راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 4601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
4601 مجید اسدی 1368 علوم رياضي آمار
4602 محمد اسدی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4603 محمدجواد اسدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4604 محمدحسن اسدی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
4605 محمود اسدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
4606 مخدره اسدی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
4607 مرضیه اسدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
4608 مریم اسدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4609 مریم اسدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
4610 مریم اسدی 1374 علوم پايه فیزیک
4611 مریم اسدی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
4612 مریم اسدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
4613 مریم اسدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4614 مریم اسدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
4615 مژگان اسدی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
4616 مسعود اسدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4617 مسعود اسدی 1357
4618 مصطفی اسدی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4619 معصومه اسدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4620 معصومه اسدی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
4621 معصومه اسدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4622 معصومه اسدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4623 معصومه اسدی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
4624 معین اسدی 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
4625 ملک حسین اسدی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
4626 ملک محمد اسدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
4627 منیژه اسدی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4628 مولود اسدی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
4629 مولود اسدی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
4630 مهدی اسدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4631 مهدی اسدی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
4632 مهدی اسدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
4633 مهدی اسدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
4634 مهدی اسدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4635 مهدی اسدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4636 مهدیه اسدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
4637 مهسا اسدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
4638 مهسا اسدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
4639 میترا اسدی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
4640 میترا اسدی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
4641 مینا اسدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
4642 ناصر اسدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
4643 ناهید اسدی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
4644 ندا اسدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
4645 ندا اسدی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
4646 نرگس اسدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4647 نصرت اله اسدی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
4648 وحید اسدی 1387 علوم رياضي آمار
4649 وحید اسدی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
4650 وحیده اسدی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
4651 هاجر اسدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
4652 مسعود اسدی سامانی 1378 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
4653 حکیمه اسدی قشلاق سفلی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
4654 محمدباقر اسدی کیاپی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
4655 شبنم اسدی نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
4656 غلامحیدر اسدی ارزندکی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
4657 روح اله اسدی ارزنه 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
4658 آرزو اسدی ارزنه ئی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
4659 ابراهیم اسدی ارزنه ئی 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
4660 زهرا اسدی ارزنه ئی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
4661 سکینه اسدی ارزنه ئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4662 فاطمه اسدی ارزنه ئی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4663 محبوبه اسدی ارزنه ئی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4664 نجمه اسدی ارزنه ئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
4665 زرین ماه اسدی ارزنه گی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
4666 تکتم اسدی ازغدی 1385 علوم پايه فیزیک
4667 مریم اسدی ازغندی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4668 حمیدرضا اسدی استاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
4669 غلامعلی اسدی اشتیوانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
4670 احمد اسدی اصل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
4671 الهام اسدی اله آبادی 1384 هنر نيشابور نقاشی
4672 مرضیه اسدی اول ارزنه ئی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4673 مرضیه اسدی اول ارزنه ئی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
4674 سبزه گل اسدی بلداجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
4675 نعیمه اسدی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
4676 جواد اسدی تازه کندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
4677 سلمان اسدی جلودار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
4678 سجاد اسدی جلودارلو 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
4679 غلامرضا اسدی جهان 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4680 زهره اسدی جیزآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
4681 بتول اسدی حسن ابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
4682 حسین اسدی حصاری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
4683 لیلا اسدی حویزیان 1373 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
4684 زهرا اسدی خانوکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
4685 فاطمه اسدی خانوکی 1374 علوم پايه فیزیک
4686 بتول اسدی خانوگی 1374 علوم رياضي ریاضی
4687 تکتم اسدی خدابخش پور 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
4688 مسعود اسدی خدابخش پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
4689 علی اسدی خروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
4690 ابراهیم اسدی خشویی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
4691 ابراهیم اسدی خشویی 1362 كشاورزى امور دامی
4692 امنه اسدی خطاب 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
4693 محمد اسدی خطاب 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
4694 زهرا اسدی خور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4695 علی اسدی خونساری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
4696 محمدرضا اسدی خیرآباد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
4697 محسن اسدی خیرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
4698 رحمان اسدی درونکلا 1376 علوم پايه فیزیک
4699 مریم اسدی دشتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
4700 نوشین اسدی دوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299429