راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 45901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
45901 زهرا سالارنژاد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45902 سمانه سالارنژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45903 مومن سالارنژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
45904 فرزانه سالارنیا 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
45905 راضیه سالاروند 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کاردانی علمی - تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
45906 ابراهیم سالاری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
45907 احسان سالاری 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
45908 احسان سالاری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
45909 اسلام سالاری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
45910 اسماء سالاری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
45911 اطهره سالاری 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
45912 افسانه سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
45913 اکرم سالاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45914 الهام سالاری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
45915 الهام سالاری 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
45916 الهه سالاری 1386 علوم پايه فیزیک
45917 امیر سالاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
45918 امیر سالاری 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
45919 امیر سالاری 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
45920 امین اله سالاری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45921 بهناز سالاری 1394 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
45922 بی بی سکینه سالاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45923 بی بی مریم سالاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45924 بی بی مریم سالاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
45925 پونه سالاری 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
45926 پویا سالاری 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45927 تکتم سالاری 1375 علوم رياضي آمار
45928 تکتم سالاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45929 حسن سالاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
45930 حسن سالاری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45931 حسین سالاری 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45932 حمیدرضا سالاری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45933 حمیده سالاری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45934 حمیده سالاری 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
45935 خسرو سالاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
45936 ذبیح اله سالاری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
45937 ذکریا سالاری 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45938 راضیه سادات سالاری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
45939 رحیم سالاری 1369 علوم پايه زمین شناسی
45940 روزیتا سالاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
45941 روزیتا سالاری 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
45942 زهرا سالاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
45943 زهرا سالاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45944 زهرا سالاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
45945 سالار سالاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
45946 سامان سالاری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45947 ساناز سالاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
45948 سپهر سالاری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45949 سپیده سالاری 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
45950 سجاد سالاری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
45951 سجاد سالاری 1396 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
45952 سعید سالاری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
45953 سلمان سالاری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
45954 سمانه سالاری 1384 علوم رياضي آمار
45955 سّمیه سالاری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
45956 سمیه سالاری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45957 سمیه سالاری 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
45958 سمیه سالاری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45959 سمیه سالاری 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
45960 سیدمحمد سالاری 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
45961 سیدمحمد سالاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
45962 سیدمحمد سالاری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
45963 سیدمحمددانیال سالاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
45964 سیروس سالاری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45965 سینا سالاری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
45966 صدیقه سالاری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
45967 عاطفه سالاری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
45968 عزت سالاری 1381 دامپزشكي دامپزشکی
45969 عصمت سالاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45970 علی سالاری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
45971 علی سالاری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
45972 علی سالاری 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45973 علی سالاری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
45974 علی اکبر سالاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
45975 علیرضا سالاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
45976 علیرضا سالاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
45977 علینقی سالاری 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
45978 غزاله سالاری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45979 فاطمه سالاری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
45980 فاطمه سالاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
45981 فاطمه سالاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
45982 فاطمه سالاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
45983 فاطمه سالاری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
45984 فاطمه سالاری 1392 علوم پايه فیزیک
45985 فاطمه سالاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
45986 فاطمه سالاری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
45987 فرشته سالاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
45988 فروغ سالاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
45989 قاسم سالاری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
45990 کیمیا سالاری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45991 کیمیا سالاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
45992 مجتبی سالاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
45993 مجید سالاری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
45994 مجید سالاری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
45995 مجید سالاری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45996 مجید سالاری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
45997 مجید سالاری 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45998 مجید سالاری 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
45999 محسن سالاری 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46000 محسن سالاری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42252025