راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,438

نمایش موارد : 47101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47101 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47102 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47103 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47104 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47105 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47106 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47107 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47108 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47109 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47110 فاطمه سکاکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47111 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47112 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47113 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47114 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47115 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47116 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47117 عامر عبدالعباس سکران سکران 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
47118 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
47119 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47120 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47121 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
47122 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47123 مجید سکندری مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
47124 روح اله سکوتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
47125 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47126 محمدجواد سکوندصوفی آبادی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
47127 ابراهیم سکوندی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47128 میلاد سلاجقه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47129 مریم سلاجقه تذرجی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
47130 میثم سلاجقه تذرجی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
47131 مهدی سلاح ورزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47132 مهدی سلاح ورزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
47133 یحیی سلاح ورزی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47134 یحیی سلاح ورزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47135 احسان سلاحی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47136 احسان سلاطی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
47137 احسان سلاطی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
47138 جواد سلاطین اسلامیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47139 محمد مهدی سلاطین اسلامیه 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
47140 مهدی سلاطین اسلامیه 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47141 عباس سلاطینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47142 احمد سلامت 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
47143 اعظم سلامت 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
47144 اعظم سلامت 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
47145 بی بی معصومه سلامت 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47146 حمیرا سلامت 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
47147 رامین سلامت 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47148 زهرا سلامت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47149 فائزه سادات سلامت 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
47150 فاطمه سلامت 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
47151 فاطمه سلامت 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
47152 فایزه سادات سلامت 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47153 مجید سلامت 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
47154 مریم سلامت 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47155 منصوره سلامت 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47156 مسعود سلامت بیلندی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47157 زهرا سلامتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47158 فاطمه سلامتی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47159 ایمان سلامتیان 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
47160 سیدامین سلامتیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
47161 علی سلامتیان 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47162 ممدوح سلامه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
47163 باقر سلامی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47164 بهناز سلامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
47165 حدیث سلامی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
47166 حسین سلامی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47167 حسین سلامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
47168 حمیرا سلامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47169 زهره سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47170 زهره سلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47171 عباس سلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47172 علیرضا سلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47173 فاطمه سلامی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
47174 فاطمه سلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47175 فاطمه سلامی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
47176 فاطمه سلامی 1393 دامپزشكي فیزیولوژی
47177 فریماه سلامی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47178 مصباح الدین سلامی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
47179 ملیحه سلامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47180 مهین سلامی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47181 مهین سلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
47182 حسن سلامی کوچه باغ 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47183 آزاده سلامی راد 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47184 امیرحسین سلامی راد 1392 مهندسي مهندسی صنایع
47185 هانیه سلامی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47186 علیرضا سلامی سدهی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47187 جابر سلامی شهیدی 1353 علوم پايه زمین شناسی
47188 زهرا سلامی شهیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47189 عطیه سلامی کوچه باغ 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47190 علی سلامی کوچه باغ 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47191 ابوالحسن سلامی لمراسکی 1356 كشاورزى علوم زراعی
47192 محبوبه سلامیان 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47193 احسان سلجوقی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47194 احسان سلجوقی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
47195 حبیب اله سلجوقی 1372 دامپزشكي دامپزشکی
47196 عبدالظاهر سلجوقی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47197 فاخره سلجوقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47198 فرهاد سلجوقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
47199 محمدهاشم سلجوقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
47200 هدیه سلجوقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40876594