راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 45801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45801 محمدامین ساکنی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45802 مهدیه ساکنی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45803 مینا ساکنیان دهکردی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
45804 سارا ساکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45805 سعیده ساکی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
45806 طاهره ساکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45807 مهدی ساکی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45808 الهه سالار 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
45809 روح اله سالار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45810 صغری سالار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
45811 علی سالار 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45812 علی سالار 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45813 غلامرضا سالار 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45814 غلامعلی سالار 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45815 طاهره سالار آبکوهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45816 طاهره سالار آبکوهی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45817 ناهید سالار باباخانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
45818 داود سالار باشی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
45819 محسن سالار پیشه 1390 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
45820 وحیده سالار کریمی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
45821 مجید سالار مقدم بایگی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
45822 طیبه سالارآبکوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45823 مسعود سالاران 1387 دامپزشكي دامپزشکی
45824 فاطمه سالارباباخانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45825 ناهید سالارباباخانی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45826 ساجده سالارباشی شهری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45827 محمدعلی سالارباشی شهری 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45828 آرزو سالارپور 1383 دامپزشكي دامپزشکی
45829 سارا سالارپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45830 محسن سالارپیشه 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45831 مرضیه سالارحسن 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45832 سعیده سالارحسینی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45833 فاطمه سالارحسینی 1391 علوم پايه شیمی
45834 فاطمه سالارحسینی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
45835 عیسی سالارخانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45836 محمد سالارخانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45837 ویدا سالاررحیمی 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
45838 امیرحمزه سالارزائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
45839 امیرحمزه سالارزائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45840 سّجاد سالارزائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45841 طیبه سالارزاده 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45842 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1371 علوم رياضي آمار
45843 هاشم سالارزاده جنت ابادی 1376 علوم رياضي آمار
45844 تکتم سالارزاده جنت آبادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45845 علی سالارزاده جنت آبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
45846 اکرم سالارسرند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45847 ابراهیم سالارعابدی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45848 محبوبه سالارعابدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
45849 علیرضا سالارفارمد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45850 حمیدرضا سالارفرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
45851 وحید سالارفرد 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45852 حامد سالارکیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
45853 زهرا سالارمحمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45854 حجت سالارمحمدی پیروئیه 1384 هنر نيشابور نقاشی
45855 علی سالارمرادی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45856 علی سالارمرادی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45857 ملیحه سالارمرادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45858 مهدی سالارمرادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45859 محمد سالارمعینی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45860 محمد سالارمعینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45861 محمد سالارمعینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45862 محمدرضا سالارمقدم حصاری 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45863 علی سالارمنش 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45864 امیر سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45865 امیر سالارمهرآباد 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
45866 شهرزاد سالارمهرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45867 شیوا سالارمهرآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45868 نوید سالارمهرآباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45869 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45870 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45871 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
45872 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45873 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
45874 ابراهیم سالاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45875 احسان سالاری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45876 احسان سالاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45877 اسلام سالاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45878 اسماء سالاری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
45879 اطهره سالاری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45880 افسانه سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45881 اکرم سالاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45882 الهام سالاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45883 الهام سالاری 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
45884 الهه سالاری 1386 علوم پايه فیزیک
45885 امیر سالاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45886 امیر سالاری 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
45887 امیر سالاری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45888 امین اله سالاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45889 بهناز سالاری 1394 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
45890 بی بی سکینه سالاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45891 بی بی مریم سالاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45892 بی بی مریم سالاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45893 پونه سالاری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45894 پویا سالاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45895 تکتم سالاری 1375 علوم رياضي آمار
45896 تکتم سالاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45897 حسن سالاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
45898 حسن سالاری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45899 حسین سالاری 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45900 حمیدرضا سالاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226238