راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 46601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46601 زهره سیدرضایی 1382 علوم پايه زمین شناسی
46602 محبوبه سادات سیدرضایی خورمیزی 1381 هنر نيشابور نقاشی
46603 بی بی زهرا سیدزاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46604 بی بی زهرا سیدزاده 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46605 سیدحسین سیدزاده 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46606 سیدمحمد سیدزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
46607 سیدهاشم سیدزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46608 سینا سیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46609 فهیمه سیدزاده 1387
46610 میترا سیدزاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46611 میترا سیدزاده 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46612 سهیلا سیدزاده دلوئی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46613 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46614 سیدایمان سیدزاده دلوئی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46615 مینا سیدزاده دلوئی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46616 سپهر سیدسجّادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46617 سیّده صفورا سیدشبیری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
46618 شیرین سیدشبیری 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
46619 نفیسه سیدشبیری 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
46620 زهراسادات سیدشریفی 1386 علوم پايه زمین شناسی
46621 زهراسادات سیدشریفی 1391 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
46622 بی بی منیره سیدصادق زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46623 سیدسعید سیدصادق زاده بافنده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46624 سیدسعید سیدصادقزاده بافنده 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46625 سیدحسین سیدصالحی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
46626 سیدحسین سیدصالحی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46627 سیدمصطفی سیدصالحی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46628 سیده سارا سیدصالحی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46629 سیدموسی سیدعالی نژاد 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46630 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمت کش 1391 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
46631 سیدمحمدمهدی سیدعلی زاده زحمتکش 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
46632 سیداحمدرضا سیدعلیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46633 سیده سعیده سیدعلیزاده زیارت 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
46634 سیدی نژاد سیدغلامرضا 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
46635 سیده عالیه سیدغلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46636 سیدمحمد سیدقاسمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46637 سیدمهدی سیدقطبی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
46638 سیده نسیبه سیدکابلی 1387 علوم پايه فیزیک
46639 مینا سیدکابلی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46640 بی بی وجیه سیدکشمیری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
46641 سیدمصطفی سیدکشمیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46642 صدیقه سیدکشمیری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46643 سیده هانیه سیدکلالی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46644 علی سیدگوشه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46645 ایمان سیدمحرّمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
46646 زینب سادات سیدمحسنی باغسنگانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46647 سیدعلی سیدمحمد 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
46648 خضر سیدمحمدی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46649 سیدحسن سیدمحمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46650 سیدعلی سیدمحمدی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
46651 عالیه سیدمحمدی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46652 علی سیدمحمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
46653 فهیمه سیدمحمدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46654 فهیمه سیدمحمدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46655 سید مجتبی سیدمحمدی حقیقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46656 سیدمجتبی سیدمحمدی حقیقی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
46657 سیدجواد سیدمحمودی رخنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46658 سیدمحمد سیدمحمودیان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46659 سیدحسین سیدمرادی 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
46660 سیدمحمد سیدمرادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46661 مریم سیدمرادی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
46662 سیدعلی سیدمرتاض 1354 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
46663 هاشمی سیدمرتضی 1354 مهندسي راه و ساختمان
46664 ادهر سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46665 اشرف بیگم سیدموسوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46666 بی بی حمیده سیدموسوی 1380 علوم رياضي آمار
46667 بی بی حمیده سیدموسوی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
46668 حشمت بیگم سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46669 حمیده سیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46670 رضا سیدموسوی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46671 ریحانه سادات سیدموسوی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46672 زیبا سیدموسوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
46673 سید صالح سیدموسوی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46674 سیدجواد سیدموسوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46675 سیدحسن سیدموسوی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46676 سیدصالح سیدموسوی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
46677 سیدعلی سیدموسوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46678 سیدعماد سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
46679 سیدقاسم سیدموسوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46680 سیدمجید سیدموسوی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
46681 سیدمحسن سیدموسوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46682 سیدمحسن سیدموسوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46683 سیدمصطفی سیدموسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46684 سیدمهدی سیدموسوی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46685 سیده سیدموسوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46686 سیده سیدموسوی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
46687 سیده الهام سیدموسوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46688 سیده صالحه سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
46689 سیده فاطمه سیدموسوی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46690 سیده فرشته سیدموسوی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46691 طاهره بیگم سیدموسوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46692 فاطمه سیدموسوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46693 فاطمه سیدموسوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
46694 فاطمه بیگم سیدموسوی 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46695 فاطمه بیگم سیدموسوی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46696 مصطفی سیدموسوی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46697 بتول سیدمومنی شهرکهنه 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46698 راه خدا سیدنژاد 1364 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46699 فرشته بیگم سیدنژادایرج 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46700 سیدحمید سیدنژادگل ختمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299448