریبا سالاری رزدابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44503 علیرضا سالاری سه دران 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
44504 حمیدرضا سالاری شریف 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44505 ملیحه سالاری شورابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44506 ماهرخ سالاری طبس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44507 مژگان سالاری طبس 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44508 محمدحسین سالاری فر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44509 عاطفه سالاری فورک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44510 عاطفه سالاری فورک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
44511 حمیده سالاری کامرود 1392 علوم پايه فیزیک
44512 علیرضا سالاری کیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44513 علیرضا سالاری کیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44514 براتعلی سالاری گرو 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44515 اسماعیل سالاری مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44516 الهام سالاری مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
44517 محمد سالاری مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44518 مهدی سالاری مندی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44519 مهدی سالاری منوجان 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44520 مهدیه سالاری منوجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44521 علی سالاری نژاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
44522 مسعود سالاری نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44523 مصطفی سالاری نوقابی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
44524 زهرا سالاری نهبندان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
44525 محمدرضا سالاری نهبندانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44526 خلیل سالاری نیا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44527 صدیقه سالاری هنزا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44528 الهام سالاری هوشمند 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44529 آرمان سالاریان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44530 اسفندیار سالاریان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44531 الهه سالاریان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
44532 حمیدرضا سالاریان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
44533 خادمعلی سالاریان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44534 زهرا سالاریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44535 محسن سالاریان 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44536 محمد سالاریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44537 محمدرضا سالاریان 1375 علوم رياضي ریاضی
44538 محمدجواد سالاریان کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44539 وحید سالاریان کلاته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44540 مهران سالاریه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44541 امین سالخورد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44542 مهسا سالخورد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44543 مهسا سالخورد 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
44544 نجمه سالخورد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44545 حسن سالخورده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44546 زهرا سالخورده 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
44547 نعمت سالخورده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44548 امین سالخورده حقیقی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44549 رضا سالخورده حقیقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44550 زهرا سالخورده حقیقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44551 زهره سالخورده حقیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44552 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44553 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44554 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44555 مژگان سالخورده حقیقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44556 بی بی فاطمه زهرا سالخورده کلاته سیاهدشت 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44557 سعید سالک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44558 فرشید سالک 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44559 مهشید سالک 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44560 نرگس سالک حقیقت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44561 علی اصغر سالک قلعه حسن 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
44562 خدیجه سالک قلعه حسن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
44563 اردشیر سالکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44564 سوسن سالکی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44565 رضا سالم 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44566 شیرین سالم 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44567 طاهره سالم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44568 طاهره سادات سالم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44569 ملیحه سالم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44570 منصور سالم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44571 منصور سالم 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44572 یاسمن سالم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
44573 جواد سالم بایگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44574 مریم سالم رودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44575 علیرضا سالم کارلنگرودی 1372 علوم رياضي ریاضی
44576 علیرضا سالم کارلنگرودی 1374 علوم رياضي ریاضی
44577 علی رضا سالمکار 1367 علوم رياضي ریاضی
44578 فاطمه سالمکارلنگرودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44579 آرش سالمی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
44580 ارش سالمی 1374 علوم پايه فیزیک
44581 سارا سالمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
44582 سیروس سالمی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44583 علی سالمی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44584 علی سالمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44585 فاطمه سالمی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
44586 محمود سالمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44587 مهدیه سالمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44588 مهدیه سالمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44589 هدا سالمی 1376 علوم پايه فیزیک
44590 جمیله سالمی پور 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44591 عباس سالمی سردق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
44592 وحیده سالمی معز 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44593 نجمه سالمیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44594 آزاده سالور 1355 كشاورزى زراعت
44595 علی سالیار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
44596 سپیده سالیانی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44597 مهدی سالیانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44598 مهدی سالیانی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44599 مهسا سالیانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033237