راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 45701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45701 خاطره ساعدی فر 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45702 سهیلا ساعدی مرغملکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45703 نسرین ساعدی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45704 احمد ساعدیوسفی 1370 كشاورزى زراعت
45705 حسام الدین ساعدیوسفی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45706 طاهره ساعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
45707 فاطمه ساعی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
45708 فرهاد ساعی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45709 محبوبه ساعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45710 محمد حسین ساعی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45711 محمدحسین ساعی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45712 هدایت ساعی 1364 مهندسي عمران روستایی
45713 محمود ساعی طرقی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45714 مرجان ساعی نعیمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45715 الناز سادات ساعی رضوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45716 فاطمه ساعی کاخکی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
45717 حسن ساعی کوسه صفر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
45718 بهروز ساعی مارشک 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
45719 مجتبی ساعی مقدم 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45720 مروارید ساعی نسب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45721 مروارید ساعی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45722 مروارید ساعی نسب 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45723 حلیمه ساعی نعیمی 1370 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
45724 حمیرا ساعی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45725 بی بی فهیمه ساغروانی 1380 علوم پايه فیزیک
45726 سیدفضل اله ساغروانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45727 سیده محیا ساغروانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45728 سیما ساغروانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45729 سیما ساغروانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
45730 عطااله ساغروانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45731 عطاءاله ساغروانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45732 مهدی ساغروانی آزادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45733 بی بی عالم ساغروانیان 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45734 سیدجواد ساغروانیان 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
45735 سیدجواد ساغروانیان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45736 سیدموسی ساغروانیان 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45737 سیده سحر ساغروانیان 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
45738 محبوبه ساغروانیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45739 روح الله ساغری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
45740 فاطمه ساغری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45741 امیر ساغری چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45742 محمدرضا ساغری فرد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45743 ساناز ساغری فروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45744 مصطفی ساغریان 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45745 مصطفی ساغریان 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
45746 فهیمه ساغریچی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45747 مصطفی ساغریدوز 1382 مهندسي مهندسی شیمی
45748 مطهره ساغریدوز 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45749 مطهره ساغریدوز 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات
45750 مهین ساق سلیمانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45751 ندا ساقندیان طوسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45752 ابوالقاسم ساقی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45753 اکرم ساقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45754 الهه ساقی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
45755 ایوب ساقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45756 بی بی اکرم ساقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45757 جواد ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45758 حسن ساقی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
45759 حسن ساقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - آب
45760 حسین ساقی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45761 حسینعلی ساقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45762 خدیجه ساقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45763 خیرالنساء ساقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45764 داودعلی ساقی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45765 داودعلی ساقی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
45766 راضیه ساقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
45767 رضا ساقی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45768 رضا ساقی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45769 رضاعلی ساقی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
45770 رقیه ساقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45771 رمضانعلی ساقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
45772 زهرا ساقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45773 زهرا ساقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45774 زهرا ساقی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45775 زهرا ساقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45776 زهرا ساقی 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
45777 زهرا ساقی 1395 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی(آموزش محور)
45778 زهره ساقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
45779 زینب ساقی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45780 سکینه ساقی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45781 سلمان ساقی 1375 علوم پايه فیزیک
45782 سمانه ساقی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
45783 سمیرا ساقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45784 سمیرا ساقی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45785 سیدعلی اکبر ساقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45786 سیدمحمد ساقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45787 سیده اکرم ساقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45788 صغری ساقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
45789 طلعت ساقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45790 عادل ساقی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
45791 عاطفه ساقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45792 عصمت ساقی 1387 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45793 عصمت ساقی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
45794 علی ساقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
45795 علیرضا ساقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45796 فاضل ساقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45797 فاطمه ساقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45798 فاطمه ساقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45799 فاطمه ساقی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
45800 فاطمه ساقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42252079