راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 عباسعلی سلطانی گل شیخی 1362 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45002 الهه سلطانی مایوان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45003 زینب سلطانی محمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
45004 عبداله سلطانی محمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45005 محمد سلطانی محمدی 1374 علوم رياضي ریاضی
45006 معصومه سلطانی محمدی 1363 علوم پايه دبیری شیمی
45007 مرتضی سلطانی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45008 طاهره سلطانی مقدم چرمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45009 آزاده سلطانی مه آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45010 معصومه سلطانی مه آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45011 محبوبه سلطانی مهنه 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45012 رضا سلطانی میرزائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45013 رضا سلطانی میرزائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45014 مسعود سلطانی نجف ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45015 حبیبه سلطانی نراب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45016 امیر سلطانی نژاد 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45017 عبداله سلطانی نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45018 فاطمه سلطانی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45019 محمد سلطانی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45020 مصطفی سلطانی نژاد 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45021 منصور سلطانی نژاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45022 وجیهه سلطانی نژاد 1381 دامپزشكي دامپزشکی
45023 فاطمه سلطانی نسب 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45024 مریم سلطانی نسب 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45025 آی جهان سلطانی یلمه 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45026 آلاله سلطانیان 1387 دامپزشكي دامپزشکی
45027 اکرم سلطانیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45028 بهروز سلطانیان 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45029 جواد سلطانیان 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45030 حمید سلطانیان 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45031 زهره سلطانیان 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45032 زهره سلطانیان 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45033 سارا سلطانیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45034 سلمان سلطانیان 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45035 شهرزاد سلطانیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45036 عاطفه سلطانیان 1386 علوم پايه زمین شناسی
45037 غزاله سلطانیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45038 فاطمه سلطانیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45039 کیهان سلطانیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45040 محمدرضا سلطانیان 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45041 مریم سلطانیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
45042 معصومه سلطانیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45043 هادی سلطانیان 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45044 یاسمین سلطانیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45045 آزیتا سلطانیان بجنورد 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45046 بیتا سلطانیان بجنورد 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
45047 غلامرضا سلگی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45048 ناهید سلگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45049 حسین سلماسی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45050 ریحانه سلماسی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
45051 ریحانه سلماسی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45052 سهیلا سلماسی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
45053 شهرام سلماسی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45054 مهدیه سلماسی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45055 میترا سلماسی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
45056 محمدحسن سلماسی کریمی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45057 عبدالله یوسف سلمان 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45058 فیصل عبدالاله سلمان 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45059 مریم سلمان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
45060 نعمت سلمان اصل 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
45061 ایرج سلمان پور 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45062 مهدی سلمان پور 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45063 معصومه سلمان پورسنگاچینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45064 جواد سلمان زاده 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45065 زکیه سلمان زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45066 مرضیه سلمان زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45067 نرجس سلمان زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45068 ژاله سلمان منش 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45069 مجید سلمان نژادگلچمنی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45070 اکرم سلمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45071 حسین سلمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45072 زهرا سلمانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45073 زهرا سلمانی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45074 زهره سلمانی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
45075 زهره سلمانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
45076 سمانه سلمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45077 سیما سلمانی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45078 عباس سلمانی 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45079 علی سلمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45080 علی سلمانی 1376 علوم رياضي آمار
45081 علی سلمانی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
45082 غلامرضا سلمانی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45083 محمد سلمانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
45084 مهدی سلمانی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45085 وحید سلمانی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45086 وحید سلمانی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45087 هادی سلمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45088 هادی سلمانی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45089 محمد سلمانی ایزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
45090 ناصر سلمانی ایزدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45091 ناصر سلمانی ایزدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45092 نرگس سلمانی بوریابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45093 حسن سلمانی بیدسکان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45094 علی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
45095 مهدی سلمانی بیدسکان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45096 مریم سلمانی پور 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45097 ابوالفضل سلمانی پورقاسم آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45098 سمانه سلمانی چمن آباد 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
45099 عفت سلمانی دوغ ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45100 مرتضی سلمانی دوغ ابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581411