راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 45401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45401 فاطمه سابقی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45402 فاطمه سابقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45403 مجتبی سابقی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45404 مجتبی سابقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45405 محمدحسین سابقی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45406 نرجس سابقی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45407 نرجس سابقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
45408 یگانه سابقی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
45409 جواد سابقی فضلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45410 سهیل سابقی کاخکی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45411 فرشته سابود 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45412 فرشته سابود 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45413 حسین ساتکین 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45414 حمزه ساجد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45415 آسیه ساجدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45416 حسین ساجدی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45417 سیده راضیه ساجدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45418 شهناز ساجدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45419 صدیقه ساجدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45420 طوبی ساجدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45421 عزت ساجدی 1377 علوم رياضي آمار
45422 کیهان ساجدی 1380 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
45423 محمد ساجدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
45424 محمدابراهیم ساجدی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
45425 مرضیه ساجدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45426 مرضیه ساجدی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45427 مهدی ساجدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45428 جواد ساجدی پاقلعه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45429 سیدحسن ساجدی پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45430 محمود ساجدی رئیسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45431 معصومه ساجدی زو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
45432 ولی ساجدی عسگرآباد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45433 قدیر ساجدی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
45434 محمد ساجدی فر 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45435 صغری ساجدی قلعه چه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45436 فرشته ساجدی کنفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45437 فاطمه ساجدی نسب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45438 عباس ساجدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45439 حمید ساجع 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45440 لیلا ساجع 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45441 لیلا ساجع 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
45442 شریف ساختمان پوربلوکی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
45443 حسن ساختمانی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45444 بی بی اعظم سادات 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45445 ریحانه سادات 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45446 سعید سادات 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45447 سیدمهدی سادات 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45448 فاطمه سادات 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45449 سیدزهرا سادات اشکوری 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45450 عزت سادات حریری 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45451 سیدمهدی سادات حسینی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45452 رضا سادات حسینی مقدم 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45453 سیدمحمدجواد سادات فاطمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45454 سعید سادات کریم ابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45455 فاطمه سادات کریم ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45456 زکیه سادات مادرشاهی 1377 علوم پايه فیزیک
45457 سوسن سادات مادرشاهی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45458 سیدمجتبی سادات محمدی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45459 سیدهادی سادات محمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45460 سیدمحمدرضا سادات نعلچیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45461 سیدمهدی سادات هاشمی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45462 ابوالفضل سادات آقایی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45463 سعیده السادات سادات الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
45464 سیدرضا سادات الحسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
45465 سوگندسادات سادات باغدار 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45466 سیدحسین سادات حسینی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
45467 سیدعلی سادات حسینی 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
45468 سیدمحمد سادات حسینی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
45469 زهره السادات سادات حسینیان 1384 علوم پايه فیزیک
45470 سیده زهرا سادات خواه طرقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45471 بی بی حکیمه سادات رنج کش 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45472 سیدمحمدرضا سادات شاندیز 1393 مهندسي مهندسی عمران
45473 سیده فائزه سادات شکوهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45474 تکتم سادات فاطمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45475 تکتم سادات فاطمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45476 سیده فاطمه سادات فریزنی 1393 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
45477 سیده ناهید سادات فریزنی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45478 محمد سادات فریزنی 1393 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولوژی گیاهان زراعی
45479 سیدرسول سادات فریزی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45480 سیدمحمد سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45481 سیدنوید سادات کریم آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45482 سیده سارا سادات کریم آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45483 سیده سارا سادات کریم آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
45484 سیده سارا سادات کریم آبادی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
45485 ناهید سادات کریم ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45486 سیداحمد سادات کزیم آبادی 1358 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45487 عفت سادات سادات کلاته 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45488 میتراسادات سادات لواسانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
45489 زکیه سادات مادرشاهی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
45490 رضیه سادات سادات محمدی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45491 سیده راضیه سادات محمدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45492 سیده هاجر سادات نژاد 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45493 سیدمحمدجواد ساداتی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
45494 سیدمحمدجواد ساداتی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
45495 سیدمرتضی ساداتی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
45496 سیده آذین ساداتی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
45497 سیده سارا ساداتی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45498 سیده سمانه ساداتی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
45499 سیده سمانه ساداتی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
45500 سیده فهیمه ساداتی 1385 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226253