راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 46601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46601 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46602 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46603 علی سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46604 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
46605 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
46606 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46607 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46608 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46609 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46610 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46611 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46612 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46613 فاطمه سعیدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
46614 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46615 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
46616 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46617 فهیمه سعیدی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46618 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46619 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46620 لطیفه سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46621 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
46622 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46623 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46624 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
46625 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
46626 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46627 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46628 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46629 محمد سعیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46630 محمدباقر سعیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46631 محمدرضا سعیدی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46632 محمدرضا سعیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46633 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46634 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46635 مرضیه سعیدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46636 مرضیه سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46637 مریم سعیدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46638 مریم سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
46639 مژده سعیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46640 مسعود سعیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
46641 ملیحه سعیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46642 ملیحه سعیدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
46643 ملیحه سعیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
46644 منصور سعیدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46645 منصور سعیدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
46646 مهدی سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46647 مهدی سعیدی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
46648 نجمه سعیدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
46649 نرگس سعیدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46650 هاله سعیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46651 مینا سعیدی بیلندی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
46652 رقیه سعیدی خشت 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46653 رقیه سعیدی سینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46654 محمدمسعود سعیدی نامقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46655 مرتضی سعیدی نژاد 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46656 بی بی طیبه سعیدی امین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46657 زهره سادات سعیدی امین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46658 سودابه سعیدی اول نوقابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46659 کریم سعیدی اول نوقابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46660 کریم سعیدی اول نوقابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
46661 طاهره سعیدی بجستانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46662 علیرضا سعیدی بقمچ 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46663 منیر سعیدی بیلندی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46664 علی سعیدی پارسا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46665 مسعود سعیدی پناه اردکانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
46666 غلامرضا سعیدی پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
46667 محمّدجواد سعیدی پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46668 مهسا سعیدی پور 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
46669 الهام سعیدی پویا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
46670 سپیده سعیدی تبار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46671 ابراهیم سعیدی ترنیک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46672 اعظم سعیدی حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46673 اکرم سعیدی حیدری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46674 رویا سعیدی حیدری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46675 شیوا سعیدی حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46676 رویا سعیدی خبیصی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
46677 رضا سعیدی خواه 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
46678 محمدرضا سعیدی درخش 1362 مهندسي مهندسی عمران
46679 رحمت اله سعیدی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46680 محمدعلی سعیدی راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46681 مرضیه سعیدی راد 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46682 امین سعیدی رشک علیا 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
46683 عباس سعیدی رشک علیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
46684 طلیعه سعیدی رضوانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46685 طلیعه سعیدی رضوانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
46686 علی رضا سعیدی رضوانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
46687 علیرضا سعیدی رضوانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46688 نوید سعیدی رضوانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46689 هادی سعیدی رضوانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46690 بهزاد سعیدی رضوی 1367 علوم پايه زمین شناسی
46691 مرضیه سعیدی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
46692 سیدعلی سعیدی سعیدابادی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46693 سید علیرضا سعیدی سینی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46694 سیدعلی رضا سعیدی سینی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
46695 منصوره سعیدی سیوکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
46696 آیدا سعیدی شریف آباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46697 محمدعلی سعیدی شریف آباد 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46698 محمدعلی سعیدی شریف آباد 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
46699 سیدمرتضی سعیدی شهری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46700 صادق سعیدی شیروان 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051658