راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 44801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44801 علا زندحبیبی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44802 سیده میترا زندرضوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
44803 رضا زندگانی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44804 شیما زندگانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
44805 علی زندگانی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44806 مهدی زندگانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی
44807 آمنه زندگی شیراز 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
44808 حامد زندمقدم 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44809 حامد زندمقدم 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
44810 احمد زندوکیلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
44811 ژاله زندوی فرد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
44812 سیدمحمد زنده باد 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
44813 سیدمحمد زنده باد 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44814 سیدمحمد زنده باد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی) ( آموزش محور )
44815 سیده سعیده زنده باد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44816 سیده سعیده زنده باد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
44817 سیده وجیهه زنده باد 1384 علوم رياضي آمار
44818 سیده وجیهه زنده باد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
44819 فرج اله زنده باد 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
44820 رمضان زنده بخت نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44821 خلیل زنده بودی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44822 مهران زنده بودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44823 مهران زنده بودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44824 رمضان زنده بی زاده 1352 مهندسي راه و ساختمان
44825 حکیمه زنده جانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44826 مرضیه زنده جانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44827 اصغر زنده دل 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44828 الهام زنده دل 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
44829 الهام زنده دل 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
44830 حسین زنده دل 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44831 رضا زنده دل 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44832 سکینه زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44833 طاهره زنده دل 1384 علوم رياضي ریاضی محض
44834 طاهره زنده دل 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
44835 علی اکبر زنده دل 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
44836 غلامحسن زنده دل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44837 مهلا زنده دل 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44838 نادیا زنده دل 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44839 نادیا زنده دل 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44840 نادیا زنده دل 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44841 محمد زنده دل امامقلی 1369 علوم رياضي آمار
44842 احمد زنده دل رودی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
44843 زهره زنده دل رودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
44844 آذین زنده دل سیوکی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
44845 هدی زنده دل شهرنوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
44846 هدی زنده دل شهرنوی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44847 حمیدرضا زنده دل شهری 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44848 مهین زنده دل شهری 1369 علوم پايه زمین شناسی
44849 فائزه زنده دل طرقی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
44850 احمد زنده دل منظری 1366 علوم رياضي آمار
44851 منیژه سادات زنده سنجدبوری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44852 محمدامین زنده فیلی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44853 حمید زنده گانی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
44854 رضا زنده گانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست ( آموزش محور )
44855 حمید زنده نام 1362 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
44856 پگاه زندی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
44857 جبار زندی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44858 حاتم زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44859 سعید زندی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44860 سیما زندی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44861 مجید زندی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44862 مجید زندی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
44863 محسن زندی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
44864 محسن زندی 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
44865 محمد زندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44866 میترا زندی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44867 نرگس زندی روان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
44868 زهره زندی گوهرریزی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
44869 زهره زندی گوهرریزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
44870 محمدرضا زندی گوهریزی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
44871 امیر زندی نسب 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
44872 هلن زندیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
44873 اکرم زندیه 1362 علوم پايه علوم گیاهی
44874 مرتضی زنگالی 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (آموزش محور)
44875 حسین زنگانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44876 حسین زنگانه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
44877 لیلا زنگانه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
44878 محمدباقر زنگانه 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44879 آرزو زنگنه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44880 ابوالفضل زنگنه 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44881 اکرم زنگنه 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44882 ایمان زنگنه 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
44883 ایمان زنگنه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44884 بهروز زنگنه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
44885 پیمان زنگنه 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
44886 جواد زنگنه 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
44887 حسینعلی زنگنه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
44888 رضا زنگنه 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44889 زهرا زنگنه 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44890 زهرا زنگنه 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
44891 سمانه زنگنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44892 سیما زنگنه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44893 علی زنگنه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44894 علی زنگنه 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
44895 علی زنگنه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44896 علی زنگنه 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44897 فهیمه زنگنه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
44898 فهیمه زنگنه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
44899 کبری زنگنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44900 کیانوش زنگنه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226266