راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 سیما سجادیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45002 فاطمه سجادیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45003 مهسا سجادیان 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45004 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45005 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45006 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45007 انسیه سجادیان جاغرق 1388
45008 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45009 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45010 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
45011 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45012 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45013 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45014 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45015 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45016 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45017 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45018 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45019 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45020 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45021 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
45022 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
45023 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
45024 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45025 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45026 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45027 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45028 شکوفه سخائی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45029 مسعود سخائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45030 فرزانه سخائی فر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45031 حسین سخائی نیا 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45032 فرزانه سخائی نیا 1391 مهندسي مهندسی شیمی
45033 معصومه سخائی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
45034 مهدی سخائی نیا 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45035 راضیه سخائیان صومعه بزرگ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45036 حمید سخاوت 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
45037 فرناز سخاوت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45038 فریدون سخاوت 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45039 زهرا سخاوتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45040 علی سخاوتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45041 فرشته سخاوتی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
45042 محمد سخاوتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45043 محمدمهدی سخاوتی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45044 محمدهادی سخاوتی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45045 محمدهادی سخاوتی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
45046 محمدهادی سخاوتی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
45047 ندا سخاوتی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
45048 سعیده سخاوتی بروجردی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45049 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
45050 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45051 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
45052 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
45053 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
45054 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
45055 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45056 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45057 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
45058 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45059 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45060 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45061 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45062 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45063 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45064 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45065 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45066 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45067 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45068 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45069 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45070 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45071 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45072 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45073 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
45074 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45075 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45076 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45077 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45078 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45079 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
45080 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45081 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45082 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
45083 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
45084 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
45085 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45086 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45087 مرضیه سدیدی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
45088 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45089 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
45090 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
45091 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45092 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45093 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45094 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45095 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
45096 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45097 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45098 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45099 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45100 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640404