راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 44901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
44901 مجتبی ساقینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
44902 آرمان ساکت 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
44903 سلمان ساکت 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44904 سلمان ساکت 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44905 سلمان ساکت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44906 علی ساکت 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
44907 محمدجواد ساکت 1390 مهندسي مهندسی شیمی
44908 منیژه ساکت 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
44909 حیدر ساکن برجی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
44910 حکیمه ساکن بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44911 حصان ساکنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44912 عطیه ساکنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
44913 محمدامین ساکنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44914 مهدیه ساکنی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
44915 مینا ساکنیان دهکردی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
44916 سارا ساکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
44917 سعیده ساکی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
44918 طاهره ساکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
44919 مهدی ساکی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
44920 الهه سالار 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
44921 روح اله سالار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
44922 صغری سالار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
44923 علی سالار 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44924 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44925 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44926 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
44927 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
44928 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
44929 ناهید سالار باباخانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
44930 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
44931 محسن سالار پیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
44932 وحیده سالار کریمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
44933 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
44934 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44935 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
44936 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
44937 ناهید سالارباباخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
44938 ساجده سالارباشی شهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44939 محمدعلی سالارباشی شهری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44940 آرزو سالارپور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
44941 سارا سالارپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44942 محسن سالارپیشه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
44943 مرضیه سالارحسن 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
44944 سعیده سالارحسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
44945 فاطمه سالارحسینی 1391 علوم پايه شیمی
44946 فاطمه سالارحسینی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
44947 عیسی سالارخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
44948 محمد سالارخانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44949 امیرحمزه سالارزائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
44950 امیرحمزه سالارزائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44951 سّجاد سالارزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
44952 طیبه سالارزاده 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
44953 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1371 علوم رياضي آمار
44954 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1376 علوم رياضي آمار
44955 تکتم سالارزاده جنت آبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
44956 علی سالارزاده جنت آبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
44957 اکرم سالارسرند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
44958 ابراهیم سالارعابدی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44959 محبوبه سالارعابدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
44960 علیرضا سالارفارمد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44961 حمیدرضا سالارفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
44962 وحید سالارفرد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44963 حامد سالارکیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
44964 زهرا سالارمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
44965 حجت سالارمحمدی پیروئیه 1384 هنر نيشابور نقاشی
44966 علی سالارمرادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
44967 علی سالارمرادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
44968 ملیحه سالارمرادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
44969 مهدی سالارمرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
44970 محمد سالارمعینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44971 محمد سالارمعینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44972 محمد سالارمعینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
44973 محمدرضا سالارمقدم حصاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
44974 علی سالارمنش 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
44975 امیر سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44976 امیر سالارمهرآباد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
44977 شهرزاد سالارمهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
44978 شیوا سالارمهرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
44979 نوید سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
44980 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44981 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
44982 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
44983 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
44984 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
44985 ابراهیم سالاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
44986 احسان سالاری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
44987 احسان سالاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
44988 اسلام سالاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
44989 اسماء سالاری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
44990 اطهره سالاری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
44991 افسانه سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
44992 اکرم سالاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
44993 الهام سالاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
44994 الهام سالاری 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
44995 الهه سالاری 1386 علوم پايه فیزیک
44996 امیر سالاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
44997 امیر سالاری 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
44998 امیر سالاری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
44999 امین اله سالاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45000 بهناز سالاری 1394 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491698