راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 45201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45201 علی ساکت 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45202 محمدجواد ساکت 1390 مهندسي مهندسی شیمی
45203 منیژه ساکت 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
45204 حیدر ساکن برجی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45205 حکیمه ساکن بناب 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45206 حصان ساکنی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45207 عطیه ساکنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45208 محمدامین ساکنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45209 مهدیه ساکنی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45210 مینا ساکنیان دهکردی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
45211 سارا ساکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45212 سعیده ساکی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45213 طاهره ساکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45214 مهدی ساکی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45215 الهه سالار 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
45216 روح اله سالار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45217 صغری سالار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
45218 علی سالار 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45219 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45220 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45221 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45222 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45223 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45224 ناهید سالار باباخانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
45225 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
45226 محسن سالار پیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
45227 وحیده سالار کریمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
45228 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
45229 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45230 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
45231 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45232 ناهید سالارباباخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45233 ساجده سالارباشی شهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45234 محمدعلی سالارباشی شهری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45235 آرزو سالارپور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
45236 سارا سالارپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45237 محسن سالارپیشه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45238 مرضیه سالارحسن 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45239 سعیده سالارحسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45240 فاطمه سالارحسینی 1391 علوم پايه شیمی
45241 فاطمه سالارحسینی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
45242 عیسی سالارخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45243 محمد سالارخانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45244 امیرحمزه سالارزائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
45245 امیرحمزه سالارزائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45246 سّجاد سالارزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45247 طیبه سالارزاده 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45248 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1371 علوم رياضي آمار
45249 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1376 علوم رياضي آمار
45250 تکتم سالارزاده جنت آبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45251 علی سالارزاده جنت آبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
45252 اکرم سالارسرند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45253 ابراهیم سالارعابدی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45254 محبوبه سالارعابدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
45255 علیرضا سالارفارمد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45256 حمیدرضا سالارفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45257 وحید سالارفرد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45258 حامد سالارکیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
45259 زهرا سالارمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45260 حجت سالارمحمدی پیروئیه 1384 هنر نيشابور نقاشی
45261 علی سالارمرادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45262 علی سالارمرادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45263 ملیحه سالارمرادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45264 مهدی سالارمرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45265 محمد سالارمعینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45266 محمد سالارمعینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45267 محمد سالارمعینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45268 محمدرضا سالارمقدم حصاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45269 علی سالارمنش 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45270 امیر سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45271 امیر سالارمهرآباد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45272 شهرزاد سالارمهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45273 شیوا سالارمهرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45274 نوید سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45275 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45276 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45277 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
45278 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45279 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
45280 ابراهیم سالاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45281 احسان سالاری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45282 احسان سالاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45283 اسلام سالاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45284 اسماء سالاری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
45285 اطهره سالاری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45286 افسانه سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45287 اکرم سالاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45288 الهام سالاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45289 الهام سالاری 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
45290 الهه سالاری 1386 علوم پايه فیزیک
45291 امیر سالاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45292 امیر سالاری 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
45293 امیر سالاری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45294 امین اله سالاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45295 بهناز سالاری 1394 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
45296 بی بی سکینه سالاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45297 بی بی مریم سالاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45298 بی بی مریم سالاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45299 پونه سالاری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45300 پویا سالاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489179