راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 46801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46801 سیده سحر سقاصحتی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
46802 نرگس سقاگندم آبادی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
46803 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46804 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46805 علیرضا سقایان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
46806 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
46807 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
46808 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46809 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46810 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46811 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46812 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46813 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46814 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46815 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
46816 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46817 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
46818 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46819 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46820 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46821 فاطمه سکاکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46822 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
46823 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
46824 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
46825 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46826 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46827 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46828 عامر عبدالعباس سکران سکران 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
46829 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
46830 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46831 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
46832 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
46833 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
46834 مجید سکندری مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
46835 روح اله سکوتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
46836 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
46837 محمدجواد سکوندصوفی آبادی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
46838 ابراهیم سکوندی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46839 میلاد سلاجقه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
46840 مریم سلاجقه تذرجی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
46841 میثم سلاجقه تذرجی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
46842 مهدی سلاح ورزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
46843 مهدی سلاح ورزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
46844 یحیی سلاح ورزی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46845 یحیی سلاح ورزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46846 احسان سلاحی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46847 احسان سلاطی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
46848 احسان سلاطی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
46849 جواد سلاطین اسلامیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46850 محمد مهدی سلاطین اسلامیه 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
46851 مهدی سلاطین اسلامیه 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
46852 عباس سلاطینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
46853 احمد سلامت 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
46854 اعظم سلامت 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
46855 اعظم سلامت 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
46856 بی بی معصومه سلامت 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46857 حمیرا سلامت 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
46858 رامین سلامت 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
46859 زهرا سلامت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46860 فائزه سادات سلامت 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
46861 فاطمه سلامت 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
46862 فاطمه سلامت 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
46863 فایزه سادات سلامت 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46864 مجید سلامت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
46865 مریم سلامت 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
46866 منصوره سلامت 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46867 مسعود سلامت بیلندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46868 زهرا سلامتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46869 فاطمه سلامتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46870 ایمان سلامتیان 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
46871 سیدامین سلامتیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
46872 علی سلامتیان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
46873 ممدوح سلامه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
46874 باقر سلامی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46875 بهناز سلامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
46876 حدیث سلامی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
46877 حسین سلامی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46878 حسین سلامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
46879 حمیرا سلامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46880 زهره سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
46881 زهره سلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
46882 عباس سلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
46883 علیرضا سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46884 فاطمه سلامی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
46885 فاطمه سلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46886 فاطمه سلامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
46887 فاطمه سلامی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
46888 فریماه سلامی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46889 مصباح الدین سلامی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
46890 ملیحه سلامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46891 مهین سلامی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
46892 مهین سلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
46893 حسن سلامی کوچه باغ 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
46894 آزاده سلامی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46895 امیرحسین سلامی راد 1392 مهندسي مهندسی صنایع
46896 هانیه سلامی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46897 علیرضا سلامی سدهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
46898 جابر سلامی شهیدی 1353 علوم پايه زمین شناسی
46899 زهرا سلامی شهیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46900 عطیه سلامی کوچه باغ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046945