راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 44801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44801 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
44802 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44803 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
44804 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44805 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44806 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44807 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
44808 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44809 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44810 مهدی ساغروانی آزادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44811 بی بی عالم ساغروانیان 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44812 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44813 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44814 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
44815 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
44816 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44817 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
44818 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44819 امیر ساغری چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
44820 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44821 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44822 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44823 مصطفی ساغریان 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
44824 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44825 مصطفی ساغریدوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
44826 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44827 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44828 ندا ساقندیان طوسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44829 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44830 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44831 الهه ساقی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44832 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44833 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44834 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44835 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
44836 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
44837 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44838 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44839 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44840 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44841 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44842 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
44843 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
44844 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44845 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44846 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
44847 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
44848 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
44849 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44850 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
44851 زهرا ساقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44852 زهرا ساقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44853 زهرا ساقی 1395 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی(آموزش محور)
44854 زهره ساقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
44855 زینب ساقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44856 سکینه ساقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
44857 سلمان ساقی 1375 علوم پايه فیزیک
44858 سمانه ساقی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
44859 سمیرا ساقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44860 سمیرا ساقی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44861 سیدعلی اکبر ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44862 سیدمحمد ساقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44863 سیده اکرم ساقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44864 صغری ساقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
44865 طلعت ساقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44866 عادل ساقی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
44867 عاطفه ساقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44868 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44869 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44870 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
44871 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44872 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44873 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
44874 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44875 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44876 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
44877 فرزانه ساقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44878 فرزانه ساقی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
44879 مجید ساقی 1374 علوم پايه زمین شناسی
44880 محمد ساقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44881 محمد ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44882 محمدحسین ساقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44883 محمدحسین ساقی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44884 محمدرضا ساقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
44885 محمدعلی ساقی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
44886 محمدمهدی ساقی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44887 مرضیه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
44888 مریم ساقی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
44889 مریم ساقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44890 مریم ساقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44891 مریم ساقی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
44892 مریم ساقی 1389
44893 مهدی ساقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
44894 هاجر ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44895 هادی ساقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44896 سمیرا ساقیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44897 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44898 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
44899 سلمان ساکت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44900 سلمان ساکت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489014