راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 47001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 غزاله سربیشه ئی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47002 حسن سربیشه یی 1380 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
47003 رضوان سرپرست 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
47004 مهدی سرپرست صیدمحمدخانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
47005 حسن سرپوش 1367 علوم پايه زمین شناسی
47006 مائده سرتیپ زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
47007 سعید سرتیپی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
47008 حامد سرجان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47009 فرید سرجمعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47010 هاشم سرجمعی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47011 زهرا سرجوانی شیراز 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
47012 حجت سرجوقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47013 اعظم سرچاهی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47014 جواد سرچاهی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47015 حسن سرچاهی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
47016 حسن سرچاهی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
47017 حیدرعلی سرچاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47018 روح اله سرچاهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47019 زهرا سرچاهی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47020 زهرا سرچاهی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47021 علی سرچاهی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47022 علی سرچاهی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47023 علی سرچاهی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
47024 قربانعلی سرچاهی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47025 محمد سرچاهی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47026 محمد سرچاهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47027 محمدرضا سرچاهی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47028 محمدعلی سرچاهی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47029 محمود سرچاهی 1379 علوم پايه زمین شناسی
47030 مریم سرچاهی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47031 ملیحه سرچاهی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47032 هادی سرچاهی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47033 زهره سرچشمه پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47034 زهرا سرچشمه پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47035 زهرا سرچشمه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47036 زهرا سرچشمه پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47037 سمیرا سرچمی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47038 طاهره سرچمی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
47039 حمید سرحدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
47040 رضا سرحدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
47041 رضوان سرحدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47042 زهرا سرحدّی 1356 علوم پايه عمومی
47043 علی سرحدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47044 کورُش سرحدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
47045 محمد سرحدی 1393 كشاورزى زراعت - اصلاح نباتات - علوم علفهای هرز
47046 مرضیه سرحدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47047 مرضیه سرحدی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
47048 مهدی سرحدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47049 مهری سرحدی 1357 علوم پايه شیمی
47050 شمس الدین سرحدی خلاری 1371 دامپزشكي دامپزشکی
47051 رضا سرحدی قهری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47052 ناصر سرحدی نژاد 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47053 نرجس خاتون سرحدی نسب 1395 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47054 سعیده سرحدی نیا 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47055 سعیده سرحدی نیا 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47056 فریده سرحدیان چهچه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47057 بابک سرخ پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
47058 کبری سرخ کمال بادخور 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47059 محمدمهدی سرخدار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47060 طیبه سرخوش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47061 طیبه سرخوش 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
47062 فاطمه سرخوش 1389 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
47063 مونا سرخوش 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47064 مونا سرخوش 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
47065 وجیهه سرخوش 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47066 حسن سرخوش بل بندی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
47067 محمد سرخیل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47068 شهناز سرداب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
47069 غلامرضا سرداده 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47070 امیرمحسن سردار 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
47071 حمید سردار 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
47072 عصمت سردار 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47073 محبوبه سردار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47074 محسن سردار 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47075 محمدعلی سردار 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47076 مهدی سردار 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
47077 نیلوفر سردار آبادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
47078 حمیده سردارآبادی 1386 مهندسي مهندسی شیمی
47079 حمیده سردارآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
47080 فهیمه سردارآبادی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47081 محمد سردارآبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47082 محمد سردارآبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47083 مرتضی سردارآبادی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47084 مریم سردارآبادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47085 مهدی سردارآبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47086 مهدی سردارآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47087 هادی سردارآبادی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
47088 فاطمه سردارابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47089 آیدا سردارامیری 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47090 محمد سردارانطیقه چی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47091 مسلم سردارپور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47092 نسرین سردارشهرکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47093 طوبی سردارمهنی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47094 داود سرداری 1354 علوم پايه شیمی
47095 مکرم سرداری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47096 مهدی سرداری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47097 محمد سرداری اردکان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47098 مریم سرداری جنت آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47099 ایوب سرداری راد 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47100 حمید سرداریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249793