راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 45001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45001 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45002 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45003 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45004 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45005 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45006 ناهید سالار باباخانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
45007 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
45008 محسن سالار پیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
45009 وحیده سالار کریمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
45010 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
45011 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45012 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
45013 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45014 ناهید سالارباباخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45015 ساجده سالارباشی شهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45016 محمدعلی سالارباشی شهری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45017 آرزو سالارپور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
45018 سارا سالارپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45019 محسن سالارپیشه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45020 مرضیه سالارحسن 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45021 سعیده سالارحسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45022 فاطمه سالارحسینی 1391 علوم پايه شیمی
45023 فاطمه سالارحسینی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
45024 عیسی سالارخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45025 محمد سالارخانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45026 امیرحمزه سالارزائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
45027 امیرحمزه سالارزائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45028 سّجاد سالارزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45029 طیبه سالارزاده 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45030 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1371 علوم رياضي آمار
45031 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1376 علوم رياضي آمار
45032 تکتم سالارزاده جنت آبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45033 علی سالارزاده جنت آبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
45034 اکرم سالارسرند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45035 ابراهیم سالارعابدی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45036 محبوبه سالارعابدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
45037 علیرضا سالارفارمد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45038 حمیدرضا سالارفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45039 وحید سالارفرد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45040 حامد سالارکیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
45041 زهرا سالارمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45042 حجت سالارمحمدی پیروئیه 1384 هنر نيشابور نقاشی
45043 علی سالارمرادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45044 علی سالارمرادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45045 ملیحه سالارمرادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45046 مهدی سالارمرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45047 محمد سالارمعینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45048 محمد سالارمعینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45049 محمد سالارمعینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45050 محمدرضا سالارمقدم حصاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45051 علی سالارمنش 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45052 امیر سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45053 امیر سالارمهرآباد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45054 شهرزاد سالارمهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45055 شیوا سالارمهرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45056 نوید سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45057 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45058 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45059 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
45060 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45061 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
45062 ابراهیم سالاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45063 احسان سالاری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45064 احسان سالاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45065 اسلام سالاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45066 اسماء سالاری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
45067 اطهره سالاری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45068 افسانه سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45069 اکرم سالاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45070 الهام سالاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45071 الهام سالاری 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
45072 الهه سالاری 1386 علوم پايه فیزیک
45073 امیر سالاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45074 امیر سالاری 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
45075 امیر سالاری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45076 امین اله سالاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45077 بهناز سالاری 1394 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
45078 بی بی سکینه سالاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45079 بی بی مریم سالاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45080 بی بی مریم سالاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45081 پونه سالاری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45082 پویا سالاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45083 تکتم سالاری 1375 علوم رياضي آمار
45084 تکتم سالاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45085 حسن سالاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
45086 حسن سالاری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45087 حسین سالاری 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45088 حمیدرضا سالاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45089 حمیده سالاری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45090 حمیده سالاری 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45091 خسرو سالاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
45092 ذبیح اله سالاری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
45093 ذکریا سالاری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45094 راضیه سادات سالاری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45095 رحیم سالاری 1369 علوم پايه زمین شناسی
45096 روزیتا سالاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45097 روزیتا سالاری 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
45098 زهرا سالاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
45099 زهرا سالاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45100 زهرا سالاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765522