راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 علی زنگوئی 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
45002 محمدحسن زنگوئی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
45003 محمدرضا زنگوئی 1355 علوم پايه زمین شناسی
45004 مرضیه زنگوئی 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45005 مریم زنگوئی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45006 معصومه زنگوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45007 معصومه زنگوئی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45008 مهدیه زنگوئی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45009 مهین زنگوئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45010 وجیهه زنگوئی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45011 زهره زنگوئی مطلق 1378 دامپزشكي دامپزشکی
45012 محمدرضا زنگوئی مطلق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45013 محمدرضا زنگوئی مطلق 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45014 شیما زنگوئی نسب 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
45015 امین زنگویی 1384 علوم رياضي آمار
45016 جعفر زنگویی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45017 محمد زنگویی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45018 مهدی زنگویی دوم 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
45019 فرزانه زنگی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45020 فرزانه زنگی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
45021 حدیث زنگی آبادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45022 راضیه زنگی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45023 طوبی زنگی آبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45024 علی زنگی آبادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45025 فخری زنگی آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45026 مجید زنگی توشنی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45027 حسن زنگیشه 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
45028 هما زنوزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
45029 حمیده زنوززاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45030 نادره زنوزی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
45031 سعیده زنوزی زاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45032 علیرضا زنهاری 1394 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
45033 احمد زنیلیان فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45034 بهاره زوار 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45035 حسین زوار 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45036 حمیده زوار 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45037 رامین زوار 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45038 سعیده زوار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45039 علی اصغر زوار 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45040 فاطمه زوار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45041 کورش زوار 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45042 محمدموسی زوار 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45043 ندا زواّر 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45044 نفیسه زوّار 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
45045 نیکو زوّار 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
45046 بیتا زوارئی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45047 محمدجواد زوارئی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45048 کاظم زوارسهل آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
45049 اکرم زوارسهل ابادی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45050 مینا زوارمقدم 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45051 امیر زوارمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45052 فاطمه زوارنیا 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45053 مهری زوارنیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45054 بهزاد زواری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45055 حمید زواری 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45056 فهیمه زواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45057 ملیحه زواری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
45058 ملیحه زواری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45059 نجفعلی زواری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45060 نرگس زوّاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
45061 محمود زواری باغبان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45062 سعیده زواری اره کمر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45063 مهلا زواری اره کمر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45064 مرضیه زواری چشمه علی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45065 غلام رضا زواری رباط 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45066 فرزانه زواریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45067 فرزانه زواریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
45068 مریم زواشکیانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45069 منیژه زواشکیانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45070 حمیده زوبین 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45071 فریده زوبین 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45072 سمیّه زورانی غلامی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45073 فرحناز زورقی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45074 مریم زورمند 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45075 مسعود زورمند 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45076 شاپور زورمنداکبری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45077 وحید زورمندباغبان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45078 خدیجه زوری سلامی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45079 هادی زوری سلامی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45080 عبدالحمید زوری کلاته صمد 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45081 آنیتا زوری کلاته عبدالباقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45082 تکتم زوزنی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45083 لیلا زوزنی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45084 راحله زوفنون 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45085 زهرا زوفنون 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45086 زهرا زوفنون 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45087 سیدحسن زوقی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
45088 امیر زویچی ترک 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45089 مریم زویچی ترک 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45090 منا زویچی ترک 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45091 سلیمه زویداوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45092 سپیده زه تاب 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
45093 ملیحه زه تابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45094 تکتم زهانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45095 ثریا زهانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45096 جواد زهانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45097 حسن علی زهانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45098 خدیجه زهانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45099 خلیل زهانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45100 خلیل زهانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250158