راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 45101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45101 آدینه زهدی ماسوله 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45102 اعظم زهرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45103 بهروز زهرائی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45104 رسول زهرائی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45105 رویا زهرائی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
45106 فاطمه زهرائی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45107 مریم زهرائی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45108 حامد زهرائی سالانقوچ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45109 سوسن زهرائی کاخکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45110 محمد زهرائی نسب 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45111 محمدعلی زهرازاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45112 فهیمه زهروی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45113 مریم زهروی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45114 مریم زهروی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45115 برادران حسینی زهره 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45116 هادی زهره ئی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45117 مهرداد زهره بجنوردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45118 مجید زهره بندیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45119 سعید زهره وند 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45120 مرضیه زهره وندحاجی اباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45121 داود زهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
45122 صابر زهری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45123 بهناز زهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45124 احسان زیادلو 1383 دامپزشكي دامپزشکی
45125 حبیب اله زیادلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45126 داریوش زیادلو 1353 علوم پايه زمین شناسی
45127 محمود زیادلو 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45128 ندا زیادلو 1379 علوم رياضي ریاضی محض
45129 احمد زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
45130 رها زیارتی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45131 عظیم زیارتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45132 مجید زیارتی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45133 حسینعلی زیارتی داغیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45134 سعیده زیاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45135 محمدعلی زیاری 1375 علوم رياضي آمار
45136 سمیه زیانلو 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45137 محبوبه السادات زیبا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45138 محمدرضا زیبا 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45139 مریم سادات زیبا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45140 نسترن زیبا 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
45141 هما زیبا 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
45142 حمیدرضا زیبائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45143 سارا زیبائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45144 سمیه زیبائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45145 عاطفه زیبائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
45146 علی اصغر زیبائی 1354 علوم رياضي ریاضی
45147 محمدرضا زیبائی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45148 محمدرضا زیبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45149 محمدعلی زیبائی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45150 منیر زیبائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45151 نازنین زیبائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45152 هانیه زیبائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45153 دانیال زیبائی شیروان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
45154 امیرحسین زیبائی فریمانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45155 نونا زیبائی فریمانی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45156 نونا زیبائی فریمانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
45157 مجید زیبازاده 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
45158 حسین زیبایی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45159 عاطفه زیبایی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45160 منیر زیبایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45161 مهری زیبایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45162 مهری زیبایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45163 حسن زیبایی استاد 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45164 زهرا زیبایی استاد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45165 حسن زیبایی فریمانی 1368 علوم رياضي ریاضی
45166 ابوالقاسم زیبدی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
45167 فاطمه زیبدی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45168 معصومه زیبنده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45169 اعظم زیبنده خمارتاش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45170 ای ناز زیتونلی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45171 زهره زیتونی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45172 بهناز زیدآبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45173 حامد زیدآبادی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
45174 رضا زیدآبادی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
45175 مهدی زیدآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45176 طاهره زیدآبادی نژاد 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
45177 ام البنین زیدانلو 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
45178 پرنیان زیدانلو 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45179 جواد زیدانلو 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45180 مریم زیدانلو 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45181 مریم زیدانلو 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45182 هادی زیدانلو 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
45183 هادی زیدانلو 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
45184 حسین زیدری 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45185 احسان اله زیدعلی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45186 احسان اله زیدعلی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
45187 سمانه زیدکاشانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45188 قاسم زیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45189 مهدیه زیرجانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45190 صدیقه زیرجانی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
45191 صدیقه زیرجانی زاده 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
45192 حسین زیرک 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45193 راضیه زیرک 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
45194 عاطفه زیرک 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45195 علی رضا زیرک 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45196 علیرضا زیرک 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45197 علیرضا زیرک 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45198 محمدعلی زیرک 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45199 مهدی زیرک 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
45200 محمد زیرک خطاب 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223409