راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 قدرت اله شارکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45602 نفیسه شارکی باجگیران 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
45603 آزاده شارکیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
45604 ازاده شارکیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45605 زهرا شارکیان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45606 عطیه شارکیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45607 عطیه شارکیان 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
45608 هانیه شارکیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45609 هانیه شارکیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45610 میرمحمدحسن شارمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45611 اقدس شاره 1380 علوم رياضي آمار
45612 حسین شاره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45613 علی اکبر شاره 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45614 محمد شاره 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45615 شکوفه شازاده 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
45616 یاسین شازده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
45617 هانیه شازده احمدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45618 حامد شاطرزاده یزدی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45619 زهرا شاطرزاده یزدی 1378 علوم پايه فیزیک
45620 سمانه شاطرزاده یزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45621 محمدجواد شاطرزاده یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
45622 هانیه شاطرزاده یزدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
45623 طیبه شاطرغرابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45624 طیبه شاطرغرابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45625 علی شاطری 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45626 معصومه شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45627 مفید شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45628 مفید شاطری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45629 محمدحسن شاطری احمدآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45630 سمانه شاطری بسطام 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45631 احمد شاطری کاشی 1346 علوم پايه دبیری زمین شناسی
45632 سارا شاطری مشهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45633 سرور شاطری مشهدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45634 لیلی شاطری مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45635 محسن شاطریان 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
45636 محمدرضا شاطریان 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45637 زینب شاطی زاده ملکشاهی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45638 فاطمه شاعری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45639 محمدرضا شاعری 1366 علوم رياضي آمار
45640 نرجس شاعری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45641 سمیه شاعری خیبری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45642 زینب شاعری لاریمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
45643 مجتبی شاعفی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45644 یوکابه شاعی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45645 آزیتا شافعی 1367 علوم پايه شیمی
45646 ایوب شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45647 سعیده شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45648 سمانه شافعی 1386 علوم رياضي آمار
45649 بهنام شافعی نوبندگانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45650 خدیجه شافعیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45651 ناهید شافق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45652 مصطفی شافی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45653 ریحانه شاقلی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45654 ریحانه شاقلی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45655 اکرم شاقوزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45656 فرهاد شاقوزائی 1368 علوم پايه فیزیک
45657 حمیده شاکر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45658 زینب شاکر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
45659 زینب شاکر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
45660 سارا شاکر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45661 فاطمه شاکر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45662 فاطمه شاکر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45663 فهیمه شاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45664 رضا شاکراردکانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45665 رضا شاکراردکانی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
45666 محمد شاکراردکانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45667 زکیه شاکردپور 1385 علوم پايه زمین شناسی
45668 زکیه شاکردپور 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
45669 ایرج شاکرشیدا 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور
45670 رحیم شاکرطوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
45671 علی شاکرعسگراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45672 مهدی شاکرگلیانی 1380 علوم پايه فیزیک
45673 اعظم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
45674 مریم شاکرهدایت آباد 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
45675 آزاده شاکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45676 ابوالفضل شاکری 1388 مهندسي مهندسی عمران
45677 ابوالقاسم شاکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45678 احمد شاکری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45679 اعظم شاکری 1375 علوم پايه زیست شناسی
45680 امیر شاکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45681 بی بی زهره شاکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45682 حسن شاکری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45683 حسن شاکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45684 حسین شاکری 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45685 حسین شاکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45686 حسین شاکری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45687 حسین شاکری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45688 حکیمه شاکری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45689 حمید شاکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45690 حمید شاکری 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
45691 حمیدرضا شاکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45692 زکیه شاکری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45693 زهرا شاکری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45694 زهرا شاکری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45695 زهره شاکری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45696 زینب شاکری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45697 زینب شاکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45698 زینب کبری شاکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45699 سیدمعین شاکری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45700 سیدمعین شاکری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694122