راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,700

نمایش موارد : 45801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45801 حسن ستاری آرانی 1364 مهندسي مهندسی عمران
45802 رویا ستاری ابروی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45803 غزاله ستاری برآبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45804 مریم ستاری داغیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45805 الهه ستاری گلوگاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
45806 مهدی ستاری مغامیر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45807 محمد ستاری مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45808 هاجر ستاری نجف آبادی 1387 هنر نيشابور نقاشی
45809 اسداله ستاری نیا 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45810 هادی ستاریان 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45811 رضا ستایش 1368 كشاورزى زراعت
45812 رضا ستایش 1364 كشاورزى امور زراعی
45813 ریحانه ستایش 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45814 ریحانه ستایش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
45815 سبحان ستایش 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45816 سعید ستایش 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45817 شیرین ستایش 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45818 محمدعلی ستایش فرد 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
45819 علیرضا ستایش مهر 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45820 بهناز ستایش فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
45821 زهرا ستایش مهر 1392 علوم پايه بیوشیمی
45822 عاطفه ستایش مهر 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45823 سارا ستایشی فاروجی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
45824 فریبرز ستایی مختاری 1377 علوم پايه فیزیک
45825 ابراهیم ستوده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
45826 اکبر ستوده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45827 ایرج ستوده 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45828 حسین علی ستوده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
45829 داود ستوده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45830 رضا ستوده 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45831 رعنا ستوده 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
45832 ریحانه ستوده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45833 زهرا ستوده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45834 زهرا ستوده 1388 علوم پايه فیزیک
45835 سعید ستوده 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45836 عاطفه ستوده 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45837 عالمه ستوده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45838 علی ستوده 1368 علوم پايه دبیری شیمی
45839 علی ستوده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45840 فاطمه السادات ستوده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45841 فاطمه السادات ستوده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
45842 فروغ ستوده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
45843 محمدصابر ستوده 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
45844 مریم ستوده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45845 مریم ستوده 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
45846 مصطفی ستوده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
45847 ملک محمود ستوده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
45848 ملیحه ستوده 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
45849 مهدی ستوده 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45850 مهدی ستوده 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45851 مهدی ستوده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45852 مهدی ستوده 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45853 نسرین ستوده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
45854 مجتبی ستوده بحرینی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45855 علی اصغر ستوده حاجی عباسعلیخانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45856 زهرا ستوده رودی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
45857 الهام ستوده سودخری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45858 مسعود ستوده فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
45859 جمیله ستوده فومنی 1368 علوم رياضي آمار
45860 سمیه ستوده مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45861 فاطمه ستوده مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45862 مریم ستوده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
45863 وحیده ستوده ملاشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
45864 وحیده ستوده ملاشاهی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
45865 مجید ستوده منش 1368 علوم پايه زمین شناسی
45866 شیدا ستوده نیا 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45867 شیلا ستوده نیا 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45868 قدیر ستوده ویشکایی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45869 حسن ستودیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
45870 عاطفه ستودیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45871 عاطفه ستودیان 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45872 مهدی ستودیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45873 مهدی ستودیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45874 حمیده ستوسر 1386 علوم پايه فیزیک
45875 حمیده ستوسر 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
45876 محمدحسین ستونه 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45877 فرهاد سجاجید 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
45878 سیدسعید سجاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45879 سیدمحمد سجاد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45880 عاطفه سجاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
45881 عاطفه سجاد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
45882 افسانه سجادپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45883 سیروس سجادپور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
45884 فاطمه سجادپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
45885 طاهره سجاده چی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45886 آناهیتا سجادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
45887 بی بی سمیّه سجّادی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
45888 ثریا سجادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45889 حمید سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45890 زهرا سجادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45891 زهرا سجادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45892 ژینوس سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45893 سعید سجادی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45894 سعید سجادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
45895 سعیده سجادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
45896 سعیده سجادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45897 سعیده بیگم سجادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
45898 سلمی سادات سجادی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
45899 سمانه سادات سجادی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
45900 سمیه سادات سجادی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41174491