راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 46101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46101 مهناز سرباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
46102 ندا سرباز 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
46103 کامبیز سرباز رضائی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46104 طاهره سرباز وطن 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46105 فاطمه سربازبردسیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46106 نرگس سربازچمله 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46107 ریحانه سربازحسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46108 فاطمه سربازعقدایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46109 طاهره سربازوطن 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
46110 محمد سربازوطن 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46111 محمد سربازوطن 1391 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
46112 جواد سربازی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46113 مرضیه سربازی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
46114 مهدی سربازی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46115 منصوره سربخشی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
46116 بدری سربرجی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
46117 مهدی سربرزگراردکانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46118 تکتم سربرقی مقدم طرقبه 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
46119 تکتم سربرقی مقدم طرقبه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46120 عایشه سربزی تغزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
46121 عزت سربزی رودی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46122 محمدباقر سربلند 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
46123 محمدمهدی سربلند 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
46124 سیدابراهیم سربلندی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
46125 زهره سربندی فراهانی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
46126 محمّد سربوزی حسین آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46127 امید سربیشه ئی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46128 ایده سربیشه ئی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46129 حسین سربیشه ئی 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46130 غزاله سربیشه ئی 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
46131 غزاله سربیشه ئی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46132 غزاله سربیشه ئی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46133 حسن سربیشه یی 1380 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
46134 رضوان سرپرست 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
46135 مهدی سرپرست صیدمحمدخانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
46136 حسن سرپوش 1367 علوم پايه زمین شناسی
46137 مائده سرتیپ زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
46138 سعید سرتیپی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
46139 حامد سرجان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46140 فرید سرجمعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46141 هاشم سرجمعی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46142 زهرا سرجوانی شیراز 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
46143 حجت سرجوقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46144 اعظم سرچاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46145 جواد سرچاهی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46146 حسن سرچاهی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
46147 حسن سرچاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
46148 حیدرعلی سرچاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46149 روح اله سرچاهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46150 زهرا سرچاهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46151 زهرا سرچاهی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46152 علی سرچاهی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46153 علی سرچاهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46154 علی سرچاهی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
46155 قربانعلی سرچاهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46156 محمد سرچاهی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46157 محمد سرچاهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46158 محمدرضا سرچاهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46159 محمدعلی سرچاهی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46160 محمود سرچاهی 1379 علوم پايه زمین شناسی
46161 مریم سرچاهی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46162 ملیحه سرچاهی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46163 هادی سرچاهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46164 زهره سرچشمه پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
46165 زهرا سرچشمه پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46166 زهرا سرچشمه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46167 زهرا سرچشمه پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46168 سمیرا سرچمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46169 طاهره سرچمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
46170 حمید سرحدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
46171 رضا سرحدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
46172 رضوان سرحدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46173 زهرا سرحدّی 1356 علوم پايه عمومی
46174 علی سرحدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46175 کورُش سرحدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
46176 محمد سرحدی 1393 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
46177 مرضیه سرحدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46178 مرضیه سرحدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
46179 مهدی سرحدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46180 مهری سرحدی 1357 علوم پايه شیمی
46181 شمس الدین سرحدی خلاری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
46182 رضا سرحدی قهری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46183 ناصر سرحدی نژاد 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
46184 نرجس خاتون سرحدی نسب 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46185 سعیده سرحدی نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46186 سعیده سرحدی نیا 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46187 فریده سرحدیان چهچه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46188 بابک سرخ پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
46189 کبری سرخ کمال بادخور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46190 محمدمهدی سرخدار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46191 طیبه سرخوش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46192 طیبه سرخوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
46193 فاطمه سرخوش 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46194 مونا سرخوش 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46195 مونا سرخوش 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
46196 وجیهه سرخوش 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
46197 حسن سرخوش بل بندی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
46198 محمد سرخیل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46199 شهناز سرداب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
46200 غلامرضا سرداده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40761373