راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 45101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45101 عباسعلی سالاری بایکی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45102 الهام سالاری بوری آبادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45103 سعیده سالاری بیدختی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
45104 زهرا سالاری بیناباج 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45105 هاله سالاری بیناباج 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45106 حسن سالاری پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45107 انسیه سالاری ثانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45108 عاطفه سالاری ثانی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45109 محمد سالاری جنیدآباد 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45110 طیبه سالاری چینه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45111 مریم سالاری حاجی آباد حاجی ابراهیم 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
45112 سینا سالاری خرم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45113 مریم سالاری خیابانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
45114 فریبا سالاری رزدابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45115 علیرضا سالاری سه دران 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
45116 حمیدرضا سالاری شریف 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45117 ملیحه سالاری شورابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45118 ماهرخ سالاری طبس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45119 مژگان سالاری طبس 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45120 محمدحسین سالاری فر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
45121 عاطفه سالاری فورک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45122 عاطفه سالاری فورک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
45123 حمیده سالاری کامرود 1392 علوم پايه فیزیک
45124 علیرضا سالاری کیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45125 علیرضا سالاری کیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45126 براتعلی سالاری گرو 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45127 اسماعیل سالاری مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45128 الهام سالاری مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
45129 محمد سالاری مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45130 مهدی سالاری مندی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45131 مجتبی سالاری منش 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
45132 مهدی سالاری منوجان 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45133 مهدیه سالاری منوجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45134 علی سالاری نژاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
45135 مسعود سالاری نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45136 مصطفی سالاری نوقابی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
45137 زهرا سالاری نهبندان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
45138 محمدرضا سالاری نهبندانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45139 خلیل سالاری نیا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45140 صدیقه سالاری هنزا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45141 الهام سالاری هوشمند 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45142 آرمان سالاریان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45143 اسفندیار سالاریان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45144 الهه سالاریان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45145 حمیدرضا سالاریان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45146 خادمعلی سالاریان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
45147 زهرا سالاریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
45148 محسن سالاریان 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45149 محمد سالاریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45150 محمدرضا سالاریان 1375 علوم رياضي ریاضی
45151 محمدجواد سالاریان کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45152 وحید سالاریان کلاته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45153 مهران سالاریه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45154 امین سالخورد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45155 مهسا سالخورد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45156 مهسا سالخورد 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
45157 نجمه سالخورد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45158 حسن سالخورده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45159 زهرا سالخورده 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
45160 نعمت سالخورده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45161 امین سالخورده حقیقی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45162 رضا سالخورده حقیقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45163 زهرا سالخورده حقیقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45164 زهره سالخورده حقیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45165 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45166 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45167 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45168 مژگان سالخورده حقیقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45169 بی بی فاطمه زهرا سالخورده کلاته سیاهدشت 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45170 سعید سالک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45171 فرشید سالک 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45172 مهشید سالک 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45173 نرگس سالک حقیقت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45174 علی اصغر سالک قلعه حسن 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
45175 خدیجه سالک قلعه حسن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
45176 اردشیر سالکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45177 سوسن سالکی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45178 رضا سالم 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45179 شیرین سالم 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45180 طاهره سالم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45181 طاهره سادات سالم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45182 ملیحه سالم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45183 منصور سالم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
45184 منصور سالم 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45185 یاسمن سالم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
45186 جواد سالم بایگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45187 مریم سالم رودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45188 علیرضا سالم کارلنگرودی 1372 علوم رياضي ریاضی
45189 علیرضا سالم کارلنگرودی 1374 علوم رياضي ریاضی
45190 علی رضا سالمکار 1367 علوم رياضي ریاضی
45191 فاطمه سالمکارلنگرودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45192 آرش سالمی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
45193 ارش سالمی 1374 علوم پايه فیزیک
45194 سارا سالمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
45195 سیروس سالمی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45196 علی سالمی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45197 علی سالمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45198 فاطمه سالمی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
45199 محمود سالمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40445126