راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 47001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 زکیه سلیمان ئوف 1358 علوم پايه علوم گیاهی
47002 سپیده سلیمان ئوف 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47003 حسن سلیمان پور 1354 كشاورزى علوم زراعی
47004 رحیم سلیمان پور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47005 سیدمحمود سلیمان پور 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47006 فائزه سلیمان پور 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
47007 فائزه سلیمان پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47008 محمدجواد سلیمان پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47009 مرجان سلیمان پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
47010 زهرا سلیمان پور دوین 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
47011 اسما سلیمان پور رخنه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47012 پگاه سلیمان پورتمام 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47013 سلیمان سلیمان پورچرمی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47014 زهرا سلیمان پوردوین 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47015 لادن سلیمان پورمقدم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47016 محمود سلیمان پورمقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47017 زهرا سلیمان پورنقیبی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47018 محمدرضا سلیمان خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47019 ساجده سلیمان زادگان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47020 سمیه سلیمان زادگان 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
47021 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
47022 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47023 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47024 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47025 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47026 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
47027 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47028 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47029 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
47030 مهسا سلیمان نوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47031 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
47032 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
47033 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47034 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47035 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
47036 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47037 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47038 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47039 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47040 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
47041 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
47042 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47043 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47044 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47045 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
47046 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47047 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47048 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47049 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47050 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47051 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
47052 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47053 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
47054 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47055 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47056 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47057 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47058 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47059 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47060 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47061 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
47062 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47063 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47064 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
47065 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47066 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
47067 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
47068 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
47069 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
47070 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
47071 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47072 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47073 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47074 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47075 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47076 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
47077 حسین سلیمانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
47078 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47079 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47080 حمید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
47081 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47082 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
47083 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47084 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47085 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47086 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47087 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
47088 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
47089 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47090 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47091 زکیه سلیمانی 1393 علوم پايه فیزیک
47092 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47093 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47094 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47095 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47096 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
47097 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47098 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47099 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409279