راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 معصومه سخاییان صومعه بزرگ 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
45602 معین سخت کارحدادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45603 اکرم سخدری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45604 تکتم سخدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
45605 جلال سخدری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی)
45606 جواد سخدری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
45607 سید محمد سخدری 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
45608 کمال سخدری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45609 مونا سخدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45610 میناسادات سخدری 1382 علوم پايه زمین شناسی
45611 میناسادات سخدری 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45612 ندا سخدری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45613 محمدجواد سخن سنج 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45614 ساجده سخنور 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45615 ساجده سخنور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45616 فاطمه سخنور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45617 فاطمه سخنور 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
45618 مهدی سخنور 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
45619 مینا سخنور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45620 سمیرا سخنوران 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45621 خاطره سخنورماهانی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45622 خاطره سخنورماهانی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45623 خاطره سخنورماهانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45624 سحر سخی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45625 فاطمه سخی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45626 فاطمه سخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
45627 مریم سخی جوارشک 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45628 علی اصغر سخی فر 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45629 حسین سدابی خلجان 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45630 رضا سدادی 1363 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45631 محمدناصر سدخان سدخان 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45632 موشخیان سدراک 1357 كشاورزى علوم زراعی
45633 هادی سدنی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45634 لیلا سده ئی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45635 حسن سدیدی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
45636 فرخنده سدیدی 1378 هنر نيشابور نقاشی
45637 فرشته سدیدی 1384 علوم پايه فیزیک
45638 محمدرضا سدیدی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45639 مرضیه سدیدی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45640 مرضیه سدیدی 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
45641 ناهید سدیدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45642 مریم سدیرعابدی 1379 علوم رياضي آمار
45643 آیدین سدیری جلیلی 1382 علوم پايه فیزیک
45644 عاطفه سدیری جوادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45645 ملیحه سدیری ناصرنیا 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45646 سالومه سدیفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45647 نیلوفر سدیفی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45648 نیلوفر سدیفی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
45649 شراره سادات سر سرابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
45650 حسن سرائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45651 ربابه سرائی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45652 ربابه سرائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45653 ریحانه سرائی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45654 سیدحسام الدین سرائی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
45655 طاهره سرائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45656 علی اصغر سرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45657 کاظم سرائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45658 مهرزاد سرائی صحنه سرائی 1361 علوم پايه علوم جانوری
45659 ناصر سرائی مقدم 1355 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45660 علی سراب قوچان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45661 سمیه سراب قوچان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45662 حمیدرضا سرابادانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45663 فرشاد سرابچی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45664 سهیل سرابندی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
45665 سهیلا سرابندی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
45666 سیمین سرابندی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45667 علیم سرابندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45668 مهلا سرابندی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45669 بی بی مرضیه سرابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45670 حمید سرابی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
45671 حمید سرابی 1394 علوم رياضي آموزش ریاضی
45672 زینب سادات سرابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45673 سامان سرابی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45674 سبحان سرابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
45675 سعیده سرابی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
45676 سیدمرتضی سرابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45677 لیلا سرابی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45678 مجتبی سرابی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45679 مهرزاد سرابی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45680 وحید سرابی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45681 وحید سرابی 1387 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
45682 حبیبه سرابی جماب 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45683 محبوبه سرابی جماب 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45684 محبوبه سرابی جماب 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
45685 ملیحه سرابی جماب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45686 ملیحه سرابی جماب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45687 مرضیه سرابی مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45688 تکتم سرابی مهاجر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45689 انسیه سرابیار 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45690 صهبا سرابیان تبریزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
45691 فاطمه سلطان سرابیان مقدم 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45692 افشین سراج 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45693 محمود سراج 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45694 مصدق حمید مجید سراج 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
45695 محبوبه سراج احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45696 سیدمحسن سراج زاده 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45697 حمید سراج کرمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45698 مصطفی سراجچی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45699 بشیر سراجی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45700 پریسا سراجی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39814223