راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 46001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46001 هاله سالاری بیناباج 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46002 حسن سالاری پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46003 انسیه سالاری ثانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
46004 عاطفه سالاری ثانی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46005 محمد سالاری جنیدآباد 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46006 طیبه سالاری چینه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46007 مریم سالاری حاجی آباد حاجی ابراهیم 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
46008 سینا سالاری خرم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46009 مریم سالاری خیابانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
46010 فریبا سالاری رزدابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
46011 علیرضا سالاری سه دران 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
46012 حمیدرضا سالاری شریف 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46013 ملیحه سالاری شورابی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46014 ماهرخ سالاری طبس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46015 مژگان سالاری طبس 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46016 محمدحسین سالاری فر 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46017 عاطفه سالاری فورک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46018 عاطفه سالاری فورک 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
46019 حمیده سالاری کامرود 1392 علوم پايه فیزیک
46020 علیرضا سالاری کیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
46021 علیرضا سالاری کیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
46022 براتعلی سالاری گرو 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46023 اسماعیل سالاری مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46024 الهام سالاری مقدم 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
46025 محمد سالاری مقدم 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
46026 مهدی سالاری مندی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46027 مجتبی سالاری منش 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
46028 مهدی سالاری منوجان 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
46029 مهدیه سالاری منوجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46030 علی سالاری نژاد 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
46031 مسعود سالاری نژاد 1373 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
46032 مصطفی سالاری نوقابی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
46033 زهرا سالاری نهبندان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
46034 محمدرضا سالاری نهبندانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46035 خلیل سالاری نیا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
46036 صدیقه سالاری هنزا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46037 الهام سالاری هوشمند 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46038 آرمان سالاریان 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46039 اسفندیار سالاریان 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46040 الهه سالاریان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
46041 حمیدرضا سالاریان 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46042 خادمعلی سالاریان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46043 زهرا سالاریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
46044 علی اکبر سالاریان 1394 مهندسي مهندسی عمران
46045 محسن سالاریان 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46046 محمد سالاریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
46047 محمدرضا سالاریان 1375 علوم رياضي ریاضی
46048 محمدجواد سالاریان کلاته 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46049 وحید سالاریان کلاته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46050 مهران سالاریه 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46051 امین سالخورد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46052 مهسا سالخورد 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46053 مهسا سالخورد 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
46054 نجمه سالخورد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46055 حسن سالخورده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46056 زهرا سالخورده 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
46057 نعمت سالخورده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46058 امین سالخورده حقیقی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46059 رضا سالخورده حقیقی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46060 زهرا سالخورده حقیقی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46061 زهره سالخورده حقیقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46062 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46063 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46064 محمدمهدی سالخورده حقیقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46065 مژگان سالخورده حقیقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46066 بی بی فاطمه زهرا سالخورده کلاته سیاهدشت 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46067 سعید سالک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46068 فرشید سالک 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46069 مهشید سالک 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46070 نرگس سالک حقیقت پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46071 علی اصغر سالک قلعه حسن 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
46072 خدیجه سالک قلعه حسن 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
46073 اردشیر سالکی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46074 سوسن سالکی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
46075 رضا سالم 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46076 شیرین سالم 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46077 طاهره سالم 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46078 طاهره سادات سالم 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46079 ملیحه سالم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46080 منصور سالم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
46081 منصور سالم 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46082 یاسمن سالم 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46083 جواد سالم بایگی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46084 مریم سالم رودی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46085 علیرضا سالم کارلنگرودی 1372 علوم رياضي ریاضی
46086 علیرضا سالم کارلنگرودی 1374 علوم رياضي ریاضی
46087 علی رضا سالمکار 1367 علوم رياضي ریاضی
46088 فاطمه سالمکارلنگرودی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46089 آرش سالمی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
46090 ارش سالمی 1374 علوم پايه فیزیک
46091 سارا سالمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
46092 سیروس سالمی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
46093 علی سالمی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46094 علی سالمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46095 فاطمه سالمی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
46096 محمود سالمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46097 مهدیه سالمی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46098 مهدیه سالمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
46099 هدا سالمی 1376 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199274