راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 45601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45601 نفیسه سیدنژادگل خطمی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
45602 سیدحسین سیدنوری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45603 زهرا سیدنوزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45604 زهرا سیدنوزادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
45605 سیدهاشم سیدهفت اسیا 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45606 آذین سیدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45607 اعظم سیدی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45608 اکرم السادات سیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45609 بی بی ثریا سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45610 بی بی زهرا سیدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
45611 بی بی زهرا سیدی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45612 بی بی محبوبه سیدی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45613 بی بی محبوبه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
45614 جلال سیدی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
45615 زهراء سیدی 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
45616 زهراسادات سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45617 زهراسادات سیدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45618 سعادت سیدی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45619 سعیده بی بی سیّدی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
45620 سکینه بگم سیدی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45621 سمانه سیدی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45622 سمانه سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
45623 سمانه سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45624 سمیه سیدی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45625 سمیه سیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45626 سمیه سیدی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45627 سید مهدی سیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45628 سیدجعفر سیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45629 سیدجواد سیدی 1361 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
45630 سیدحسین سیدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45631 سیدحسین سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45632 سیدعلیرضا سیدی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45633 سیدمحسن سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45634 سیدمحمد سیدی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
45635 سیدمحمد سیدی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45636 سیدمحمد سیدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45637 سیدمحمد سیدی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
45638 سیدمحمد سیدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45639 سیدمحمدجواد سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45640 سیدمحمود سیدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45641 سیدمهدی سیدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45642 سیدمهدی سیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45643 سیدمهدی سیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45644 سیدمهدی سیدی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45645 سیدمهدی سیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45646 سیدمهدی سیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
45647 سیدمهدی سیدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45648 سیده الهام سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45649 سیده الهام سیدی 1384 علوم پايه زمین شناسی
45650 سیده زهرا سیدی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45651 سیده سارا سیدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45652 سیده سارا سیدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45653 سیده سمیه سیدی 1386 علوم پايه فیزیک
45654 سیده فاطمه سیدی 1376 علوم پايه زیست شناسی
45655 سیده فاطمه سیدی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45656 سیده مریم سیدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45657 سیدهاشم سیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45658 صّدیقه سادات سّیدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
45659 صفیه سادات سیدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45660 طاهره سیدی 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
45661 طاهره سادات سیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45662 عاطفه سیدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45663 عاطفه سیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
45664 عباس سیدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
45665 عبداله سیدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45666 کردستان سیدی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45667 محمد سیدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45668 مریم سیدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45669 مژده سیدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
45670 معصومه سادات سیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45671 مهلا سیدی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
45672 مهلا سیدی 1391 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
45673 میرعلم سیدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45674 نجمه سادات سیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
45675 نسرین سیدی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
45676 هانیه السادات سیدی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45677 هانیه سادات سیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45678 صغری سیدی استاد 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
45679 مریم سیدی استاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45680 سیدامین سیدی بادله 1378 علوم پايه فیزیک
45681 سیدمهدی سیدی بیرجند 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45682 سهراب سیدی پارسا 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45683 سیده رضوانه سیدی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45684 سیده فضه سیدی جردوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45685 محبوبه بیگم سیدی چوکانلو 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45686 احسان سیدی حسینی نیا 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45687 شادی سیّدی خبّاز 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45688 محمد سیدی خبازطوسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45689 مریم سادات سیدی دلوئی 1393 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
45690 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
45691 سیدمحمد سیدی رشتخوار 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
45692 سیدعلی سیدی رشتخواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45693 الهام سیدی زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
45694 سیدحسن سیدی زاده 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45695 فرزانه سیدی زاده 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
45696 سمیه سادات سیدی زهان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
45697 رویا سیدی سرابی 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45698 سیدنعمت سیدی سیاهکله 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45699 سیده فهیمه سیدی شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45700 سیده فاطمه سیدی شجم زاد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060275