راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 47001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 سمیرا سیدی مرغکی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47002 سمیرا سیدی مرغکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
47003 حامد سیدی مقدم 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
47004 زهرا سیدی مقدم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
47005 زهره سیدی مقدم 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47006 سیدابراهیم سیدی مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47007 سیدمرتضی سیدی مقدم 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47008 سیده طاهره سیدی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47009 سیدتقی سیدی مودب 1376 علوم رياضي ریاضی محض
47010 سیدسعید سیدی مودب 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47011 سیدمهدی سیدی نسب 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47012 سیدمهدی سیدی نسب 1383 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
47013 سیداحمد سیدی نوقابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47014 سیدرضا سیدی نوقابی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47015 سیدحسن سیدی یحیی ابادی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47016 سیدعلی سیدیان 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47017 سیدمرتضی سیدیان شاهرودی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
47018 عطیه سیدیان مقدم 1381 دامپزشكي دامپزشکی
47019 عطیه سیدیان مقدم 1388 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
47020 جمیله سیدیزدی 1372 علوم پايه فیزیک کاربردی
47021 زهرا سیدیزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47022 سیدجلال سیدیزدی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47023 معصومه السادات سیدیزدی 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47024 امین سیدیعقوبی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
47025 بهاره سادات سیدین 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47026 حوریه سادات سیدین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47027 سید سجاد سیدین 1392 مهندسي مهندسی عمران
47028 سیداحسان سیدین 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47029 سیدمحمدمهدی سیدین 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47030 سیدمرتضی سیدین 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47031 فریده سیدین 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47032 سیده زهره سیدین اردبیلی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
47033 اسماعیل سیرانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47034 راضیه سیرانی 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
47035 ساسان سیرانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47036 احسان سیرجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47037 حسن سیرجانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47038 زهرا سیرجانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47039 زهره سیرجانی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47040 زهره سیرجانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47041 مرضیه سیرجانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47042 مرضیه سیرجانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47043 مهناز سیرجانی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47044 الهام سیرجانی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47045 الهام سیرجانی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47046 خدیجه سیرغانی 1393 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
47047 علیرضا سیرغانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47048 مرتضی سیرغانی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47049 مهدی سیرغانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
47050 هادی سیرغانی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
47051 عفت سیروس 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47052 هنگامه سیروس پور 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
47053 حسین سیروسی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47054 حسین سیروسی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47055 عفت سیروسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47056 فاطمه زهرا سیروسی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47057 مریم سیروسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47058 ملیحه سیروسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47059 مهشید سیروش 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47060 علی اکبر سیستانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
47061 غلامحسین سیستانی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
47062 فاطمه سیستانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47063 مرضیه سیستانی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47064 پری سیستانی بازگری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47065 امید سیستانی پور 1379 علوم رياضي آمار
47066 محبوبه سیستانی دیزقندی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47067 فرشته سیستانی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
47068 محدثه سیستانی زوزن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
47069 مریم سیستانی غیرتمند 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47070 علی سیستانی فرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47071 الهام سیستانیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47072 فائزه سیستانیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
47073 افسانه سیف 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47074 افسانه سیف 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47075 الهام سیف 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47076 رسول سیف 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47077 سامان سیف 1377 علوم رياضي ریاضی
47078 مجید سیف 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
47079 سیدقدرت اله سیف السادات 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47080 امیرسعید سیف اللهی اصل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47081 مسعود سیف پور 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47082 کیوان سیف پورکومله 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47083 مجید سیف نیا 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47084 جلیله سیف هاشمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47085 هدی سیف الدین 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
47086 جلال سیف الدینی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47087 مریم سیف الدینی پور 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47088 رشید سیف العلمائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47089 سارا سیف العلمائی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
47090 سارا سیف العلمایی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
47091 هادی سیف الله زاده زوارم 1394
47092 حسین سیف اللهی مقدم 1380 علوم پايه فیزیک
47093 ام البنین سیف الهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47094 مهربانو سیف الهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47095 سارا سیف پور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47096 مصطفی سیف پور 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
47097 صبا سیف حسینی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
47098 علی سیف زاده 1353 علوم پايه شیمی
47099 علیرضا سیف زاده عمرانی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47100 محمدصالح سیف کاشانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518421