راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,953

نمایش موارد : 45601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 اکرم سلمانی نظافت 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
45602 عصمت سلمانی نوغابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45603 طاهره سلمانی ها 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45604 آیلین سلمانی هودانلو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45605 محمد سلمانی هودانلو 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45606 محمدرضا سلمانی هودانلو 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45607 افشین سلمانیان 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45608 فرزاد سلمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
45609 مرجان سلمانیان 1378 علوم پايه زمین شناسی
45610 فائزه سلمانیان بجستانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45611 الهه سلمانیان شفا 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45612 سارا سلمی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
45613 مرضیه سلمی دولت آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45614 انیسه سلندری جلگه 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45615 خدیجه سلندری جلگه 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45616 حسام الدین سلوکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
45617 سمانه سلوکی پور 1382 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45618 سمانه سلوکی پور 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
45619 ناصر سلوکی طبالوندانی 1353 علوم رياضي آمار
45620 جواد سلوکی فیض ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45621 سیدمحمد سلوکی گلسفیدی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45622 ناهید سلوورزی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
45623 مهنا سلیان تفتی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
45624 روزبه سلیانی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45625 محمدنبی سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45626 محمدنبی سلیم 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45627 مکیه سلیم 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45628 امنه سلیم رخنه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45629 حمیدرضا سلیم زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45630 فرزانه سلیم مکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45631 مسعود سلیم مکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45632 فاطمه سلیمان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45633 رضا سلیمان نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45634 فرزانه سلیمان احمدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45635 محمدامین سلیمان احمدی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45636 زکیه سلیمان ئوف 1358 علوم پايه علوم گیاهی
45637 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45638 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
45639 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45640 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45641 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
45642 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45643 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45644 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45645 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
45646 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
45647 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45648 سلیمان سلیمان پورچرمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45649 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45650 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45651 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45652 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45653 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45654 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45655 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
45656 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45657 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45658 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45659 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
45660 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
45661 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45662 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45663 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
45664 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
45665 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
45666 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45667 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45668 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
45669 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
45670 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45671 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45672 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45673 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
45674 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
45675 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45676 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45677 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45678 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
45679 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
45680 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45681 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45682 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45683 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45684 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
45685 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45686 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
45687 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45688 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45689 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45690 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45691 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45692 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45693 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45694 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45695 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45696 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45697 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
45698 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45699 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37529043