راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 46401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46401 روح الله سرور زاده 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
46402 هاجر سروراحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46403 ادریس سرورزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46404 توفیق سرورزاده 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
46405 توفیق سرورزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46406 سمیه سرورزاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
46407 فرشته سرورزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
46408 فرشته سرورزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
46409 زهرا سرورزاده کلاته عبدل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46410 سمیرا سرورستگار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46411 طاهره سرورطاهرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46412 طاهره سرورطاهرابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46413 اعظم سروری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
46414 افسانه سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46415 بابک سروری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46416 تهمینه سروری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46417 تهمینه سروری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
46418 جلال سروری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46419 حسن سروری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46420 حسین سروری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
46421 حسین سروری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
46422 ریحانه سروری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46423 زهرا سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46424 ساسان سروری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46425 سعید سروری 1367 علوم پايه زمین شناسی
46426 سعید سروری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46427 سعید سروری 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46428 سعید سروری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
46429 سمانه سروری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46430 سمیه سادات سروری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46431 سوفیا سروری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46432 سونیا سروری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46433 سهیل سروری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
46434 سیده طاهره سروری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46435 سیده مطهره سروری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46436 سیمین سروری 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46437 صدیقه سروری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46438 علی سروری 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
46439 علی اصغر سروری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
46440 علی اکبر سروری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46441 علی اکبر سروری 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
46442 عماد سروری 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
46443 فاطمه سروری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46444 فاطمه سروری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
46445 فرزانه سروری 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
46446 فهیمه سروری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
46447 کسری سروری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46448 مائده سروری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46449 محمد سروری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
46450 محمدرضا سروری 1387 علوم رياضي آمار
46451 محمدرضا سروری 1393 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
46452 مرضیه سروری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46453 مرضیه سروری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46454 مریم سروری 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
46455 منصوره سروری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46456 مهدیه سروری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46457 مهدیه سروری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46458 نادر سروری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46459 نجمه سروری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
46460 زهرا سروری چناربو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46461 ملیحه سروری فیض آبادی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
46462 سوسن سروری استاد 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
46463 معصومه سروری استاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46464 فهیمه سروری حسین آباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
46465 مصطفی سروری حصاری 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
46466 رضا سروری خراشاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46467 علی سروری سلطانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46468 زهره سروری علی آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46469 عبدالغنی سروری مایوان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46470 احمد سروری نجاری 1354 علوم رياضي آمار
46471 آزیتا سروری نوبهار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46472 آزیتا سروری نوبهار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
46473 محسن سروری یدکی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
46474 رمضانعلی سروریان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46475 انسیه سروش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46476 حامد سروش 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
46477 حامد سروش 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46478 حمید سروش 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46479 حمید سروش 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46480 سارا سروش 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46481 سارا سروش 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46482 سیما سروش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46483 فاطمه سروش 1385 علوم رياضي ریاضی محض
46484 فاطمه سروش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46485 فاطمه سروش 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
46486 لیلا سروش 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46487 مرضیه سروش 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46488 مصطفی سروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46489 مهین سروش 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46490 نرگس سروش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46491 نرگس سروش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
46492 رقیه سروش مژدهی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46493 حسین سروش مهر 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46494 حمید سروش مهر 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46495 فاطمه سروش مهر 1371 علوم پايه دبیری شیمی
46496 ناهید سروش مهر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46497 مجتبی سروش هدایت اباد 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46498 علی رضا سروش امین 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
46499 بتول سروش نیا 1379 هنر نيشابور نقاشی
46500 شبنم سروش نیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904095