راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 45701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45701 بهناز ستایش فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
45702 زهرا ستایش مهر 1392 علوم پايه بیوشیمی
45703 عاطفه ستایش مهر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45704 سارا ستایشی فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
45705 فریبرز ستایی مختاری 1377 علوم پايه فیزیک
45706 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45707 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45708 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45709 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45710 داود ستوده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45711 رضا ستوده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45712 رعنا ستوده 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
45713 ریحانه ستوده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45714 زهرا ستوده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45715 زهرا ستوده 1388 علوم پايه فیزیک
45716 سعید ستوده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45717 عاطفه ستوده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45718 عالمه ستوده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45719 علی ستوده 1368 علوم پايه دبیری شیمی
45720 علی ستوده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45721 فاطمه السادات ستوده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45722 فاطمه السادات ستوده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45723 فروغ ستوده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
45724 محمدصابر ستوده 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
45725 مریم ستوده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45726 مریم ستوده 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45727 مصطفی ستوده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45728 ملک محمود ستوده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45729 ملیحه ستوده 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
45730 مهدی ستوده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45731 مهدی ستوده 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45732 مهدی ستوده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45733 مهدی ستوده 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45734 نسرین ستوده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45735 مجتبی ستوده بحرینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45736 علی اصغر ستوده حاجی عباسعلیخانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45737 زهرا ستوده رودی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
45738 الهام ستوده سودخری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45739 مسعود ستوده فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45740 جمیله ستوده فومنی 1368 علوم رياضي آمار
45741 سمیه ستوده مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45742 فاطمه ستوده مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45743 مریم ستوده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45744 وحیده ستوده ملاشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45745 وحیده ستوده ملاشاهی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45746 مجید ستوده منش 1368 علوم پايه زمین شناسی
45747 شیدا ستوده نیا 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45748 شیلا ستوده نیا 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45749 قدیر ستوده ویشکایی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45750 حسن ستودیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
45751 عاطفه ستودیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45752 عاطفه ستودیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45753 مهدی ستودیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45754 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45755 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
45756 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
45757 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45758 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45759 سیدسعید سجاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45760 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45761 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45762 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45763 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45764 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45765 فاطمه سجادپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45766 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45767 آناهیتا سجادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
45768 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
45769 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45770 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45771 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45772 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45773 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45774 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45775 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45776 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45777 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45778 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45779 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45780 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45781 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45782 سوده سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45783 سید علی اکبر سجادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45784 سیّد مجتبی سجادی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45785 سیدآقاجان سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45786 سیدابراهیم سجادی 1390 علوم پايه فیزیک
45787 سیدابوالفضل سجادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45788 سیدجواد سجادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45789 سیدحسن سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45790 سیدحسین سجادی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45791 سیدحمید سجادی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45792 سیدرضا سجادی 1380 علوم پايه فیزیک
45793 سیدرضا سجادی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45794 سیدرضا سجادی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
45795 سیدسعید سجادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45796 سیدسعید سجادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45797 سیدسعید سجادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
45798 سیدسعیدرضا سجادی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
45799 سیدعبدالکریم سجادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
45800 سیدعلی سجادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40761393