راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 45801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45801 سیده عفت سجادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45802 سیده فائزه سجادی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45803 سیده محبوبه سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45804 سیدهاشم سجادی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
45805 صدرالسادات سجادی 1365 علوم پايه دبیری شیمی
45806 علی سجادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45807 علی اصغر سجادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
45808 فاطمه سجادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
45809 فخرالسادات سجادی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45810 فرامرز سجادی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45811 قدسیه سجادی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45812 محمدباقر سجادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45813 محمدباقر سجادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45814 مرضیه سجادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
45815 مرضیه السادات سجادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45816 مریم سجادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45817 مهدی سجادی 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
45818 مهسا سجادی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45819 میرهاشم سجادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45820 ناعمه سجادی 1393 علوم رياضي آموزش ریاضی
45821 هادی سجادی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45822 همایون سجادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45823 زهره سجادی اسلامی 1376 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45824 مرتضی سجادی اصل 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45825 الیا سجادی اله آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45826 علی سجادی امین 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45827 اعظم سجادی بلقور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45828 امیرحسین سجادی جاغرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45829 سیدجلال سجادی جاغرق 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
45830 سیده صدیقه سجادی جاغرق 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45831 سیدمحمود سجادی دخت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45832 سیدمحمود سجادی دخت 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
45833 ابراهیم سجادی راد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45834 الهام سجادی راد 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
45835 الهه سجادی راد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45836 علیادخت سجادی راد 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش آنالیز
45837 سیدحسین سجادی رفسنجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45838 سیداکبر سجادی زاده 1395 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45839 سیده زهرا سجادی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45840 هادی سجادی سراسیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45841 فرشته سجادی سرمزده 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45842 فهیمه سجادی سرمزده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45843 محمد سجادی سینی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45844 بی بی زهره سجادی شریف 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45845 ملیحه سادات سجادی صالح 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45846 سیدمحسن سجادی طبسی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45847 سیدوحید سجادی طبسی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45848 سیدمحمدمهدی سجادی عطار 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
45849 هاشم سجادی فر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45850 نفیسه سجادی فرخد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45851 معصومه سجادی فرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45852 حسن سجادی کوکدره 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45853 سیدمحمدجواد سجادی ماسوله 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45854 سیدجلیل سجادی مرفه 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
45855 سیده فاطمه سجادی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45856 سّیده نجمه سجادی مقدم 1387 علوم رياضي ریاضی محض
45857 ثریا سجادی منش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45858 سونیتا سجادی میرزائی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45859 مژگان سجادی نائینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45860 آزاده سجادی نسب 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
45861 امیرناصر سجادی نسب 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45862 سیدحسن سجادی نیا 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
45863 سیدرضا سجادی نیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
45864 سیدمصطفی سجادی نیا 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45865 سیده فاطمه سجادی نیا 1389
45866 سیدمحمود سجادی نیک 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45867 زهره سجادی هاشمی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
45868 فاطمه سجادی هاشمی 1353 علوم پايه زیست شناسی
45869 حامد سجادیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
45870 حسین سجادیان 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
45871 رسول سجادیان 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
45872 سیده زهرا سجادیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
45873 سیروس سجادیان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45874 سیما سجادیان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45875 فاطمه سجادیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45876 مهسا سجادیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45877 مهسا سجادیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45878 یحیی سجادیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45879 سیدداوود سجادیان جاغرق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45880 انسیه سجادیان جاغرق 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
45881 سیدداوود سجادیان جاغرق 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
45882 سیدفرهاد سجادیان جاغرق 1377 علوم رياضي ریاضی محض
45883 سیدمحمد سجادیان جاغرق 1363 مهندسي جوشكاري
45884 سیده زهرا سجادیان جاغرق 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45885 فائزه سادات سجادیان جاغرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
45886 سیدحسن سجادیه علوی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45887 طیبه سجودی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
45888 عباس سجودی فریمانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45889 آناهیتا سحابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
45890 ایمان سحابی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45891 ساسان سحابی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
45892 ساسان سحابی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
45893 نجمه سحابی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45894 فاطمه سحرخیز 1387 علوم رياضي آمار
45895 فاطمه سحرخیز 1391 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
45896 مجتبی سحرخیز 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
45897 مهسا سحرخیز 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
45898 بهرنگ سخائی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45899 سعید سخائی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
45900 شراره سخائی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40723613