راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 46701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46701 علی اصغر سعادتی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46702 مرتضی سعادتی زارع 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46703 علی سعادتی سیدآباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46704 براتعلی سعادتی فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46705 براتعلی سعادتی فر 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46706 سعیده سعادتی فر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
46707 سعیده سعادتی فر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
46708 حلیمه سعادتی کوران ترکیه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46709 زهرا سعادتی گرو 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46710 مریم سعادتی گرو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46711 نوید سعادتی گرو 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
46712 رسول سعادتی مقدم 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
46713 صدیقه سعادتی نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
46714 احمد سعادتی نسب 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
46715 ملیحه سعادتی نسب 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46716 مهران سعادتی نسب 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46717 زهره سعادتی نیا 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46718 سیده ملیحه سعادتی نیا 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46719 محمد سعادتی نیا 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46720 محمد سعادتی نیا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
46721 بیژن سعادتیان 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
46722 رضا سعادتیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46723 رضا سعادتیان 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46724 سالار سعادتیان 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46725 سعید سعادتیان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی)
46726 سمانه سعادتیان 1379 علوم پايه فیزیک
46727 سیده عصمت سعادتیان 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
46728 شیدا سعادتیان 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46729 غزاله سعادتیان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
46730 فرید سعادتیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46731 سمیه سعادتیان نیک 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46732 فاطمه سعادتیان نیک 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46733 انور سعادی مقدم محصل 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46734 علی قلی سعبی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46735 ابوالفضل سعدآبادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
46736 حمید سعدآبادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46737 حمیده سعدآبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46738 فهیمه سعدآبادی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
46739 مجید سعدآبادی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
46740 مجید سعدآبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
46741 محمدرضا سعدآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46742 یاسمن سادات سعدآبادی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
46743 غلامحسن سعدابادی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
46744 حمید سعدالدین 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
46745 سیف اله سعدالدین 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46746 محبوبه سعدان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
46747 مریم سعدزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46748 ابراهیم سعدی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
46749 امین سعدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
46750 زهرا سعدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46751 زهرا سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
46752 سیدمحمد سعدی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
46753 سیده خدیجه سعدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46754 فهیمه سعدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
46755 فهیمه سعدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
46756 محبوبه سعدی پور 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
46757 مسعود سعدی پور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
46758 آسیه سعدی دوست 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46759 فاطمه سعدی راد 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
46760 علی سعدی زاده 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46761 حمیده سعدی نام 1375 علوم رياضي ریاضی
46762 پرستو سعید 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
46763 سیدمجتبی سعید 1367 مهندسي مهندسی عمران
46764 عصمت سعید 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46765 علی رضا سعید 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46766 علیرضا سعید 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46767 علیرضا سعید 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46768 فاطمه سعید 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46769 فریده سعید 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46770 نریمان سعید 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
46771 وجیهه سعید 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46772 فاطمه سعید افخم شعرا 1384 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46773 امیرحسین سعید انژاد 1386 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
46774 محمد سعید زاده 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46775 عالم جان سعیداف 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46776 علیرضا سعیدافخم شعرا 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46777 فاطمه سعیدان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46778 راضیه سعیدپناه 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46779 وجیهه سعیدپناه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46780 سعیده سعیدپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46781 حسن سعیدتهرانی 1344 الهيات شهيد مطهري منقول
46782 سیدمحسن سعیدجلالی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46783 حدیثه سعیدخوجایوا 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46784 جواد سعیدزاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
46785 سارا سعیدزاده 1385 علوم پايه فیزیک
46786 سمیه سعیدزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
46787 محبوبه سعیدزاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46788 محمود سعیدزیرک 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46789 نسرین سعیدسرند 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46790 شهاب سعیدشریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46791 شهاب سعیدشریعتی 1372 كشاورزى زراعت
46792 شهیر سعیدشریعتی 1375 علوم پايه فیزیک
46793 محمود سعیدعسکری سیریزی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
46794 جمشید سعیدفر 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46795 مریم سعیدفرجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46796 زهرا سعیدمنش 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46797 حجت سعیدنامقی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46798 کیا سعیدنامقی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
46799 امیرحسین سعیدنژاد 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
46800 یاسین سعیدنژاد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40780017