راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 47001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 زهره سنگ سفیدی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47002 سارا سنگ سفیدی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
47003 سیداحمد سنگ سفیدی 1394 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
47004 مریم سنگ سفیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47005 مهدی سنگ سفیدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
47006 حسینعلی سنگاری کجور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47007 محمدکاظم سنگانی 1371
47008 حسین سنگبری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47009 الهام سنگتراش 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47010 فاطمه سنگتراش 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47011 نگار سنگتراش 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47012 بهزاد سنگچولی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47013 شهناز سنگچولی 1356 علوم پايه شیمی
47014 محمدرضا سنگچولی 1355 علوم پايه زیست شناسی
47015 مریم سنگچولی 1373 علوم پايه دبیری شیمی
47016 فرامرز سنگری آبیز 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47017 فرامرز سنگری آبیز 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47018 ارزو سنگک ثانی بژگانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47019 بنت الهدی سنگک ثانی بژگانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
47020 طیبه سنگک ثانی بژگانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47021 فاطمه سنگک ثانی بژگانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
47022 مریم سنگلاخی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47023 مریم سنگلاخی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
47024 عباد سنگلکی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47025 حامد سنگونی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47026 فاطمه سنگونی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47027 فاطمه سنگونی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47028 ملیحه سنگونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47029 جواد سنگی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47030 فاطمه السادات سنگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47031 مریم السادات سنگی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47032 نرجس السادات سنگی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47033 نرجس السادات سنگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47034 نرجس السادات سنگی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47035 فاطمه سنگین 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47036 محمدصالح سنگین استادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47037 سعیده سنماری 1374 علوم پايه زمین شناسی
47038 فرناز سنندجی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47039 بهاره سنویی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47040 محمدرضا سوادکوهی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47041 ساره سوادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47042 عبدالرضا سوادی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47043 عبدالرضا سوادی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47044 مریم سوادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47045 عباس سوارکار 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47046 حانیه سواری 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
47047 حمیدرضا سواری 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47048 علی سواری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47049 فاطمه سواری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47050 محمدرضا سواری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47051 زلیخا سواری گشنیگانی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
47052 فرح سواعدی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47053 تقی سوخت سرائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47054 ام لیلا سوختانلو 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47055 بتول سوختانلو 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47056 حمید سوختانلو 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47057 رمضانعلی سوختانلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47058 سکینه سوختانلو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
47059 علیرضا سوختانلو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47060 غلامرضا سوختانلو 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
47061 فاطمه سوختانلو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47062 مسعود سوختانلو 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
47063 رستم سوخته سرایی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47064 بابک سوخکیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47065 شیما سودآوری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47066 نجمه سوداگر 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
47067 جواد سوداگرابرده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47068 حمید سوداگرابرده 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47069 حمیدرضا سوداگران 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47070 حبیب اله سودخواه محمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47071 حسین سودخواه محمدی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47072 حمیده سودخواه محمدی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
47073 محمدباقر سودخواه محمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47074 محمدباقر سودخواه محمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47075 ابوالفضل سودمند 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47076 ابوالقاسم سودمند 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47077 اعظم سودمند 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47078 جواد سودمند 1385 دامپزشكي دامپزشکی
47079 علی سودمند 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47080 علی سودمند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
47081 مهدی سودمند 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47082 مارال سودمند راد 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
47083 علیرضا سودمندی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47084 احمد سودی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47085 نعمت اله سودی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
47086 سیدحسن سورامی حسینی چهارتکابی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47087 پروین سورانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47088 روح اله سورکی علی آباد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
47089 زهرا سورگی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47090 محمدباقر سورگی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47091 محمدحسن سورگی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
47092 محمدحسین سورگی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47093 محمدعلی سورگی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47094 مرتضی سورگی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47095 مریم سورگی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47096 مریم سورگی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
47097 مریم سورگی 1387 علوم رياضي آمار
47098 ملیحه سورگی 1387 علوم رياضي آمار
47099 مهتاب سورگی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47100 مهدی سورگی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157920