راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 44701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44701 مریم سازگار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44702 مریم سازگار 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
44703 بنت الهدی سازگاران 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44704 بنت الهدی سازگاران 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44705 بنت الهدی سازگاران 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44706 حمید سازگاران 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
44707 حمید سازگاران 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
44708 محمد هادی سازگاران 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
44709 محمدهادی سازگاران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44710 محمدجواد سازگارگل خطمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
44711 سیما سازگاری 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
44712 سیدمحمدجواد سازمندحسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44713 سیدمحمدمهدی سازمندحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44714 مجید سازوار 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44715 سحر ساسان 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
44716 حمیدرضا ساسان فر 1391 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
44717 ندا ساسان نژاد 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
44718 پیمان ساسانفر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
44719 روناک ساسانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
44720 ستاره ساسانی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
44721 مرتضی ساسانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44722 نسرین ساسانی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44723 نسرین ساسانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
44724 نسرین ساسانی 1388 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
44725 احسان ساسانی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44726 مهران ساسانی نیا 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44727 مهین ساسولی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44728 مهدی ساطعی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44729 علی ساعت چی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44730 علی ساعت چیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44731 علی ساعت چیان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44732 وحید ساعت چیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
44733 سید علیرضا ساعتچی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
44734 سارا ساعتچی اول 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44735 سیده زهره ساعتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44736 فهیمه ساعتی زاده نوبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
44737 مریم ساعتی شیروان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44738 مریم ساعتی شیروان 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
44739 امیر ساعتیان 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44740 کبری ساعد 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44741 علی ساعددوزدوزانی 1365 مهندسي مهندسی عمران
44742 اکرم ساعدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44743 جعفر ساعدی 1374 علوم پايه فیزیک
44744 حمید ساعدی 1374 علوم رياضي آمار
44745 حمیده ساعدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44746 حمیده ساعدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
44747 رعدجبار عریمش ساعدی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
44748 رفعت ساعدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44749 زهرا ساعدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44750 سحر ساعدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44751 سید ایمان ساعدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
44752 سید ایمان ساعدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44753 عطیه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44754 عطیه ساعدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
44755 علی ساعدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44756 علیرضا ساعدی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44757 فاطمه ساعدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
44758 فاطمه ساعدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
44759 محمدحسن ساعدی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
44760 معصومه ساعدی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44761 معصومه ساعدی 1393 علوم پايه زمین شناسی
44762 مهدی ساعدی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
44763 مهین ساعدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44764 نجیبه ساعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
44765 نغمه ساعدی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
44766 نغمه ساعدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
44767 نیما ساعدی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44768 محمود ساعدی اصل 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44769 مقداد ساعدی امیری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
44770 غلام محمد ساعدی بنه گز 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44771 نجمه ساعدی خور 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
44772 سیما ساعدی رودی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44773 خاطره ساعدی فر 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44774 سهیلا ساعدی مرغملکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44775 نسرین ساعدی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44776 احمد ساعدیوسفی 1370 كشاورزى زراعت
44777 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44778 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
44779 فاطمه ساعی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
44780 فرهاد ساعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44781 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44782 محمد حسین ساعی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44783 محمدحسین ساعی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44784 هدایت ساعی 1364 مهندسي عمران روستایی
44785 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44786 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44787 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44788 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
44789 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44790 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
44791 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44792 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44793 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
44794 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
44795 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44796 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
44797 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44798 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44799 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44800 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457659