راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 47001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 محبوبه شادمان گوراب زرمخی 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47002 سیروس شادمانی 1366 علوم پايه زمین شناسی
47003 حسن شادمرادی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
47004 سیروس شادمندفومنی مقدم 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47005 امه کلثوم شادمهر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47006 سمانه شادمهر 1380 علوم پايه فیزیک
47007 علی شادمهر 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47008 محمدرضا شادمهر 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47009 زهرا شادمهرطوسی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47010 احسان شادمهری 1380 علوم پايه فیزیک
47011 جوانشیر شادمهری 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47012 زهره شادمهری 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
47013 زهره شادمهری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47014 سارا شادمهری 1381 علوم پايه فیزیک
47015 سمیه شادمهری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47016 سهراب شادمهری 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
47017 محسن شادمهری 1370 علوم پايه فیزیک
47018 محسن شادمهری 1374 علوم پايه فیزیک
47019 محسن شادمهری 1376 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
47020 مرضیه شادمهری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
47021 مرضیه شادمهری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47022 مهین شادمهری 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47023 امیرحسین شادمهری طوسی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
47024 سمیرا شادمیر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47025 حسین شادمیری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47026 افسون شادنژاد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47027 اکبر شادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47028 زهرا شادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47029 علی شادی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47030 کمال شادی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47031 محسن شادی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47032 مریم شادی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47033 مهدی شادی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47034 مهدی شادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47035 مهدیه شادی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47036 مهسا شادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47037 حسن شادی اف 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47038 مجید شادی سیس 1373 مهندسي آتشنشاني
47039 زهرا شادیان خاکستر 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
47040 پریسا شادیانلو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47041 هانیه شادیفر 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
47042 سیده زهره شارع شهری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47043 سیده زهره شارع شهری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47044 عباسعلی شارعی بیلندی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47045 قدرت اله شارکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47046 نفیسه شارکی باجگیران 1382 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
47047 آزاده شارکیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
47048 ازاده شارکیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47049 زهرا شارکیان 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47050 عطیه شارکیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
47051 عطیه شارکیان 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
47052 هانیه شارکیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47053 هانیه شارکیان 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
47054 میرمحمدحسن شارمی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47055 اقدس شاره 1380 علوم رياضي آمار
47056 حسین شاره 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47057 علی اکبر شاره 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47058 محمد شاره 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47059 شکوفه شازاده 1387 علوم پايه شیمی گرایش محض
47060 یاسین شازده 1391 دامپزشكي دامپزشکی
47061 هانیه شازده احمدی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47062 حامد شاطرزاده یزدی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
47063 زهرا شاطرزاده یزدی 1378 علوم پايه فیزیک
47064 سمانه شاطرزاده یزدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47065 محمدجواد شاطرزاده یزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
47066 هانیه شاطرزاده یزدی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
47067 طیبه شاطرغرابی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47068 طیبه شاطرغرابی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47069 حافظ شاطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
47070 علی شاطری 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47071 معصومه شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47072 مفید شاطری 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47073 مفید شاطری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47074 محمدحسن شاطری احمدآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47075 سمانه شاطری بسطام 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47076 احمد شاطری کاشی 1346 علوم پايه دبیری زمین شناسی
47077 سارا شاطری مشهدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47078 سرور شاطری مشهدی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47079 لیلی شاطری مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47080 محسن شاطریان 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47081 محمدرضا شاطریان 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47082 زینب شاطی زاده ملکشاهی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47083 فاطمه شاعری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47084 محمدرضا شاعری 1366 علوم رياضي آمار
47085 نرجس شاعری 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47086 سمیه شاعری خیبری 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47087 زینب شاعری لاریمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47088 مجتبی شاعفی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47089 یوکابه شاعی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47090 آزیتا شافعی 1367 علوم پايه شیمی
47091 ایوب شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47092 سعیده شافعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47093 سمانه شافعی 1386 علوم رياضي آمار
47094 بهنام شافعی نوبندگانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47095 خدیجه شافعیان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47096 ناهید شافق 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47097 مصطفی شافی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47098 ریحانه شاقلی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47099 ریحانه شاقلی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47100 اکرم شاقوزائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795231