راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 4601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4601 الیاس اسدی شمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4602 الیاس اسدی شمس آبادی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
4603 رستم اسدی شمس آبادی 1363 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4604 خدیجه اسدی شهوه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4605 علیرضا اسدی عطار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4606 سمیه اسدی فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4607 ربابه اسدی فرد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4608 مسعود اسدی فوزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4609 بهزاد اسدی فیروزآباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
4610 سیداکبر اسدی قرقی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4611 حکیمه اسدی قشلاق سفلی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
4612 مهرداد اسدی قطب آبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
4613 علی اسدی قلعه نی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4614 محرم اسدی قلعه نی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
4615 معصومه اسدی قلعه نی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
4616 منیره اسدی قلعه نی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
4617 حمید اسدی قوژدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4618 زهره اسدی قوژدی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
4619 زهره اسدی قوژدی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
4620 سعید اسدی قوژدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4621 فرخ اسدی قوژدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
4622 حمیدرضا اسدی کاریزکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
4623 محمدمهدی اسدی کاریزکی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
4624 هرمز اسدی کرکانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
4625 حسین اسدی کرم 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4626 طالب اسدی کرم 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4627 مهدی اسدی کرم 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
4628 هاجر اسدی کرم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4629 مرضیه اسدی کسککی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
4630 مرضیه اسدی کسککی 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
4631 غلامرضا اسدی کشه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4632 عباس اسدی کمائی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
4633 محمدباقر اسدی کیاپی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4634 حسین اسدی گرجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4635 محمدجواد اسدی گوکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4636 علیرضا اسدی گوگ تپه 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
4637 زهرا اسدی مشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4638 ربابه اسدی موحد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4639 محمد اسدی موحد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4640 مهدی اسدی موحد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
4641 سلیمان اسدی میانائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
4642 طهمورث اسدی میراحمدی 1389
4643 شبنم اسدی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4644 شیما اسدی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4645 رقیه اسدی نژاد اردبیلی 1383 هنر نيشابور نقاشی
4646 محمد اسدی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
4647 ملیحه اسدی نوغابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
4648 امیدرضا اسدی نوقابی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4649 حسام اسدی نوقابی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
4650 سمانه اسدی نوقابی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4651 فرهاد اسدی نوقابی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
4652 مهدیه اسدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4653 زهراالسادات اسدی وانانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4654 محمدرضا اسدی یونسی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4655 احمد اسدیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4656 ایرج اسدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4657 تراب اسدیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
4658 خدیجه اسدیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
4659 زهره اسدیان 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
4660 زینب اسدیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4661 سمیه اسدیان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
4662 عباس اسدیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
4663 کاوس اسدیان 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4664 محمد اسدیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4665 مرتضی اسدیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
4666 ملیحه اسدیان 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
4667 مهسا اسدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
4668 نوشین اسدیان 1386 دامپزشكي دامپزشکی
4669 سیدمحمد اسدیان خیرآبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4670 بی بی طاهره اسدیان خیرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4671 سلیمه اسدیان طالشی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4672 شهره اسدیان فیلی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
4673 نادر اسدیان فیلی 1382 علوم رياضي آمار
4674 مریم اسدیان قهفرخی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
4675 بهنام اسدیان کاریزک 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
4676 آرش اسراری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4677 بهناز اسراری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4678 فرزاد اسراری 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
4679 فرشته اسراری 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4680 فهیمه اسراری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4681 محمدابراهیم اسراری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4682 محمدجواد اسراری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4683 معصومه اسراری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
4684 مهناز اسراری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
4685 مهناز اسراری 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
4686 زهرا اسروش 1392 علوم پايه فیزیک
4687 هما اسطوری 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
4688 سارا اسعدزاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4689 سعیده اسعدنیا 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
4690 مهدی اسعدنیا 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4691 اعظم اسعدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4692 تقی اسعدی 1355 علوم پايه زمین شناسی
4693 ثامر اسعدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
4694 ثامر اسعدی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
4695 جواد اسعدی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
4696 حجت اسعدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4697 حجت اسعدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
4698 حسین اسعدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4699 زهره اسعدی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
4700 سپیده اسعدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060261