راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 46201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46201 الهه سیدالحسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46202 بهناز سیدالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
46203 بی بی عصمت سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
46204 سیدتوحید سیدالحسینی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
46205 سیما سیدالحسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46206 سیما سیدالحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
46207 شکوفه سیدالحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46208 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46209 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46210 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
46211 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46212 بی بی زهرا سیدالحسینی طبسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
46213 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46214 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46215 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46216 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46217 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46218 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46219 سیدعلی سیدالموسوی اشکذری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
46220 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
46221 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46222 سید عارف سیدان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
46223 سیدابوالفضل سیدان 1355
46224 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
46225 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
46226 سیدمحسن سیدان 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
46227 سیدمحمدجواد سیدان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46228 سیدمحمدجواد سیّدان 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
46229 سیده مهدیه سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46230 سیدهادی سیدان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46231 فهیمه السادات سیدان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
46232 نیما سیدانزابی نژاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46233 علی سیدانی ناوه کش 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46234 سیدعلی سیدباقری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46235 سیده مهناز سیدبرزشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46236 سیدسهند سیدپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46237 سیدسهند سیدپور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46238 احمد سیدپورطرقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46239 سیدزهرا سیدپورکانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46240 سیدرضا سیدپورلطف ابادی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
46241 سیده سارا سیدجباری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46242 راضیه سیدجعفری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46243 سیدابراهیم سیدجلال الدین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46244 تکتم السادات سیدجمالی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46245 ثمانه سیدجمالی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46246 زهره سیدجمالی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
46247 زهره سیدجمالی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
46248 سیدداود سیدجوان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46249 سیدمهدی سیدحاجی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46250 نازنین سیدحجازی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46251 سیده مریم سیدحسنی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46252 مریم سیدحسنی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46253 حسن سیدحسین پوراره کمر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
46254 امیرحسن سیدحسین زاده 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
46255 رامین سیدحسین زاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46256 سیدقاسم سیدحسین زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46257 عذرا سیدحسین زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46258 محمدرضا سیدحسین زاده 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46259 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
46260 حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی 1384 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
46261 سمانه سیدحسین زاده یزدی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46262 افسانه سادات سیدحسینی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
46263 افسانه سادات سیدحسینی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46264 الهه سادات سیدحسینی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
46265 حمیده سادات سیدحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
46266 زکیه سیدحسینی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46267 زهرا سیدحسینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46268 سیدعباس سیدحسینی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46269 سیدعباس سیدحسینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
46270 سیدعلی سیدحسینی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
46271 سیدمحمد سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46272 سیدمحمد سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46273 سیدمحمد سیدحسینی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46274 سیدمهدی سیدحسینی 1374 علوم رياضي ریاضی
46275 سیده زینب سیدحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46276 سیده سمیرا سیدحسینی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46277 سیده سمیرا سیدحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
46278 محمد سیدحسینی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46279 مریم سیدحسینی 1385 علوم پايه زمین شناسی
46280 معصومه سیدحسینی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46281 معصومه بیگم سیدحسینی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46282 سکینه سادات سیدحسینی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46283 زینب سیدحسینی سبزوار 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
46284 فاطمه سیدحسینی سبزوار 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46285 سیدخیراله سیدحسینی سیاهکله 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46286 حمید سیدحسینی مقدم 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
46287 مهلا سیدحسینی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46288 مهلا سیدحسینی مقدم 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46289 قصه سادات سیدخادمی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46290 مهری سیددخت دهبار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46291 عاطفه سیددخت دهبار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
46292 عاطفه سیددخت دهبار 1389
46293 زری سادات سیدرضائی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
46294 سیده نیلوفر سیدرضائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46295 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
46296 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
46297 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46298 بی بی زهرا سیدزاده 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46299 سیدحسین سیدزاده 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46300 سیدمحمد سیدزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581400