راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 سیده زهرا سجادی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44602 هادی سجادی سراسیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44603 فرشته سجادی سرمزده 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44604 فهیمه سجادی سرمزده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44605 محمد سجادی سینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44606 بی بی زهره سجادی شریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44607 ملیحه سادات سجادی صالح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44608 سیدمحسن سجادی طبسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44609 سیدوحید سجادی طبسی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44610 سیدمحمدمهدی سجادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
44611 هاشم سجادی فر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44612 نفیسه سجادی فرخد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44613 معصومه سجادی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44614 حسن سجادی کوکدره 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44615 سیدمحمدجواد سجادی ماسوله 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44616 سیدجلیل سجادی مرفه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
44617 سیده فاطمه سجادی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44618 سّیده نجمه سجادی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
44619 ثریا سجادی منش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44620 سونیتا سجادی میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44621 مژگان سجادی نائینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44622 آزاده سجادی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44623 امیرناصر سجادی نسب 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44624 سیدحسن سجادی نیا 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
44625 سیدرضا سجادی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44626 سیدمصطفی سجادی نیا 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44627 سیده فاطمه سجادی نیا 1389
44628 سیدمحمود سجادی نیک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44629 زهره سجادی هاشمی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
44630 فاطمه سجادی هاشمی 1353 علوم پايه زیست شناسی
44631 حامد سجادیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
44632 حسین سجادیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
44633 رسول سجادیان 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
44634 سیده زهرا سجادیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44635 سیروس سجادیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44636 سیما سجادیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44637 فاطمه سجادیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44638 مهسا سجادیان 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
44639 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
44640 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44641 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
44642 انسیه سجادیان جاغرق 1388
44643 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
44644 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
44645 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
44646 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44647 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44648 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44649 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44650 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44651 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
44652 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44653 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
44654 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
44655 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44656 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
44657 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
44658 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
44659 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
44660 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44661 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44662 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
44663 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44664 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44665 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44666 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44667 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
44668 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44669 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44670 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44671 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
44672 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44673 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
44674 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44675 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44676 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
44677 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44678 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44679 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
44680 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
44681 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
44682 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
44683 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
44684 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
44685 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44686 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
44687 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
44688 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
44689 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
44690 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44691 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44692 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
44693 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44694 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44695 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44696 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
44697 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
44698 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44699 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
44700 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135137