راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 45801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45801 رضوان سرپرست 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
45802 مهدی سرپرست صیدمحمدخانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
45803 حسن سرپوش 1367 علوم پايه زمین شناسی
45804 مائده سرتیپ زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45805 سعید سرتیپی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
45806 حامد سرجان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45807 فرید سرجمعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45808 هاشم سرجمعی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45809 زهرا سرجوانی شیراز 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
45810 حجت سرجوقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45811 اعظم سرچاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45812 جواد سرچاهی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45813 حسن سرچاهی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
45814 حسن سرچاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
45815 حیدرعلی سرچاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45816 روح اله سرچاهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45817 زهرا سرچاهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45818 زهرا سرچاهی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45819 علی سرچاهی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45820 علی سرچاهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45821 علی سرچاهی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
45822 قربانعلی سرچاهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45823 محمد سرچاهی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45824 محمد سرچاهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45825 محمدرضا سرچاهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45826 محمدعلی سرچاهی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45827 محمود سرچاهی 1379 علوم پايه زمین شناسی
45828 مریم سرچاهی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45829 ملیحه سرچاهی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45830 هادی سرچاهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45831 زهره سرچشمه پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
45832 زهرا سرچشمه پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45833 زهرا سرچشمه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45834 زهرا سرچشمه پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45835 سمیرا سرچمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45836 طاهره سرچمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
45837 حمید سرحدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
45838 رضا سرحدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45839 رضوان سرحدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45840 زهرا سرحدّی 1356 علوم پايه عمومی
45841 علی سرحدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
45842 کورُش سرحدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
45843 مرضیه سرحدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45844 مرضیه سرحدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
45845 مهدی سرحدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45846 مهری سرحدی 1357 علوم پايه شیمی
45847 شمس الدین سرحدی خلاری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
45848 رضا سرحدی قهری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45849 ناصر سرحدی نژاد 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45850 نرجس خاتون سرحدی نسب 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45851 سعیده سرحدی نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
45852 سعیده سرحدی نیا 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45853 فریده سرحدیان چهچه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45854 بابک سرخ پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
45855 کبری سرخ کمال بادخور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45856 محمدمهدی سرخدار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45857 طیبه سرخوش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45858 طیبه سرخوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
45859 فاطمه سرخوش 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
45860 مونا سرخوش 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45861 مونا سرخوش 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
45862 وجیهه سرخوش 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45863 حسن سرخوش بل بندی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
45864 محمد سرخیل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45865 شهناز سرداب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
45866 غلامرضا سرداده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45867 امیرمحسن سردار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
45868 حمید سردار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
45869 عصمت سردار 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45870 محبوبه سردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45871 محسن سردار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45872 محمدعلی سردار 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45873 نیلوفر سردار آبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
45874 حمیده سردارآبادی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
45875 حمیده سردارآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
45876 محمد سردارآبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45877 محمد سردارآبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
45878 مرتضی سردارآبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45879 مریم سردارآبادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45880 مهدی سردارآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45881 مهدی سردارآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45882 هادی سردارآبادی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
45883 فاطمه سردارابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45884 آیدا سردارامیری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45885 محمد سردارانطیقه چی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45886 مسلم سردارپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45887 نسرین سردارشهرکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45888 طوبی سردارمهنی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45889 داود سرداری 1354 علوم پايه شیمی
45890 مکرم سرداری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45891 مهدی سرداری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45892 محمد سرداری اردکان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45893 مریم سرداری جنت آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45894 ایوب سرداری راد 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45895 حمید سرداریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45896 صفورا سرداریان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
45897 فریبا سرداریان چرمی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45898 محمدحسین سرداغی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45899 سروش سردشتی بیرجندی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
45900 مجید سردقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772478