راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 44601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44601 سعیده سنماری 1374 علوم پايه زمین شناسی
44602 فرناز سنندجی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44603 بهاره سنویی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44604 محمدرضا سوادکوهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44605 ساره سوادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44606 عبدالرضا سوادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44607 عبدالرضا سوادی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44608 مریم سوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44609 عباس سوارکار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44610 حانیه سواری 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44611 حمیدرضا سواری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44612 علی سواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44613 فاطمه سواری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44614 محمدرضا سواری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44615 زلیخا سواری گشنیگانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44616 فرح سواعدی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44617 تقی سوخت سرائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44618 ام لیلا سوختانلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44619 بتول سوختانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44620 حمید سوختانلو 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44621 رمضانعلی سوختانلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
44622 سکینه سوختانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
44623 علیرضا سوختانلو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44624 غلامرضا سوختانلو 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
44625 فاطمه سوختانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44626 مسعود سوختانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
44627 رستم سوخته سرایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44628 بابک سوخکیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44629 شیما سودآوری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44630 نجمه سوداگر 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
44631 جواد سوداگرابرده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44632 حمیدرضا سوداگران 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44633 حبیب اله سودخواه محمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44634 حسین سودخواه محمدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44635 حمیده سودخواه محمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
44636 محمدباقر سودخواه محمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44637 محمدباقر سودخواه محمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44638 ابوالفضل سودمند 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44639 ابوالقاسم سودمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44640 اعظم سودمند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44641 جواد سودمند 1385 دامپزشكي دامپزشکی
44642 علی سودمند 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44643 علی سودمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44644 مهدی سودمند 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44645 مارال سودمند راد 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
44646 علیرضا سودمندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44647 احمد سودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44648 نعمت اله سودی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
44649 سیدحسن سورامی حسینی چهارتکابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44650 پروین سورانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
44651 روح اله سورکی علی آباد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
44652 زهرا سورگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44653 محمدباقر سورگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44654 محمدحسن سورگی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
44655 محمدحسین سورگی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44656 محمدعلی سورگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44657 مرتضی سورگی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44658 مریم سورگی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44659 مریم سورگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44660 مریم سورگی 1387 علوم رياضي آمار
44661 ملیحه سورگی 1387 علوم رياضي آمار
44662 مهتاب سورگی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44663 مهدی سورگی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44664 یاسمن سورگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44665 آزاده سورمه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44666 فرهنگ سورمه 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44667 فربد سورمهُ 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44668 خدیجه سورمی فومن 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44669 شیرزاد سوره 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
44670 احسان سوری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
44671 سلمان سوری 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
44672 علی سوری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44673 فرشید سوری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
44674 محمد سوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44675 مصطفی سوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
44676 ملیحه سوری 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
44677 مهدی سوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44678 خدیجه سوری عبداله زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44679 ابراهیم سوری لکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
44680 ایمان سوزنچی کاشانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
44681 علی سوزنچی کاشانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44682 میترا سوزنی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44683 میترا سوزنی 1384 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
44684 بتول سوسرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44685 صادق سوسرایی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
44686 ابراهیم سوسن نشتیفانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44687 مهدی سوسنی 1371
44688 نرجس سوسنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44689 افشین سوسنی غریب وند 1382 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
44690 جابر سوسونی ریک 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44691 حسن سوقندی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44692 زکیه سوقندی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44693 زهرا سوقندی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44694 زهره سوقندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44695 زهره سوقندی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44696 زینب سوقندی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44697 غلامعلی سوقندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44698 فاطمه سوقندی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44699 محمدرضا سوقندی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
44700 معصومه سوقندی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789731