راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 47201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47201 فرشته سرورزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
47202 زهرا سرورزاده کلاته عبدل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47203 سمیرا سرورستگار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47204 طاهره سرورطاهرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47205 طاهره سرورطاهرابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47206 اعظم سروری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
47207 افسانه سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47208 الهام سادات سروری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
47209 بابک سروری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47210 تهمینه سروری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47211 تهمینه سروری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
47212 جلال سروری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47213 حسن سروری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47214 حسین سروری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
47215 حسین سروری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
47216 ریحانه سروری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47217 زهرا سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47218 ساسان سروری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47219 سعید سروری 1367 علوم پايه زمین شناسی
47220 سعید سروری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47221 سعید سروری 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47222 سعید سروری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
47223 سمانه سروری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
47224 سمیه سادات سروری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47225 سوفیا سروری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47226 سونیا سروری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47227 سهیل سروری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
47228 سیده طاهره سروری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47229 سیده مطهره سروری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47230 سیمین سروری 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47231 صدیقه سروری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47232 علی سروری 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47233 علی اصغر سروری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
47234 علی اکبر سروری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47235 علی اکبر سروری 1390 كشاورزى اقتصاد کشاورزی
47236 عماد سروری 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
47237 فاطمه سروری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47238 فاطمه سروری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
47239 فرزانه سروری 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
47240 فهیمه سروری 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
47241 کسری سروری 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47242 مائده سروری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47243 محمد سروری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
47244 محمدرضا سروری 1387 علوم رياضي آمار
47245 محمدرضا سروری 1393 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
47246 مرضیه سروری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47247 مرضیه سروری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47248 مریم سروری 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
47249 منصوره سروری 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47250 مهدیه سروری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47251 مهدیه سروری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47252 نادر سروری 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47253 نجمه سروری 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47254 زهرا سروری چناربو 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47255 ملیحه سروری فیض آبادی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
47256 سوسن سروری استاد 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
47257 معصومه سروری استاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47258 فهیمه سروری حسین آباد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47259 مصطفی سروری حصاری 1387 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
47260 رضا سروری خراشاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47261 محمد سروری ستوده 1393 علوم پايه فیزیک
47262 علی سروری سلطانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47263 زهره سروری علی آبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47264 عبدالغنی سروری مایوان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47265 احمد سروری نجاری 1354 علوم رياضي آمار
47266 آزیتا سروری نوبهار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
47267 آزیتا سروری نوبهار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
47268 محسن سروری یدکی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
47269 رمضانعلی سروریان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47270 انسیه سروش 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47271 حامد سروش 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
47272 حامد سروش 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47273 حمید سروش 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47274 حمید سروش 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47275 سارا سروش 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47276 سارا سروش 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47277 سیما سروش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47278 فاطمه سروش 1385 علوم رياضي ریاضی محض
47279 فاطمه سروش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47280 فاطمه سروش 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
47281 لیلا سروش 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47282 مرضیه سروش 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47283 مصطفی سروش 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47284 مهین سروش 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47285 نرگس سروش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47286 نرگس سروش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47287 رقیه سروش مژدهی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47288 حسین سروش مهر 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47289 حمید سروش مهر 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47290 فاطمه سروش مهر 1371 علوم پايه دبیری شیمی
47291 ناهید سروش مهر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47292 مجتبی سروش هدایت اباد 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47293 علی رضا سروش امین 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
47294 علی رضا سروش امین 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی (آموزش محور)
47295 مهتاب سروش مقدم 1394 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47296 بتول سروش نیا 1379 هنر نيشابور نقاشی
47297 شبنم سروش نیا 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
47298 معصومه سروش نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47299 مهرداد سروشی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47300 فاطمه سروشیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227480