راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 44501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44501 سمیه سعیدزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
44502 محبوبه سعیدزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44503 محمود سعیدزیرک 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44504 نسرین سعیدسرند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44505 شهاب سعیدشریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44506 شهاب سعیدشریعتی 1372 كشاورزى زراعت
44507 شهیر سعیدشریعتی 1375 علوم پايه فیزیک
44508 محمود سعیدعسکری سیریزی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
44509 جمشید سعیدفر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
44510 مریم سعیدفرجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44511 حجت سعیدنامقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44512 کیا سعیدنامقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44513 امیرحسین سعیدنژاد 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
44514 فرشته سعیدنعمت پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44515 فریده سعیدنعمت پور 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44516 سیده معصومه سعیدنیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44517 مریم سعیدهدایتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44518 آرزو سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44519 ا حسان سعیدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44520 احسان سعیدی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44521 احمد سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44522 الناز سعیدی 1386 علوم رياضي آمار
44523 الهام سعیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44524 الهه سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44525 امیر سعیدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
44526 امیرحسین سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44527 ایمان سعیدی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44528 بهزاد سعیدی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
44529 پریسا سعیدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44530 جلال سعیدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44531 جواد سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44532 جواد سعیدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44533 حبیب اله سعیدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
44534 حسن سعیدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44535 حسن سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
44536 حسن سعیدی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44537 حسین سعیدی 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44538 حسین سعیدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44539 حسین سعیدی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44540 حسین سعیدی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44541 حمید سعیدی 1365 علوم پايه زمین شناسی
44542 حمیدرضا سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
44543 حمیده سعیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44544 رسول سعیدی 1391 علوم پايه زمین شناسی
44545 رضا سعیدی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44546 رضا سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44547 رقیه سعیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44548 رقیه سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44549 زهرا سعیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44550 زهرا سعیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44551 زهرا سعیدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
44552 سارا سعیدی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44553 ساره سعیدی 1355 علوم پايه زیست شناسی
44554 سپیده سعیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44555 سعید سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44556 سمیه سعیدی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44557 سمیه سعیدی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44558 سودابه سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44559 سهیلا سعیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44560 سیدعلی اکبر سعیدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44561 سیدفاطمه سعیدی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44562 سیدمحمد سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44563 سیدمحمد سعیدی 1370 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44564 سیدمحمد سعیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44565 سیدمحمدحسین سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44566 شکوفه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44567 شهاب الدین سعیدی 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
44568 شیوا سعیدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44569 عارفه سعیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44570 عاطفه سعیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44571 عالیه سعیدی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44572 عالیه سعیدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44573 عبدالرسول سعیدی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44574 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44575 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44576 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
44577 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44578 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44579 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44580 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
44581 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44582 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44583 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44584 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
44585 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
44586 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44587 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44588 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44589 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44590 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
44591 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44592 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44593 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44594 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
44595 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44596 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44597 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44598 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
44599 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44600 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795340