راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 44501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44501 سارا ستایشی فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
44502 فریبرز ستایی مختاری 1377 علوم پايه فیزیک
44503 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
44504 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44505 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44506 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44507 داود ستوده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44508 رضا ستوده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44509 رعنا ستوده 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
44510 ریحانه ستوده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44511 زهرا ستوده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44512 زهرا ستوده 1388 علوم پايه فیزیک
44513 سعید ستوده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44514 عاطفه ستوده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44515 عالمه ستوده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44516 علی ستوده 1368 علوم پايه دبیری شیمی
44517 علی ستوده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44518 فاطمه السادات ستوده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44519 فاطمه السادات ستوده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44520 فروغ ستوده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
44521 مریم ستوده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44522 مریم ستوده 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44523 مصطفی ستوده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
44524 ملک محمود ستوده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44525 ملیحه ستوده 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
44526 مهدی ستوده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44527 مهدی ستوده 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44528 مهدی ستوده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44529 مهدی ستوده 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44530 نسرین ستوده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44531 مجتبی ستوده بحرینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44532 علی اصغر ستوده حاجی عباسعلیخانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44533 زهرا ستوده رودی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
44534 الهام ستوده سودخری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44535 مسعود ستوده فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44536 جمیله ستوده فومنی 1368 علوم رياضي آمار
44537 سمیه ستوده مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44538 فاطمه ستوده مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44539 مریم ستوده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44540 وحیده ستوده ملاشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44541 وحیده ستوده ملاشاهی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44542 مجید ستوده منش 1368 علوم پايه زمین شناسی
44543 شیدا ستوده نیا 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44544 شیلا ستوده نیا 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44545 قدیر ستوده ویشکایی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44546 حسن ستودیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
44547 عاطفه ستودیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44548 عاطفه ستودیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44549 مهدی ستودیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44550 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44551 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
44552 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
44553 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44554 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
44555 سیدسعید سجاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44556 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44557 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44558 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44559 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44560 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
44561 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44562 آناهیتا سجادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
44563 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
44564 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44565 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44566 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44567 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44568 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44569 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44570 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44571 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44572 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44573 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44574 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44575 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44576 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44577 سوده سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44578 سید علی اکبر سجادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44579 سیّد مجتبی سجادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44580 سیدآقاجان سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44581 سیدابراهیم سجادی 1390 علوم پايه فیزیک
44582 سیدابوالفضل سجادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
44583 سیدجواد سجادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44584 سیدحسن سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44585 سیدحسین سجادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44586 سیدرضا سجادی 1380 علوم پايه فیزیک
44587 سیدرضا سجادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44588 سیدسعید سجادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44589 سیدسعید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44590 سیدسعید سجادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
44591 سیدسعیدرضا سجادی 1387
44592 سیدعبدالکریم سجادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
44593 سیدعلی سجادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
44594 سیدکاظم سجادی 1374 علوم رياضي ریاضی محض
44595 سیدمحسن سجادی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44596 سیدمحمد سجادی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44597 سیدمحمد سجادی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
44598 سیدمرتضی سجادی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44599 سیدمرتضی سجادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
44600 سیدمهدی سجادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38163249