راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 44501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44501 محمدامین زعفرانیه 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44502 مهدی زعفرانیه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44503 مهدی زعفرانیه 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44504 مهسا زعفرانیه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
44505 اکرم السادات زعفری نژادبینا 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44506 مرضیه زعیم باشی عیسی ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44507 ایرج زعیم زاده 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44508 مطهره زعیم زاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
44509 مصطفی زعیمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
44510 غلامرضا زغیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44511 فرشته زکریائی ابکوه 1366 علوم رياضي ریاضی
44512 امین زکریائی کرمانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
44513 الهام زکنی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44514 محسن زکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44515 صفورا زکی پورلنگرودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44516 الهام زکی پور 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44517 مهدی زکی پور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
44518 زهرا زکی پوراصطهباناتی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44519 سیدنورالدین زکی پوردزفولی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44520 شهربانو زکی پورلوخی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44521 محمد زکی زاده بهابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44522 رحیم زکی زاده چوبتراش 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44523 سونیا زکی زاده چوبتراش 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44524 سونیا زکی زاده چوبتراش 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44525 بهروز زکی زاده قریه علی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44526 زهره زکی زاده قریه علی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
44527 عطیه زکی زاده قریه علی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
44528 حانیه زکی نژادفرد 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44529 رقیه زکیزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44530 امیر زلتی 1382 علوم پايه فیزیک
44531 امیر زلتی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
44532 روح القدس علی فارس نور زلزله 1395 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44533 محمدجواد زلفی زاده 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
44534 مریم زلفی گل 1395 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
44535 مبین زلکی بختیاری 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
44536 زهرا زمان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
44537 محمد زمان 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44538 علی زمان زاده 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
44539 نوشین زمان پور 1392 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
44540 فاطمه زمان پورشورچه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44541 محمد زمان پورشورچه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
44542 آذین زمان زاده 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44543 احسان زمان زاده 1381 علوم رياضي آمار
44544 احسان زمان زاده 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
44545 احسان زمان زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
44546 الناز زمان زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44547 الهام زمان زاده 1385 علوم رياضي آمار
44548 الهام زمان زاده 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
44549 زینب زمان زاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44550 فرشته زمان زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44551 مصطفی زمان زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44552 مهدی زمان زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44553 فاطمه زمان زاده بابگهری 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
44554 کاظم زمان زاده دربان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44555 مریم زمان قهوه چی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
44556 شادی زمانپور 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44557 مسعود زمانپور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
44558 ابراهیم زمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44559 اسیه زمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44560 بی بی زهرا زمانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
44561 پدرام زمانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44562 پژمان زمانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44563 توران زمانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44564 جواد زمانی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44565 حسن زمانی 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44566 حسن زمانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44567 حسن زمانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
44568 حسین زمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44569 حسین زمانی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44570 حسین زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44571 راضیه زمانی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44572 روح الله زمانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44573 زهرا زمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
44574 زهره زمانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44575 زهره زمانی 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
44576 زینب زمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
44577 سمیه زمانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44578 سودابه زمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44579 سودابه زمانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44580 سیدمحمدجواد زمانی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
44581 شهرزاد زمانی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44582 صفورا زمانی 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
44583 طیبه زمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44584 عادله زمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44585 عاطفه زمانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44586 عبدالرسول زمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44587 عثمان زمانی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44588 علی زمانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44589 علی زمانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
44590 علی زمانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
44591 علی یاسر زمانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
44592 علیرضا زمانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44593 غلامرضا زمانی 1368 كشاورزى زراعت
44594 غلامرضا زمانی 1369 كشاورزى زراعت
44595 غلامرضا زمانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
44596 فائزه زمانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44597 فاطمه زمانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44598 فاطمه زمانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44599 فاطمه زمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44600 فرزانه زمانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223426