راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 سیدمحسن سیدموسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44602 سیدمصطفی سیدموسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44603 سیدمهدی سیدموسوی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44604 سیده سیدموسوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44605 سیده سیدموسوی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
44606 سیده الهام سیدموسوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44607 سیده صالحه سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44608 سیده فاطمه سیدموسوی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44609 سیده فرشته سیدموسوی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44610 طاهره بیگم سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44611 فاطمه سیدموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44612 فاطمه سیدموسوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
44613 فاطمه بیگم سیدموسوی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44614 فاطمه بیگم سیدموسوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44615 مصطفی سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44616 بتول سیدمومنی شهرکهنه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44617 راه خدا سیدنژاد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44618 فرشته بیگم سیدنژادایرج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
44619 سیدحمید سیدنژادگل ختمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44620 بی بی فاطمه سیدنژادگل خطمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44621 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44622 سیدمحمد سیدنژادگل خطمی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44623 فرزانه سادات سیدنژادگل خطمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
44624 نفیسه سیدنژادگل خطمی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
44625 سیدحسین سیدنوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44626 زهرا سیدنوزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44627 زهرا سیدنوزادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
44628 سیدهاشم سیدهفت اسیا 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44629 آذین سیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44630 اعظم سیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44631 اکرم السادات سیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44632 بی بی ثریا سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44633 بی بی زهرا سیدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
44634 بی بی زهرا سیدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44635 بی بی محبوبه سیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44636 بی بی محبوبه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
44637 جلال سیدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
44638 زهراء سیدی 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
44639 زهراسادات سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44640 زهراسادات سیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44641 سکینه بگم سیدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44642 سمانه سیدی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44643 سمانه سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44644 سمانه سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44645 سمیه سیدی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44646 سمیه سیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44647 سمیه سیدی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44648 سید مهدی سیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44649 سیدجعفر سیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44650 سیدجواد سیدی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44651 سیدحسین سیدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44652 سیدحسین سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44653 سیدعلیرضا سیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44654 سیدمحسن سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44655 سیدمحمد سیدی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44656 سیدمحمد سیدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44657 سیدمحمد سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
44658 سیدمحمد سیدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
44659 سیدمحمدجواد سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44660 سیدمحمود سیدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44661 سیدمهدی سیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44662 سیدمهدی سیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44663 سیدمهدی سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44664 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44665 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44666 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
44667 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44668 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44669 سیده الهام سیدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
44670 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44671 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44672 سیده سارا سیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
44673 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
44674 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
44675 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44676 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44677 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44678 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
44679 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44680 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
44681 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44682 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44683 عاطفه سیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
44684 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
44685 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44686 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44687 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44688 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44689 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
44690 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44691 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44692 مهلا سیدی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
44693 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44694 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
44695 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
44696 هانیه السادات سیدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
44697 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44698 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44699 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44700 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973100